Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: luty 2024r.
Linki sponsorowane

Pełnomocnictwo

Art. 98.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Art. 99.

§ 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Art. 100.

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

Art. 101.

§ 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Art. 102.

Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

Art. 103.

§ 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

§ 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Art. 104.

Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.

Art. 105.

Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

Art. 106.

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Art. 107.

Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pełnomocników, których pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił.

Art. 108.

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Art. 109.

Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy oświadczenie woli ma być złożone przedstawicielowi.

Gość
2011-01-24 18:02:37
Odpowiedzi: 1
Czy pełnomocnictwo dla współmałżonka na sprzedaż mieszkania własnościowego jest ważne po rozwodzie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-01-25 13:18:15
pełnomocnictwo jest ważne tak długo, aż nie zostanie odwołane, bądź do czasu na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-02-18 12:00:30
Odpowiedzi: 0
Czy w oparciu o przepisy KSH można udzielić pełnomocnictwa do czynności określonych w:
art.395 §4; art.407§2; art.421 §3; art.428 §4 ?
Gość
2011-10-12 17:04:53
Odpowiedzi: 0
jestem pełnomocnikiem cioci do spraw dzierżawy,czy powinienem wysłać ksero pełnomocnictwa do dzierżawcy?
Gość
2012-02-14 13:38:09
Odpowiedzi: 0
kto i jakiego pełnomocnictwa udziela przedstawicielowi gminy na zebranie wspólnoty mieszkaniowej. czy pełnomocnictwo na żadznie właściciela musi być okazane na zebraniu. pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz.
Gość
2012-07-28 20:04:17
Odpowiedzi: 0
Czy Spółka może dać pełnomocnictwo nie notarialne do podpisywania umów ?
Gość
2012-12-04 17:51:03
Odpowiedzi: 0
Ja jako osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej, gdy mam pełnomocnik to co mogę mu "powierzyć"?
Gość
2012-12-06 12:28:00
Odpowiedzi: 0
Komu składa się oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa. W literaturze piszą, że " zdania są podzielone".

Mam sytuację, że rzekomy pełnomocnik nie przedstawia pełnomocnictwa (wymogu formy w tym moim wypadku nie ma). Jest to adwokat, dość przebiegły. Nie ma pewności czy mocodawca jego posunięcia mu "konwaliduje" czy "ratyfikuje". gdybym miał pewność, że pełnomocnictwo ma być złożone jego kontrahentowi ...
Gość
2013-01-26 19:11:32
Odpowiedzi: 1
Czy należy wnieść opłatę skarbową aby pełnomocnictwo było ważne na spotkanie wspólnoty dotyczącej głosowań nad uchwałami?
Cwaniacy przychodzą z plikiem pełnomocnictw i uchwalają co chcą.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-02-26 12:53:38
bardzo dobre pytanie też chciałbym to wiedzieć, czy ktoś może pomóc w tym temacie
Dodaj odpowiedź
Dąbrowski Sranisław
2013-02-27 14:17:42
Odpowiedzi: 0
W sprawie cywilnej w Sadzie o odszkodowanie dlaczego nie może być pasierbica (bez usynowienia-wychowana od dziecka) Innej osoby
zaufanej w tej sprawie nie posiadam.
Fundacja
2013-06-05 14:15:53
Odpowiedzi: 0
Czy pełnomocnictwo dotyczące pośrednictwa przy sprzedaży mieszkania musi być podpisane przez dwóch członków Zarządu Fundacji, żeby było ważne ?
Gość
2013-07-19 17:35:41
Odpowiedzi: 0
DWA PELNOMOCNICTWA OGOLNE ZOSTAŁY ZLOŻONE NA RĘCE PRZEWODNICZĄCEJ ZARZĄDU /ZEBRANIE ROCZNE WSPÓLNOTY/ KTÓRE TO UPOWAŻNIONA WYKORZYSTAŁA W SWOJEJ SPRAWIE GŁOSOWANIE ZA ABSOLUTORIUM I INNYMI SPRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZWYKŁY ZARZĄD.
Gość
2013-10-10 14:38:51
Odpowiedzi: 0
Czy pełnomocnik Zarządu odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia (Izba Gospodarcza)? - wobec US oraz wobec kontrahentów ?
Jaka jest jego odpowiedzialnośc w porównaniu z Członkiem Zarządu?
Gość
2013-10-15 06:20:32
Odpowiedzi: 0
Witam,
Mój mąż nie był świadom ,że dał pełnomocnictwo swoim rodzicom,jego podpis wzbudza wiele watpliwosci gdzyż mam wrażenie jakby ktos prowadził ręke męża ,podpis jest nie do końca czytelny.Czy mogę podważyc to pełnomocnictwo?
Gość
2014-03-11 22:41:32
Odpowiedzi: 0
Czy pełnomocnik jest zobowiązany przekazać oryginał pełnomocnictwa czy może wykonać czynności za potwierdzeniem zgodności z oryginałem posiadanego pełnopmcnictwa ??
Gość
2014-03-12 23:33:52
Odpowiedzi: 0
Czy zakup towaru bez pełnomocnictwa jest ważny?
Gość
2014-07-16 12:21:07
Odpowiedzi: 0
Od kiedy obowiązuje pełnomocnictwo w urzędzie ? Czy jest to data spisania pełnomocnictwa, czy data złożenia pełnomocnictwa w danym urzędzie
Gość
2014-10-18 21:53:51
Odpowiedzi: 1
Czy w sprawie o zasiedzenie nieruchomości lub stwierdzenie nabycia spadku pełnomocnikiem uczestników może być wnioskodawca ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-27 00:36:43
Co do zasady osoba, która składa wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może być pełnomocnikiem innych uczestników postępowania tylko wtedy, gdy zachodzą przesłanki wskazane w art. 87 kodeksu postępowania cywilnego, czyli - upraszczając nieco sprawę - pełnomocnik powinien być albo adwokatem/radcą prawnym, albo też spokrewniony w odpowiedni sposób z uczestnikiem, będącym mocodawcą. W zależności od danego przypadku, istotne mogą być również inne przepisy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-15 21:40:19
Odpowiedzi: 0
Czy pełnomocnictwo musi posiadać formę aktu notarialnego lub przez notariusza potwierdzone? Czy takie pełnomocnictwo możne dotyczyć uzyskiwania informacji w szpitalu o stanie zdrowia mocodawcy (wyrażania zgody na czynności i zabiegi medyczne itp.)
Wojtek
2018-04-04 10:02:49
Odpowiedzi: 0
Czy pełnomocnictwo dla męża na rozwiązanie umowy o dostawę sygnału NC musi być podpisane przez żonę w obecności pracownika NC ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie