Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

Zawarcie umowy

Art. 66.

§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Art. 661.

§ 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.

§ 4. Przepisy § 1 - 3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.

Art. 662.

§ 1. W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.

§ 2. Jednakże oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono w niej termin przyjęcia.

Art. 67.

Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za niezawartą.

Art. 68.

Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.

Art. 681.

§ 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.

§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała.

Art. 682.

Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.

Art. 69.

Jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest wymagane, w szczególności jeżeli składający ofertę żąda niezwłocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wiązać.

Art. 70.

§ 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

Art. 701.

§ 1. Umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu.

§ 2. W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.

§ 3. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści.

§ 4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu.

Art. 702.

§ 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.

§ 2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

§ 3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy.

Art. 703.

§ 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.

§ 2. Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

§ 3. Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. Przepis art. 702 § 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 704.

§ 1. W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).

§ 2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.

Art. 705.

§ 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także, ten na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie.

§ 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

Art. 71.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Art. 72.

§ 1. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

§ 2. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

Art. 721.

§ 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.

§ 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.

Gość
2011-01-26 20:10:11
Odpowiedzi: 1
jaki art. mowi o tym jaka cena towaru jest wazna , ta na towarze -metce czy ta ,ktorą kasjerce kasa wybije .Z poważaniem B mroczek
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-02-09 14:15:29
Jak najbardziej wiążąca jest cena podana na towarze. Mówi o tym ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
Art. 2, ust. 1. Sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. Przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-04-13 11:11:59
Odpowiedzi: 1
Czy umowa zawarta telefonicznie jest ważna, jeśli nie została zawarta dodatkowo w formie pisemnej i nie mam zapisu elektronicznego tej rozmowy?
Odpowiedzi (1):
Student
2011-04-14 00:01:00
To zależy od tego jaka to była umowa i czy dla tej umowy wymagana jest jakaś forma szczególna ponadto wszystko rozchodzi się o to jakie skutki chcemy osiągnąć podważając istotę takiej umowy. Zwracam jednak uwagę że co do zasady (tzn. w znacznej większości przypadków) umowa może być zawarta również w formie ustnej (co nie wyłącza możliwości zawarcia jej przez telefon).
Dodaj odpowiedź
Michał
2011-04-27 23:51:05
Odpowiedzi: 1
Czym jest "cena" w myśl przepisów - czy jest to cena netto czy brutto ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-01-17 22:46:22
cena to kwota nabycia
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-05-11 14:05:16
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie zawarłam umowę zlecenie z firmą budowlaną w marcu br na wykonanie sztachet. Termin realizacji został określony jako 14 dni. Ja jako zleceniodawca wpłaciłam zaliczkę na zakup materiału reszta kwoty pozostaje do rozliczenia. Do chwili obecnej umowa nie została zrealizowana, co mam zrobić żeby otrzymać towar, jakie sankcje zastosować wobec tej firmy
Kazimierz
2011-10-25 20:37:27
Odpowiedzi: 0
podpisałem umowę przedwstępną na zakup nieruchomości rolnej, w skład której wchodzi działka z lasem na określoną kwotę. Wpłaciłem zaliczkę. Właściciel tejże nieruchomości po podpisaniu umowy wstępnej wyciął las. Co teraz mam zrobić?
Gość
2012-08-01 09:21:20
Odpowiedzi: 0
Mam problem uczęszczałam od lutego do maja na zajęcia z języka włoskiego podpisałam umowe na zajecia grupowe wpłaciłam I ratę ale po pierwszych zajeciach stwierdziłam ze bede chodziła na zajecia indywidualne przez caly okres nie dostałam nowej umowy i szkola wyslala mi rozliczenie po czym po 3 dniach nastepne z kwotą wiekszą o 150 zł od pierwszego na czym ja moge sie oprzec
Gość
2012-10-21 16:48:14
Odpowiedzi: 0
Wynjąłem geodetę, który źle dokonał rzgraniczenia, terz nie odpowiada na moje i gminy pisma aby sprostowac co zawalił. Nie ma wyjścia z sytuacji bo zawalił. Sprawę rozgraniczenia skieruje do sądu. Czy z tego tytułu mam prawo żądać odszkodowania i zwrotu pieniedzy i poniesionych kosztów(w tym sądowych) od geodety?
Gość
2012-12-22 17:15:26
Odpowiedzi: 0
Naturalnie.
Zygmunt
2013-03-12 12:49:26
Odpowiedzi: 0
Jeżeli nie podpisałem aneksu do umowy to Ta umowa jest wypowiedziana czy też nie jast?
Gość
2013-03-17 22:58:30
Odpowiedzi: 0
Witam.

Mieszkam w prywatnej kamienicy , wykonałem nową instalacje elektryczną ( od słupa do mieszkania ). Kabel przechodzi po części wspólnej ( tzn. klatka schodowa , wkłuty i zatynkowany ) , z wszystkimi sąsiadami rozmawiałem ( telefonicznie lub osobiście ) każdy powiedział że mu to nie przeszkadza ( pozwolił mi na to ustnie , energetyka odebrała itp. ) .Dwa lata póżniej mój "kochany" sąsiad zaczął się mnie czepiać , że nie mam na to żadnej pisemnej zgody itp.. Czy mam się tym przejmować ?

Proszę o pomoc.
Andrzej
2013-03-23 14:31:58
Odpowiedzi: 0
Witam.
Jeżeli zawarta
umowa nie określa który z sądów - czy właściwy dla siedziby jednej czy drugiej strony ma rozstrzygać spory wynikłe z jej zawarcia, to czy jest obojętną rzeczą do którego sądu strona poszkodowana wystąpi z pozwem o zwrot wpłaconej kwoty z tytułu rezerwacji ?
Gość
2013-04-15 15:08:45
Odpowiedzi: 0
Witam,
Pracuje w sklepie internetowym.Niestety zrobiłam błąd przy przyjmowaniu zamówienia droga elektroniczna(mailem) i źle wyliczyłam wartość zamówienia.Po zorientowaniu sie w sytuacji(po prawie 3 tygodniach ;/ niestety..)Skontaktowałam sie z klientem aby skorygować wartość zamówienia po czym otrzymałam informacje że jeżeli będzie musiał pokryć dodatkowe koszt to skieruje sprawę do sądu.Proszę o informacje czy ma do tego prawo.

Czy mogę wykorzystać zapis w regulaminie naszej firmy:
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności i uczciwości takiego zamówienia.
Gość
2013-10-28 10:35:16
Odpowiedzi: 0
Zawarłam umowę na wykonanie schodów wolno stojących ażurowych , szafki na buty i wieszaka.W umowie zawarta jest cena data realizacji zaliczkę miałam wpłacić na konto ale nie wpłaciłam jej.Umowa została zawarta w u nas domu a adres i miejscowość wykonawcy. Proszę o rade jak jak rozwiązać tą umowę bez ponoszenia dodatkowych kosztów.Alina Klapka
Gość
2014-02-17 14:35:48
Odpowiedzi: 0
Witam , mam pyt odnośnie podpisania umowy drogą mailową ze skanem umowy. Nie znalazłam informacji w necie na taki problem. Jestem pracownikiem, mam podpisaną umowę zlecenie z pracodawcą na 2 miesiące, podpisywaliśmy osobiście. Teraz trzeba podpisac kolejną umowę zlecenie bądz o pracę i czy bedzie ona ważna jesli pracodawca podpisze ją osobiście z pieczątką firmową, nastepnie zeskanuje, wyśle mi ją mailem, ja wydrukuje i równiez podpisze i zeskanuje i mu odeślę? Czy będzie ona ważna prawnie? Czy tylko jest wazna jakbyśmy wysłali poczta tradycyjną (poczta polska)? Proszę o odpowiedź i dziekuję
Gość
2014-02-27 21:55:59
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie zadzwonila do mnie pani ktora przedstawila sie z Tauron energetyka i zaproponowala mi oferte 10% znizki na prad ktora trzeba podpisac nowa umowe na 3 lata tak mnie omotala gadka ze sie zgodzilem a teraz sie zastanawiam czy ona faktycznie byla z tauron czy to jacys oszusci. Tera oddzwaniam na ten numer niema wogule sygnalu bo chcialem z umowy zrezygnowac. A na wstepie rozmowy podala wszystkie moje dane wlacznie z pesel. Tera niewiem co robic zeby mnie w cos niewrobili bo niewiem czy to tauron.
wojo
2014-05-01 14:47:46
Odpowiedzi: 0
zawarlem umowe ustna z mlodymi na granie muzyki na weselu.gralem i byli zadowoleni ale do tej pory 2 tygodnie po weselu nie zaplacili i nie odpowiadaja na smsy.co moge zrobic?
maciej
2018-06-07 13:54:03
Odpowiedzi: 0
jak zmienic umowe z dostawcą ciepła
Marta
2018-07-16 11:33:37
Odpowiedzi: 0
Witam Zawarłam umowę na obóz letni dla dzieci, umowę podpisałam osobiście swoim imieniem i nazwiskiem, ale poprosiłam o wystawienie faktury na zakład pracy. W umowie określony był czas oraz Ośrodek z Nazwy i tylko miejscowości, bez dokładnego adresu. Sprawdziłam dom wypoczynkowy w internecie, wyglądał imponująco w takie miejsce można wysłać dzieci. Dostarczyliśmy dzieci na umówiony termin i okazało się, że ośrodek, nie jest tym z oferty. Jest to zwykły dom absolutnie niedostosowany do pobytu dzieci, pokoiki malutkie, zapełnione łóżkami, z malutką łazienką i ubikacją -15 łóżek przypadało na toaletę połączoną z prysznicem. Oczywiście za obóz zapłaciliśmy i poprosiliśmy o wystawienie faktury. Nie otrzymałam jeszcze faktury, ale dzieci w tych warunkach nie można było zapłacić. Moje pytanie brzmi czy mogę prosić o zwrot kosztów i w jakiej wysokości?
Gość
2018-10-09 23:08:05
Odpowiedzi: 0
zawarłam umowę ustną ze szwagrem i szwagierką na wspólnie spłacany kredyt; odstąpili od umowy, dalej przyjmują miesięczną ratę, nie chcą spłacić nas, choć radca prawna mówiła, że umowa ustna jest tak samo wiążąca jak pisemna, i że szwagier ze szwagierką wzbogacili się naszym kosztem i powinni zwrócić za remont i kolejne trzyletnie raty wspólnie spłacanego kredytu. Poza dowodami wpłat (od pewnego momentu) i świadkami oraz rachunkami za remont, nie mamy żadnych dowodów. Wykpili się od spłaty nienależnie pobranych i wciąż pobieranych pieniędzy. I do tego, urągają. Czy wezwanie do zapłaty wystawione przez notariusza ma sens w takiej sytuacji?
Gość
2018-10-09 23:10:29
Odpowiedzi: 0
wypowiedzenie też jest jedynie ustne, jest konkretnie żądaniem, że mamy rok na wyprowadzkę
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie