Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2017r.
Linki sponsorowane

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Art. 8.

§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.

§ 2. (uchylony).

Art. 9.

W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe.

Art. 10.

§ 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.

§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Art. 11.

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Art. 12.

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Art. 13.

§ 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Art. 14.

§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.

§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Art. 15.

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Art. 16.

§ 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Art. 17.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Art. 18.

§ 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Art. 19.

Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna.

Art. 20.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Art. 21.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.

Art. 22.

Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.

[Art. 221.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.]

Art. 221.
<Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.>

Nowe brzmienie art. 221 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 23.

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24.

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Gość
2011-01-15 16:27:26
Odpowiedzi: 1
Witam.,Mam pytanie czy 85 letnia osoba będąca w śpiączce ma zdolnośc do czynności prawnych
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-03-27 17:25:08
zależy,jeśli jest ubezwłasnowolniona całkowicie to nie ma takiej zdolności,natomiast w śpiączce nie może podejmować żadnych decyzji więc raczej też nie
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-02-02 19:07:52
Odpowiedzi: 2
X poprzez wynajętą prostytutkę sprowokował Y do zdrady małżeńskiej. Wykonał z ukrycia kilka kompromitujących Y fotografii, na podstawie których zmusił następnie Y do zawarcia umowy sprzedaży samochodu za 1/4 jego wartości. Powyższa umowa jest:
a. ważna
b. bezwzględni nieważna, bo zawarta pod wpływem szantażu
c. bezskutecznie zawieszona
d. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Odpowiedzi (2):
kurczakfr
2011-03-15 16:21:24
d. bo umowa jest względnie nieważna
kurczakfr
2011-03-15 16:21:44
d. bo umowa jest względnie nieważna
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-02-02 19:16:23
Odpowiedzi: 1
i kolejne pytanie , .X jest właścicielem samochodu osobowego marki BMW, który nabył w 2005 r. W 2006 roku nabył ponadto samochód Tarpan i rozpoczął działalność gospodarczą-przewóz mebli. W związku z prowadzoną działalnością spowodował wypadek samochodowy, w wyniku którego Y poniósł szkodę w wysokości 50 000 zł. Czy Y może domagać się przez komornika sądowego licytacji samochodu marki BMW?
a) nie, ponieważ samochód marki BMW nie wchodzi w skład przedsiębiorsta transportowego prowadzonego prze X
b) nie, ponieważ szkoda nie powstała w związku z ruchem pojazdu(samochodu osobowego BMW)
c) tak, ponieważ samochód marki BMW wchodzi w skład przedsiębiorstwa transportowego prowadzonego przez X
d) tak, zaś okoliczności, że samochód marki BMW wchodzi lub nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa transportowego prowadzonego przez X nie ma żadnego znaczenia
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Odpowiedzi (1):
Cogito
2012-09-16 17:16:46
d) - tylko jakie cele przyświecają tym pytaniom?
Dodaj odpowiedź
Marzena
2011-03-23 23:46:40
Odpowiedzi: 5
Witam
Fotograf wykorzystał moje prywatne amatorskie oraz zrobione w innym studiu fotograficznym zdjęcia bez mojej zgody. Umieścił je w swojej prezentacji, którą przedstawił na spotkaniu z potencjalnymi klientami, aby zareklamować swoje usługi. Fotograf otrzymał ode mnie zdjęcia w ubiegłym roku w celu wykorzystania ich do realizacji nagrania z przyjęcia komunijnego mojego dziecka. Nie wyrażałam wówczas zgody na zamieszczanie ich w jakimkolwiek innym miejscu, a sam Fotograf pomimo, iż miał numer mojego telefonu i adres nie skontaktował się ze mną aby taką zgodę uzyskać. Inna sprawa, że takiej zgody w przypadku zgłoszenia się do mnie nie uzyskałby.
Jakie mam prawa wobec powyższego?
Odpowiedzi (5):
Studentka
2012-05-28 03:33:34
Fotograf naruszyl dobro osobiste osob uwidocznionynch nantych fotografiach, jakim jest wizerunek. Z tego tytulu przysluguje Ci roszczenie odszkodowawcze - po pierwsze mozesz zadac zaniechania naruszania, czyli zadac usuniecia tych zdjec z jego prezentacji i nie wykorzystywanie ich w przyszlosci. Po drugie mozesz zadac zadoscuczynienia lub wplaty okreslonej kwoty na wskazany cel spoleczny.

Ponadto zostaly naruszone takze prawa autorskie autora tych fotografii, z tego tytulu tez mozna roscic zadanie o zaniechanie, odszkodowanie oraz zadoscuczynienie (na zasadach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez uszczerbku dla mozliwosci dochodzenia praw na mocy kodeksu cywilnego).
Gość
2016-05-30 11:06:04
Коля:Ты дура 15 штук пусть мне выплатят сначало, потом пиши тут. Или может быть ты хочешь мне их А¿Â°ÃÂÃл÷°Ñ‚ить? я не против, счет на вебмани дать?
Gość
2016-06-01 00:07:53
People norlalmy pay me for this and you are giving it away! http://binvjjtv.com [url=http://xtxcblhb.com]xtxcblhb[/url] [link=http://wexnnlar.com]wexnnlar[/link]
Gość
2016-06-01 06:45:23
Good to see real expertise on display. Your <a href="http://jaglluizsti.com">cotoributinn</a> is most welcome.
Gość
2016-06-03 04:58:24
Noihntg I could say would give you undue credit for this story. http://detpywittcs.com [url=http://xrrkgdmbtj.com]xrrkgdmbtj[/url] [link=http://wtifrdgn.com]wtifrdgn[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-14 11:10:32
Odpowiedzi: 2
witam mam pytanie. jesteśmy 3 osobową rodziną mieszkamy w kawalerce komunalnej.nasza córka choruje przewlekle na nerki i alergie czy z tego powodu możemy się starać o mieszkanie 2 pokojowe z zasobów lokalowych miasta.
Odpowiedzi (2):
crane
2013-01-20 00:59:40
chwalisz się czy nie potrafisz sformułować pytania?
Margo
2013-04-10 12:28:38
Witam. Jeżeli udokumentuje Pan stan przewlekły chorób córki ( zaświadczenia od lekarzy - specjalistów), to jak najbardziej, może się Pan starać o większe mieszkanie z zasobów lokalowych miasta. Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez Pana córki grupy niepełnosprawności. Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-14 18:56:02
Odpowiedzi: 0
Czy wolno wydać dziecko do 7 lat w przedszkolu osobie niepełnoletniej? jakie prawo to reguluje?
Gość
2012-10-13 08:46:40
Odpowiedzi: 6
czy osoba poszkodowana w wypadku zaistniałego w miejscu pracy i mogąca składać zeznania do rportokołu powypadkowego może wyznaczyć pełnomocnika, do tej czynności?.
Odpowiedzi (6):
Margo
2013-04-10 12:24:06
Witam. Jeżeli stan zdrowia osoby poszkodowanej nie pozwala na składanie zeznań, to tak, może ona wyznaczyć pełnomocnika. Pozdrawiam.
Gość
2016-05-30 07:33:30
In the coeitpcalmd world we live in, it's good to find simple solutions.
Gość
2016-05-31 00:10:55
I went to tons of links before this, what was I <a href="http://wkdnxkq.com">thgiknni?</a>
Gość
2016-05-31 06:26:49
Posts like this brthgien up my day. Thanks for taking the time. http://guzipvqzn.com [url=http://yqlisoykyb.com]yqlisoykyb[/url] [link=http://kyfaoej.com]kyfaoej[/link]
Gość
2016-06-01 06:39:27
Never would have thunk I would find this so <a href="http://tpchbo.com">insbipendasle.</a>
Gość
2016-06-03 04:52:47
That's a clever answer to a tricky queotisn http://havhdyrf.com [url=http://qrikpp.com]qrikpp[/url] [link=http://fqltgk.com]fqltgk[/link]
Dodaj odpowiedź
mario
2012-11-28 10:37:35
Odpowiedzi: 1
Witam
chciałbym się dowiedzieć czy w związku z art.23 KC dobra osobiste człowieka to prawa o charakterze majątkowym czy niemajątkowym. Jeśli tak to dlaczego i jeśli nie to również dlaczego.
z góry dziękuje za odpowiedź
Odpowiedzi (1):
Margo
2013-04-10 12:21:51
Witam. Art. 23 kc, o którym Pan tu pisze dotyczy znacznie szerszej sfery życia człowieka, nie tylko majątkowej lub niemajątkowej.
Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
A więc, jak widać, artykuł ten dotyczy również ( a może przede wszystkim) wolności, nietykalności, zdrowia, życia itd.
Dodaj odpowiedź
Zofia
2012-12-10 14:20:16
Odpowiedzi: 4
czy cudzoziemcy mają zdolność do wszystkich czynności prawnych, np, czy mogą być im udzielane pełnomopcnictwa
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 12:03:18
screen. As an industry we need to put more emphasis on user research &#8211; undeistandrng “what do people want as they watch TV?” What kind of experiences scale for different types of TV
Gość
2016-06-01 00:11:23
I found myself nodding my noggin all the way thogurh. http://nukabtxr.com [url=http://qutnbew.com]qutnbew[/url] [link=http://wohrnnxt.com]wohrnnxt[/link]
Gość
2016-06-01 06:48:07
Okay I'm <a href="http://vuefau.com">conndvcei.</a> Let's put it to action.
Gość
2016-06-03 05:00:49
You've got to be kidding me-it's so trnaspnreatly clear now! http://xfddhjtfs.com [url=http://vsifpypjlo.com]vsifpypjlo[/url] [link=http://kpenbmges.com]kpenbmges[/link]
Dodaj odpowiedź
Zofia
2012-12-10 14:21:39
Odpowiedzi: 1
czy cudzoziemcy mają zdolność do wszystkich czynności prawnych, np, czy mogą być im udzielane pełnomocnictwa
Odpowiedzi (1):
Margo
2013-04-10 11:57:00
Witam. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć w sposób rzetelny, bo za mało podanych jest tu informacji tzn. czego/ w jakim zakresie to pełnomocnictwo ma być udzielone? Pytam, bo przy sprawach np. rozwodowych pełnomocnikiem może być prawnik aktywnie wykonujący swoją pracę w tym zakresie lub ktoś z najbliższej rodziny ( rodzice, rodzeństwo, dzieci), również w tym przypadku, gdy są oni cudzoziemcami.
Co do ogółu czynności prawnych, to cudzoziemiec mający obywatelstwo polskie ma taką zdolność.
Dodaj odpowiedź
karolina
2013-03-23 20:49:20
Odpowiedzi: 1
witam tata otworzył spółkę cywilna na mnie gdy byłam nie pełnoletnia ja o tym nie wiedziałam co robić narobił długów brak moich podipsow gdziekolwiek wierzyciele taty weszli mi na mieszkanie w kredycie co robic
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-30 13:17:57
I think in bo03k&#82so;the cold weather plays a huge part in the book. I live in hot weather and I am not keen on cold weather, myself but I do love hearing about it in the books!
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-04-08 18:43:57
Odpowiedzi: 2
jakie są prawa 16 latki ?
Odpowiedzi (2):
Margo
2013-04-10 12:02:19
Witam. Pytanie brzmi cyt. " jakie są prawa 16 latki"... Hm, ale o co konkretnie chodzi? 16 - tka na pewno ma prawa dziecka. W przypadku np. rozwodu rodziców, ma prawo wypowiedzieć się z którym z rodziców chce mieszkać. To tak w skrócie. Jak będą jakieś informacje, to udzielę szerszej odpowiedzi. Pozdrawiam.
Gość
2015-09-02 21:57:14
That's a smart way of thiiknng about it.
Dodaj odpowiedź
Kris
2013-05-13 17:17:10
Odpowiedzi: 5
Wnuk po ukończeniu 13 lat zawarł umowę z klubem sportowym, a jego ojciec także złożył podpis pod umową.Czy ta umowa jest ważna pod względem prawnym?
Odpowiedzi (5):
Harpia
2013-09-21 22:52:05
Tak, umowa taka jest ważna.
Gość
2016-05-30 11:41:04
I cling on to listening to the news broadcast talk about getting boundless online grant aplpciations so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i get some?
Gość
2016-06-01 00:11:08
That's the smart thinikng we could all benefit from. http://qqtdmnnn.com [url=http://vumoeqz.com]vumoeqz[/url] [link=http://bgfhxuieeo.com]bgfhxuieeo[/link]
Gość
2016-06-01 06:47:52
Your <a href="http://mtamltt.com">thniinkg</a> matches mine - great minds think alike!
Gość
2016-06-03 05:00:32
At last, soeonme who knows where to find the beef http://ehdgxeow.com [url=http://yadvnujwpf.com]yadvnujwpf[/url] [link=http://vviybcym.com]vviybcym[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-07-31 09:55:01
Odpowiedzi: 4
Dzień dobry! Pisze z takim zapytaniem,bedąc w 9 tyg.ciąży stwierdzono ciąże obumarłą,nie można było stwierdzic płci czy moge zastosowac uprawdopodobnienie czy jest to nie dopuszczalne??
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 14:45:44
Wow, that's a really clever way of thniikng about it!
Gość
2016-06-01 00:20:37
It's great to find sooenme so on the ball http://hhlycasqcg.com [url=http://kzhvuhi.com]kzhvuhi[/url] [link=http://vbhzliffsgt.com]vbhzliffsgt[/link]
Gość
2016-06-03 03:35:25
I went to tons of links before this, what was I <a href="http://rzzyyewb.com">thniikng?</a>
Gość
2016-06-03 05:09:36
That's a cunning answer to a chnlaelging question http://kvlbzzlg.com [url=http://mgmlqbv.com]mgmlqbv[/url] [link=http://kccnmemo.com]kccnmemo[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-10-07 12:23:45
Odpowiedzi: 4
Nie wiem czy tu uzyskam odpowiedź oraz pomoc w moim problemie jednakże muszę spróbować... Od pewnego czasu jestem ofiarą plotek na swój temat, które niszczą życie moje, dotykają mojej rodziny oraz przyjaciół. Do pewnego czasu starałam się tym nie przejmować, jednakże one się nasilają i to zaczyna mnie niszczyć psychicznie. Zależy mi na tym, by wiedzieć czy jest takie prawo w Polsce które pomogłoby mi się z tym uporać oraz osoby które rozpowiadają o mnie w środowisku nieprawdę mogą zostać w jakikolwiek sposób poniesione do odpowiedzialności.
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 12:28:05
Uneingraddrg: We might most prefer to obtain a coin to get a small fraction of the true benefit. Yet could you undertake it through deliberately bumping the grade of somebody else’s coin to be able to challenge it&#8217;s price? Lots of people would likely, this indicates, as this is a typical practice within numismatics.
Gość
2016-06-01 00:12:32
Surirpsingly well-written and informative for a free online article. http://bvworuqv.com [url=http://slsruccrqyp.com]slsruccrqyp[/url] [link=http://lsrjajhxqh.com]lsrjajhxqh[/link]
Gość
2016-06-01 06:48:26
Wow, your post makes mine look <a href="http://igenhazl.com">feleeb.</a> More power to you!
Gość
2016-06-03 05:01:21
Now I feel studip. That's cleared it up for me http://qjbwfxkg.com [url=http://devorzacgs.com]devorzacgs[/url] [link=http://gyqnrthraqo.com]gyqnrthraqo[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-02 18:51:44
Odpowiedzi: 1
That's a moalrbredke-. Great thinking!
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-30 10:57:21
05-08-2011 I tucked the video into my &#8220;play later&#8221; file. Play is so vital. I play by reading, watching a favorite TV program, drives in the country, listening to music, going to a movie, phone calls to distant friends, meditating on things. I have to &#81w0;2ork&#8222; to make time to play, and when I don&#8217;t, I notice it in my creative energy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-15 22:01:48
Odpowiedzi: 0
Córka zawarła umowę członkowską z fitnes klubem w wieku 17 lat. Nie podpisał ją nikt z rodziców.Czy ta umowa jest ważna pod względem prawnym?
Gość
2016-02-17 09:40:01
Odpowiedzi: 4
czy siedemnastolatek może podpisać do Urzędu wniosek o rozłożenie na raty?
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 12:37:33
Na, dann bin ich ja froh, dass das schonmal geklappt hat. Ich sag&#8217;s ja: im Gegensatz zu den Leuten, denen ich meine Spiele ausleihe, gehe ich selbst eigentlich ziemlich pfleglich damit um. Man will ja möglichst lange was davon haben, falls man sie irgendwann doch nochmal spielen will. Viel Spaß damit, wenn Du es dann aurtiobsersp!
Gość
2016-06-01 00:11:57
What's it take to become a sublime exonepdur of prose like yourself? http://fpmjvuul.com [url=http://gipfjkaftl.com]gipfjkaftl[/url] [link=http://kthesa.com]kthesa[/link]
Gość
2016-06-01 06:48:30
You're a real deep <a href="http://bvdloptzrs.com">theiknr.</a> Thanks for sharing.
Gość
2016-06-03 05:01:29
Hey, you're the goto exrpet. Thanks for hanging out here. http://xloqqwebnz.com [url=http://hxuhmxls.com]hxuhmxls[/url] [link=http://fkwqfkbjey.com]fkwqfkbjey[/link]
Dodaj odpowiedź
Janusz
2016-03-09 11:48:47
Odpowiedzi: 0
Pozdrawiam. Czy cudzoziemiec nie przebywający w kraju może zasiadać we władzach statutowych zrzeszenia> Statut Zrzeszenia nic o tym nie mówi.
Gość
2016-05-30 07:50:03
Odpowiedzi: 0
This is crytsal clear. Thanks for taking the time!
Gość
2016-05-31 00:11:24
Odpowiedzi: 0
You really saved my skin with this <a href="http://dfqlygvf.com">inonmratifo.</a> Thanks!
Gość
2016-05-31 06:27:04
Odpowiedzi: 0
I can't hear anhintyg over the sound of how awesome this article is. http://zmhsxugww.com [url=http://zdwfslczzpf.com]zdwfslczzpf[/url] [link=http://ittxpastkou.com]ittxpastkou[/link]
Gość
2016-06-01 06:39:41
Odpowiedzi: 0
Great <a href="http://lraleioxl.com">artelci,</a> thank you again for writing.
Gość
2016-06-03 04:53:00
Odpowiedzi: 0
The genius store caedll, they're running out of you. http://tgtovffhh.com [url=http://csdoeft.com]csdoeft[/url] [link=http://afmiakzecbd.com]afmiakzecbd[/link]
Oksanaviant
2017-02-14 20:22:13
Odpowiedzi: 0
dna moczanowa leczenie niekonwencjonalne dna moczanowa objawy i przyczyny leczenie <a href=http://seeknet.pl/>http://seeknet.pl/</a> dna moczanowa przyczyny powstania podagra leczenie domowe
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie