Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: luty 2024r.
Linki sponsorowane

Współwłasność

Art. 195.

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Art. 196.

§ 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

§ 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Art. 197.

Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe.

Art. 198.

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Art. 199.

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Art. 200.

Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.

Art. 201.

Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Art. 202.

Jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Art. 203.

Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

Art. 204.

Większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów.

Art. 205.

Współwłaściciel sprawujący zarząd rzeczą wspólną może żądać od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi jego pracy.

Art. 206.

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Art. 207.

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Art. 208.

Każdy ze współwłaścicieli niesprawujących zarządu rzeczą wspólną może żądać w odpowiednich terminach rachunku z zarządu.

Art. 209.

Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.

Art. 210.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Art. 211.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Art. 212.

§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Art. 213.

Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele.

Art. 214.

§ 1. W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela.

§ 2. Jeżeli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzającym spełnia kilku współwłaścicieli albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia.

§ 3. Na wniosek wszystkich współwłaścicieli sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego sąd zarządzi również w wypadku niewyrażenia zgody przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa.

Art. 215.

Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy gospodarstwo rolne może być podzielone, lecz liczba wydzielonych części jest mniejsza od liczby współwłaścicieli.

Art. 216.

§ 1. Wysokość przysługujących współwłaścicielom spłat z gospodarstwa rolnego ustala się stosownie do ich zgodnego porozumienia.

§ 2. W razie braku takiego porozumienia spłaty przysługujące współwłaścicielom mogą być obniżone. Przy określaniu stopnia ich obniżenia bierze się pod uwagę:

§ 3. Obniżenie spłat, stosownie do przepisu paragrafu poprzedzającego, nie wyklucza możliwości rozłożenia ich na raty lub odroczenia terminu ich zapłaty, stosownie do przepisu art. 212 § 3.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się do spłat na rzecz małżonka w razie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, które stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy do wspólnego majątku małżonków.

Art. 217.

Współwłaściciel, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał gospodarstwo rolne, wchodzące zaś w skład tego gospodarstwa nieruchomości rolne zbył odpłatnie przed upływem pięciu lat od chwili zniesienia współwłasności, jest obowiązany pozostałym współwłaścicielom, którym przypadły spłaty niższe od należnych, wydać - proporcjonalnie do wielkości ich udziałów - korzyści uzyskane z obniżenia spłat, chyba że celem zbycia jest zapewnienie racjonalnego prowadzenia tego gospodarstwa.

Art. 218.

§ 1. Współwłaściciele, którzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub jego części, lecz do chwili zniesienia współwłasności w tym gospodarstwie mieszkali, zachowują uprawnienia do dalszego zamieszkiwania, jednakże nie dłużej niż przez pięć lat, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są małoletni - nie dłużej niż pięć lat od osiągnięcia pełnoletności. Ograniczenie terminem powyższym nie dotyczy współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy.

§ 2. Do uprawnień wynikających z przepisów paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio przepisy o służebności mieszkania.

Art. 219. (uchylony).
Art. 220.

Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.

Art. 221.

Czynności prawne określające zarząd i sposób korzystania z rzeczy wspólnej albo wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności odnoszą skutek także względem nabywcy udziału, jeżeli nabywca o nich wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. To samo dotyczy wypadku, gdy sposób korzystania z rzeczy został ustalony w orzeczeniu sądowym.

Większe okno
jolanta
2014-06-13 14:53:20
Odpowiedzi: 0
Witam.chcem sie dowiedziec czy moge sprzedac dom z hektarem ziemi.ktory zostal kupiony przez nas z majatku wspolnego do majatku osobistego.Maz jest obcokrajowcem i dlatego dom zostal w taki sposob kupiony.Czy moge sama sprzedac , czy maz musi wyrazic zgode?Jak to wszystko wyglada.
Gość
2014-06-16 21:08:27
Odpowiedzi: 0
Jestem właścicielem 1/2 części nieruchomości,pozostała część po rozwodzie otrzymały moje (dwoje) dzieci po 1/4 .Co zrobić bym mógł sam zarządzać nieruchomości lub ja sprzedać gdy nie ma zgodności z 1 dziecka?Nadmienię że żadne z dzieci nie mieszkało i nie mieszka w tym domu.Proszę o pomoc jakie kroki mam podjąć?
tadeusz
2014-06-22 10:28:44
Odpowiedzi: 2
dzień dobry mam pytanie jestem wlascicielem w 52% działki czy musze mieć zgode drugiego wspólwlasciela na postawienie domku letniskowego nie majac podziału części wspólnych
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-06-23 07:34:38
Według mnie musisz i będziesz mieć z nim problem(współwłaścicielem). Najlepsze rozwiązanie sprawy to podział sądowy na który trzeba się niestety wykosztować i dobrze przygotować aby nie przegrać. Z Bogiem.
Gość
2014-06-23 07:37:18
Art. 197. Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe. także potem patrz Art. 199.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-10 17:34:38
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanko mój tata zmarł i był podział domu na 4 spówłaścicieli wszysci dostali po tyle samo jedna siostra wprowadziła się z swoim męzem czy jej mąż ma prawo w tym domu przebywać jesli jakiś spółwłaściciel jej sobie nie życzy a on jest niezameldowany a dom do końca nie jest podzielony tylko są spówłaściciele całego domu
Beata
2014-08-08 12:36:25
Odpowiedzi: 0
Witam mam problem- jest mieszkanie .które zostało podzielone na trzy równe części mój tata ja i moja siostra jest to mieszkanie po mojej zmarłej mamie było jej własnością. Na chwilę obecną moja siostra w nie wnosi żadnych opłat ja i mój tata użyczyliśmy mieszkanie na zasadzie opłat mojej siostrze sie to nie podoba i żąda kluczy od tego mieszkania .chcieliśmy z tatą sprzedać mieszkanie ona również nie wyraża zgody co mamy robić na drogę sądową wystąpić ??? to bardzo kosztowne .Czy możemy użyczać mieszkanie bez jej zgody przecież z tatą mawy większą połowę
katarzyna
2014-09-05 12:52:00
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie muj mąż odsiaduje dozywotnia kare pozbawienia wolnosci a jest wspułwłaścicielem mieszkania ktore chce wykupic. Jak moge pozbawic go praw do mieszkania, i jak długo to moze potrwac. Pozdrawiam
Janusz
2014-09-10 21:57:30
Odpowiedzi: 0
Jestem w trakcie wykupu mieszkania za 1%, w sklad ktorego wchodzi:pok.16m kw., kuch. 4m kw. WC jest na korytarzu- jako wspolne, a fizycznie ja tylko korzystam, poniewaz pozostalych dwoch lokatorow maja w swoim w mieszkaniu. Czy mam prawo, je wykupic? Chcialbym, to zrobic za jednym razem...Utrudniaja mi w tym niektore pracownice Wydzialu Geodezji i Gosp. Mieszkaniowej, ktore zajmuja sie sprzedaza mieszkan.
Gość
2014-09-14 15:25:50
Odpowiedzi: 0
Prowadziłam z meżem gospodarstwo rolne którego byliśmy współwłaścicielami. Czy po smierci męża muszę przeprowadzać sprawę spadkową, czy mogę dalej gospodarzyć bez żadnych dodatkowych ceregieli. Nadmieniam że mam z meżem dwoje dorosłych dzieci z których żadne nie rości pretensji do spadku po ojcu. Czy jako jedyny współwłasciciel mogę w pełni dysponować całym majatkiem. Proszę o poradę gdyż każdy mówi co innego i niewiem jak dalej postepować, a nie chcę narażać się na niepotrzebne koszty. Maryla
Gość
2014-09-19 19:12:55
Odpowiedzi: 0
Na jaki artykul powolac sie aby przymusic wspolwlasciciela do konserwacji dachu na budynku mieszkalnym
Agata
2014-09-21 19:51:23
Odpowiedzi: 0
Moj dziadek zmarł i nie zapisał nikomu domu . Miał 3 dzieci ciocie, mojego wôja i moja mamè. Moja mama zmarła czy mam prawo do wspôwłasnosci razem z moja ciocia i wôjem do tego domu i czy mogè sie tam zameldowac jesli wôjek tam mieszka sam obecnie w tym domu i strasznie go zaniedbał przez lata , czy moge dochodzic w sadzie prawa do zarzadzania domem gdyz w jego rekach kompletnie niszczeje i stał sie ruinà?!
Gość
2014-09-27 13:43:15
Odpowiedzi: 1
Witam Mieszkam w domu dwurodzinnym,jestem 1/2 wpółwlaścicielem częsci wspólnych.Na srychu ,na małej częsci chcę postawić szafę,nikomu nie przeszkadzającą,przylegającą do ściany mojego pokoju.Czy sąsiad musi wyrazić zgodę?I czy ma prawo się sprzeciwić?Skoro umownie użytkujemy strych w 1/2? proszę o podpowiedź i radę.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-08 10:41:08
Zawłaszczanie części wspólnych nieruchomości przez wystawianie mebli, w tym przypadku szafy na wspólny strych było wielokrotnie omawiane na różnych forach. Takie postępowanie jest delikatnie mówiąc mało kulturalne. Jest też niedopuszczalne. Kwestię korzystania z części wspólnych nieruchomości normują przepisy ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego. Art. 12 ust 1 uwl – „właściciel ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem”, natomiast art. 206 k. c. stanowi, iż „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Inaczej mówiąc każdy z współwłaścicieli ma prawo do korzystania i posiadania części wspólnej nieruchomości w takim stopniu w jakim nie przeszkadza to pozostałym. Np. część nieruchomości wspólnej może zająć wyłącznie dla swoich potrzeb i nie naruszy przy tym prawa, jeżeli taki stan rzeczy zostanie zaaprobowany przez innych właścicieli. Czyli właściciel może tyle posiadać, ile inni właściciele mu nie zabronią. Zakres korzystania z nieruchomości wspólnej nie jest uzależniony od wielkości udziału. Dorozumiany sposób korzystania z połowy strychu nie upoważnia do ograniczania współwłaścicielowi prawa do korzystania przez niego z całego strychu na zasadach wynikających ze społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości. Dotyczy to wszystkich części wspólnych (klatka schodowa, pralnia, wózkownia, piwnica, itp. ). Tak więc zgoda sąsiada jest w tym przypadku niezbędna. Pomijam kwestie bezpieczeństwa p. poż. Wynikające z faktu wystawiania starych mebli na strych, jak też sprawy utrzymania porządku. Kwestie te regulują odpowiednie przepisy. Fakt używania tylko połowy strych nie zwalnia od obowiązku dbania o porządek i stan techniczny w pozostałej części strychu. A tak na marginesie czy jesteś pewny, że wspomniana ściana jest twoja?. Może to też część wspólna nieruchomości. Znajomość prawa i zasad współżycia bardzo często pozwala uniknąć niepotrzebnych konfliktów z sąsiadami.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-29 22:56:48
Odpowiedzi: 0
Witam jestem mamą szóstki dzieci mam problem z współlnotą która wstawiła grafik w jakim dniu ma kto wieszać pranie do tego zmieniają kłódkę bym nie miała wstępu na strych żebym nie mogła powiesić pranie na swoich suszarkach byłam w Urzędzie z tym problemem kazali mi napisać podanie ale jak napisac podanie do urzędu miasta nie wiem by wspólny strych był podzielony na każdą rodzinne by już współlnota nie zakładała żadnych grafików i zmieniała kłódki proszę o podpowiedź i poradę
Jadwiga
2014-10-08 10:35:27
Odpowiedzi: 0
Czy mogę sprzedać garaż po śmierci mężą.Mam spisany testament aktem notarialnym,że tytulem zapisu zobowiązuje swoich spadkobierców do przeniesienia na rzecz jego żony calych jego udzialów.Mam umowę darowizny ,1/2 część w użytkowaniu wieczystym oraz we wlasnośxci garażu stanowiącego odrębną nieruchomość zapisanych w księdze wieczystej.
Gość
2014-10-09 15:40:37
Odpowiedzi: 0
czy współwłaściciele działki gruntowej zabudowanej budynkami garażowymi z wydzielonymi trwale boksami mogą powoływać "wspólnotę garażową" wybierać zarząd na zasadach podobnych do wspólnoty mieszkaniowej
Inka
2014-10-15 22:43:41
Odpowiedzi: 1
W jakiej konkretnej sytuacji współwłaściciele mogą podważyć darowiznę, np na nieletniego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-27 00:18:30
Szanowna Pani, treść zadanego pytania jest niewystarczająca, aby było możliwe udzielenie odpowiedzi na nie.
Dodaj odpowiedź
Krystyna
2014-10-23 10:15:29
Odpowiedzi: 1
Jestem współwłaścicielem drogi dojazdowej (50%)Za zgodą wydz. budownictwa mam już wjazd bezpośredni z ulicy.Niestety sąsiad nie ma takiej możliwości i musi korzystać ze wspólnej drogi.Ja od roku nie korzystam ze współwłasności drogi. Płacę za nią podatek.Czy można znieść współwłasność drogi za odpowiednią kwotę.Ze wzgl. na szerokość drogi nie można jej podzielić
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-25 20:52:08
Szanowna Pani Krystyno, zniesienie współwłasności jest jednym z podstawowych praw współwłaściciela i odbywa się wg. zasad przewidzianych w art. 210 - 221 kodeksu cywilnego. W opisywanej sytuacji niemożliwości dokonania fizycznego podziału drogi, istotny będzie zwłaszcza art. 212 par. 2, który mówi o możliwości przyznania rzeczy (drogi) jednemu ze współwłaścicieli, z ustanowieniem spłat na rzecz pozostałych. Zniesienie współwłasności może nastąpić przed sądem (regulują to przepisy 617 - 625 kodeksu postępowania cywilnego) lub przed notariuszem. W zależności od konkretnej sytuacji (w szczególności wartości nieruchomości i związanych z nią kosztów opłaty sądowej czy taksy notarialnej), warto również rozważyć sprzedaż swojego udziału w tej nieruchomości.
Dodaj odpowiedź
Lidia
2014-11-13 23:50:29
Odpowiedzi: 0
Czy jeśli siostra mojego męża dziedziczy 8,5 % nieruchomości, wraz z nimi dziedziczy również przychody z najmu lokali z tego budynku?. Siostra męża nie należy do spółki wynajmu lokali, a swoją część odziedziczyła po zmarłej teściowej?
Dominika
2015-02-19 12:13:22
Odpowiedzi: 0
Mieszkam w budynku w którym jest wspólnota mieszkaniowa ja nie mam wykupionego mieszkania jakis czas temu została wymieniona brama wjazdowa na podwórko do której ja nie dostałam pilota za kazdym razem gdy potrzeba jest wjechania na podworko musze prosic sąsiadke pare dni temu sasiad wymienił zamek w drzwiach od podwórka takze nie dostałam klucza czy maja takie prawo co moge z tym zrobic prosze o pomoc
Gość
2015-05-05 10:57:30
Odpowiedzi: 0
Razem ze współwłaścicielem mieszkamy na nie ogrodzonej częściowo działce,chciałbym uzupełnić ogrodzenie od reszty sąsiadów,czy współwłaściciel może się na to nie zgodzić?
Gość
2017-07-30 21:40:14
Odpowiedzi: 0
Mam dom w osiedlu domków letniskowych. Mam wspłółudział w drogach znajdujących się na terenie tego osiedla. Taki sam współudział mają pozostali właściciele tych innych domków, na tym osiedlu. Moje pytanie dotyczy tylko jednej drogi na tym osiedlu. Jest to ostatni odcinek ( droga )dojazdu do mojej posesji i do posesji mojej sąsiadki. Na mapach katastralnych i w akcie notarialnym ta droga powinna mieć szerokość: około 5m. Jest to odległość od mojego ogrodzenia do ogrodzenia sąsiadki. Problem jest jednak taki, że faktycznie droga ma tylko 2,5 m ( szerokość auta ).Ta droga została zawężona przez rośliny ( krzewy,drzewo), zasadzone na drodze, przez sąsiadkę. Gdy podjeżdzam autem do mojej furtki nie mogę swobodnie opuścić auta ( nie mogę otworzyć drzwi auta)bez przeciskania się przez krzewy, bez rysowania drzwi auta, bez obrażeń na ciele ( krzewy np.mają kolce ). Sąsiadka nie reaguje na moje prośby podcięcia krzewów, lub ich usunięcia ( sama nie posiada auta). Gdy sama podetnę krzewy jest karczmarna awantura. Moje pytanie jest: Czy związku z tym,że jestem współwłaścicielem drogi mogę podcinać krzewy lub je usunąć. Jak powinnam postąpić zgodnie z prawem i spowodować,żeby droga miała szerokość taką jak na mapach katastralnych ( 5 m ). Napisałam do sąsiadki prośbę o przycięcie lub usunięcie krzewów. Nic to nie dało. Chcę wiedzieć , czy jak ja usunę sama te krzewy, czy spotka mnie kara. Proszę o szybką odpowiedź
Gość
2017-08-03 20:35:45
Odpowiedzi: 0
Mam problem z sąsiadami ponieważ mieszkam w domu w którym są trzy mieszkania a tylko ja jestem właścicielem posiadającym akt notarialny. Jeden z sąsiadów chce budować ogrodzenie i nie zamierza sugerować się moim sprzeciwem. A ja nie godze się na to,ponieważ chce odstąpić od wspólnoty. Gdzie mam szukać pomocy i jak go powstrzymać? Proszę o odpowiedź
Gość
2017-11-26 17:21:54
Odpowiedzi: 0
czy sostra morze prowadzic dzalalnosc gospodatcza w domu ktury jest moja wspulwasnosca w polowie .dom nie jest podzelony niema wydzelonych wlasnosci byl kupiony po polowie ja nie wyrzam zgody na dzalalnosc jak moge sie bronic
Gość
2017-11-30 20:40:32
Odpowiedzi: 0
Jestem współwłascicielem mieszkania. Toczy sie sprawa rozwodowa. Zona bez zgody przeprowadza tapetowanie mieszkania. Czy ma do tego prawo?
Gość
2017-12-29 16:27:42
Odpowiedzi: 0
Mam problem z sąsiadem. mieszkam w budynku 4 lokalowym i mamy współwłasność jeśli chodzi o części wspólne i mamy jeden piec CO2. on powinien palić do 6 stycznia a zakończył 28 grudnia. Ja mam małe dzieci i zimno w domu wiec napaliłam. Ale tydzień będę palić za niego.... Jak wyegzekwować zapłatę za te dni albo wezwać go do palenia???
Robert
2021-05-19 15:53:32
Odpowiedzi: 0
Jestem większościowym właścicielem drogi. Mniejszościowym współwłaścicielem jest skarb państwa. Starostwo, które zarządza tą współwłasnością chce ją wynająć. Nie chciałbym aby wynajmujący mi niszczył drogę, o którą dbam. Czy mogę to w jakiś sposób zablokować? Dodam, że starosto nie może sprzedać swojej współwłasności, ponieważ toczą się sprawy o ustalenie spadkobierców, rozgraniczenie i zasiedzenie.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie