Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Czyny niedozwolone

Art. 415.

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Art. 416.

Osoba prawna jest obwiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Art. 417.

§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

Art. 4171.

§ 1. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

§ 2. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

§ 3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 4. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody.

Art. 4172.

Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

Art. 418. (utracił moc)

Na podstawie wyroku TK z dn. 4.12.2001 r., sygn. akt SK. 18/2000 (Dz. U. Nr 145, poz. 1638).

Art. 419-4202. (uchylone).
Art. 421.

Przepisów art. 417, art. 4171 i art. 4172 nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej jest uregulowana w przepisach szczególnych.

Art. 422.

Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.

Art. 423.

Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.

Art. 424.

Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.

Art. 425.

§ 1. Osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną.

§ 2. Jednakże kto uległ zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków, ten obowiązany jest do naprawienia szkody, chyba że stan zakłócenia został wywołany bez jego winy.

Art. 426.

Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną

szkodę.
Art. 427.

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

Art. 428.

Gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Art. 429.

Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Art. 430.

Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

Art. 431.

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Art. 432.

§ 1. Posiadacz gruntu może zająć cudze zwierzę, które wyrządza szkodę na gruncie, jeżeli zajęcie jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.

§ 2. Na zajętym zwierzęciu posiadacz gruntu uzyskuje ustawowe prawo zastawu dla zabezpieczenia należnego mu naprawienia szkody oraz kosztów żywienia i utrzymania zwierzęcia.

§ 3. (uchylony).

Art. 433.

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Art. 434.

Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie,ani z wady w budowie.

Art. 435.

§ 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.

Art. 436.

§ 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Art. 437.

Nie można wyłączyć ani ograniczyć z góry odpowiedzialności określonej w dwóch artykułach poprzedzających.

Art. 438.

Kto w celu odwrócenia grożącej drugiemu szkody albo w celu odwrócenia wspólnego niebezpieczeństwa przymusowo lub nawet dobrowolnie poniósł szkodę majątkową, może żądać naprawienia poniesionych strat w odpowiednim stosunku od osób, które z tego odniosły korzyść.

Art. 439.

Ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie.

Art. 440.

W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego.

Art. 441.

§ 1. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.

§ 2. Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody.

§ 3. Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy.

Art. 4421.

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Art. 443.

Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego.

Art. 444.

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445.

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Art. 446.

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Art. 4461.

Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Dziecko nie może dochodzić tych roszczeń w stosunku do matki.

Art. 447.

Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Art. 448.

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Art. 449.

Roszczenia przewidziane w art. 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.

Gość
2011-01-23 18:29:59
Odpowiedzi: 1
A gdzie art. 446 par. 4 ???
Odpowiedzi (1):
Luk
2011-01-24 17:28:40
Dokładnie! Też tego szukałem.
Dodaj odpowiedź
Bogoosh
2011-01-25 21:15:32
Odpowiedzi: 0
Ja też... :)
Ja tutaj widzę murowanego kandydata do bestsellerów w księgarniach w 2011 roku.
Gość
2011-01-27 17:27:04
Odpowiedzi: 0
W 1997 r. dyrektor szkoly podala do publicznej wiadomosci nieprawdziwe dane na temat mojego zdrowia, korzystajac z nielegalnie skopiowanej karty z przychodni zdrowia.Skutki tego wydarzenia odczuwam do dzisiaj. Czy moge po latach domagac sie w drodze cywilnej naprawienia krzywdy ?
henryk
2011-02-05 17:40:59
Odpowiedzi: 0
Czy Opiekun Prawny odpowiada swoim majątkiem za długi osoby którą sie opiekuje, które zostały zaciągnięte przed momentem kiedy została ubezwłasnowolniona? W tym przypadku opiekun prawny jest synem osoby ubezwłasnowolnionej.
wukawu
2011-06-07 20:19:33
Odpowiedzi: 0
Czy mam prawo składać skargę w sądzie administracyjnym na ogólny - według mnie - nieprawidłowy proces przyznawania renty ( chodzi o wyjaśnienie istoty sprawy ), czy też mogę składać tylko skargę na określona decyzję ZUS ?
Renata
2011-10-23 18:14:44
Odpowiedzi: 0
Jestem agentem ubezpieczeniowym mam pytanie czy mogę podjąć pracę w firmie zajmującej się pomocą w uzyskaniu odszkodowania dla osób fizycznych.Czy nie będę pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu działania na szkodę firmy
Gość
2011-11-10 09:15:19
Odpowiedzi: 0
Mam dom na wsi.Zaprojektowano wodociag,(huuura),prace ziemne na mojej dzialce wykonano,bez powiadomienia mnie.Zdemontowano ogrodzenie (ktore jest teraz uszkodzone, jedna z betonowych plyt jest peknieta) zniszczono nasadzenie i niestety na wysokosci szamba ekologicznego najezdzano sprzetem- slady duzych opon. Obawiam, sie, ze moglo dojsc do uszkodzenia rur rozprowadzajacych.Po moim zapytaniu w Gminie dlaczego wykonywano prace bez mojej wiedzy, dostalam inofmacje, ze mam sie skontaktowac w sprawach zniszczen z wykonawca robot , a Gmina przesyla do mnie umowe na wodociag!! Nie chce jakichkolwiek zadraznien,lecz jestem baaardzo . ale to bardzo poruszona i zdenerwowana.Notabene, przeslana umowa jest umowa miedzy Gmina a kims z sasiedniej wsi. Gmina ma moj adres do korespondencji, a na poczcie mam wykupiona usluge dosylania korespondencji na moj adres staly. Zadnej informacji o zakresie i terminie wykonywania prac nie dostalam. Co robic w tej sytuacji?
VIKI
2011-11-30 00:39:26
Odpowiedzi: 1
Mam nieco dziwny problem. Jestem młodą studentką prawa. Dorabiam sobie na studia tańcząc w dyskotekach, nie do końca ubrana. Na jednej z dyskotek nakręcono mój występ telefonem komórkowym i opublikowano na popularnym serwisie internetowym. Władze serwisu jak dotąd nie zareagowały na moje prośby usunięcie filmu. W lokalu, w którym występowałam miałam umowę cywilno-prawną, w której zastrzegłam absolutny zakaz fotografowania i nagrywania filmów na dowolny nośnik. Kogo mam pozwać za publikację tego filmu? Właściciela dyskoteki, portal, na którym opublikowano film czy osobę, która go opublikowała. Jakie są konsekwencje prawne, mam na myśli kodeks karny, za publikację czyjegoś wizerunku bez jego zgody, zwłaszcza gdy jest na nim nago?
Proszę o pomoc.
Wiktoria
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-08 13:12:28
Pani zapewne nie wie,kto nagrał ten film,bo mógł to zrobić praktycznie każdy,kto kiedykolwiek był w tym lokalu i widział tańczącą tam panią.Film został udostępniony na portalu internetowym bez pani zgody i jest to kwalifikacja czynu z art.216 KK
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-11-30 13:30:57
Odpowiedzi: 0
witam,jestem osobą bezrobotna.szukając pracy znalazłam ogłoszenie na pewnym portalu internetowym jako Sprzedawca Allegro.odpowiedziałam na nie,oferowali 7% od ceny wystawionego towaru.zgodziałam się,więc znalazłam 2 osoby, które zamówiły towar.te osoby przesłały mi pieniadze na moje konto,a ja przesłałam "pracodawcy".po 2 dniach jedna osoba zrezygnowała z zakupu,wiec przekazałam to"szefowi",napisał że zrobi przelew za 40 minut,lecz przelew nie dotarł,i kontakt się skończył.nie odpisywał na maile.musiałam oddać pieniądze z własnej kieszeni.druga osoba miała otrzymać towar zamówiony kurierem,czekaliśmy tydzień.i musiałam znów oddać pieniądze.bo "pracodawca" zrezygnował z wszelkich kontaktów ze mną.co mam zrobić?jakie są konsekwencje prawne tego czynu?czy mam szanse odzyskać pieniądze?
Gość
2011-12-08 19:22:35
Odpowiedzi: 1
Była żona mojego męża oświadczeniem spisanym u lekarza uniemozliwiła mu dostęp do jakichkolwiek informacji związanych ze stanem zdrowia Syna. Co istotne mąż nie ma odebranych ani ograniczonych praw rodzicielskich. Czy jest jakiś artykuł mówiacy o tym lub inny na podstawie którego można ukarać w jakis sposób matke dziecka?
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-08 12:36:35
Jeżeli ojciec nie ma zabranych praw rodzicielskich,to matka nie miała prawa uniemożliwiać mu dostępu do wszelkich informacji dotyczących dziecka.Ojciec dziecka może wnieść do sądu wniosek o nieuzasadnione uniemożliwienie mu dostępu do informacji o dziecku,ale czy matka zostanie za to ukarana?Raczej nie.
Dodaj odpowiedź
poszkodowany
2011-12-09 15:33:14
Odpowiedzi: 1
czy w art 434 gdy jest mowa o budowli dotyczy to rowniez budynky wykonczonego? np. garaz podziemny w hotelu
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-08 12:27:43
Tak,pojęcie "budowla" dotyczy całości budynku czyli również i garażu(w tym przypadku podziemnego),a tym bardziej w obiekcie użyteczności publicznej,jakim jest hotel.
Art. 434.

Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie,ani z wady w budowie.
Dodaj odpowiedź
kazimierz
2012-01-19 15:32:45
Odpowiedzi: 2
czy ciagle przypominanie czlonkowi spoldzielni mieszkaniowej ze zalega z czynszem to mobing-np czesye telefony ?
Odpowiedzi (2):
Gość
2012-05-24 19:09:02
mobbing jest ściśle związany ze stosunkiem pracy, więc odpada (por. art. 94 k.p.). Można spróbować naruszenia dóbr osobistych - prywatności, godności itp.
Margo
2012-09-08 13:05:01
W pana przypadku sytuacja wygląda tak:pan jest dłużnikiem,natomiast spółdzielnia wierzycielem-więc mobbing tu nie ma miejsca.Telefony ze strony spółdzielni są tu w formie przypominania o istniejącym pana długu wobec nich.
Dodaj odpowiedź
stefan
2012-02-28 15:36:00
Odpowiedzi: 1
sprawa dotyczy wtargnięcia do lakalu piwnicznego będącego w użytkowaniu we wspólnocie mieszkaniowej bez zgody właściciela i obfotografowanie tegoż lokalu.
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-08 12:17:18
Hm,można prosić o jakieś bliższe informacje?Bo nie bardzo rozumiem,w jakim sensie zadał pan to pytanie...Jeżeli chodzi o to,czy wtargnięcie do lokalu piwnicznego i obfotografowanie go było prawnie dozwolone,to odpowiadam tak:zależy,kto to zrobił.Jeżeli policja mająca nakaz rewizji,to tak,miała prawo to zrobić(oczywiście przy dwóch świadkach).Poza policją nikt nie miał prawa.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-05-17 23:26:22
Odpowiedzi: 1
Czy urzędnik spółdzelni mieszkaniowej morze przeksięgowywać opłatę z czynszu bieżacego na zadłużenie nie powiadamiając zainteresowanego
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-08 12:11:51
Tak,przy istniejącym zadłużeniu,jakakolwiek późniejsza wpłata zawsze jest księgowana na poczet najstarszych braków wpłaty czyli zadłużeń.
Dodaj odpowiedź
ona
2012-07-26 13:31:04
Odpowiedzi: 1
czy osoba która dobrowolnie i nie przymusowo z własnej woli pomogła pieniężnie i nie chciała zwrotu dlatego że chciała nam pomóc.Czy teraz może starać się o zwrot pieniędzy?
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-08 12:08:41
Cyt.-"dobrowolnie i nieprzymusowo, z własnej woli i nie chciała zwrotu dlatego, że chciała nam pomóc"- czyli, jak rozumiem, nie ma żadnego dokumentu/umowy spisanej sugerującej, że to pożyczka, tak?Jeżeli taka umowa nie była sporządzona,to nie, darczyńca nie prawa żądać zwrotu pieniędzy, bo nie ma ku temu podstaw prawnych- nie można żądać zwrotu darowizny.Żądania zwrotu darowizny byłyby zasadne tylko wtedy(nawet w przypadku pisemnego oświadczenia o darowiźnie),gdyby obdarowani dopuścili się rażącej niewdzięczności lub bezpodstawnie wzbogacili kosztem darczyńcy-art.898 par.1 i 2.
Art. 898.

§ 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-06 12:49:54
Odpowiedzi: 1
czy mogę eksmitować dorosłego syna z mojego własnościowego mieszkania.
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-07 13:16:47
Może pani,ale pod pewnym warunkiem-takim,że np.syna w miejscu zameldowania nie ma dłużej niż miesiąc czasu lub narusza zasady współżycia społecznego(awantury,alkoholizm,wynoszenie z domu wartościowych rzeczy itp.)lub nie dokłada się do opłat za mieszkanie,prąd,gaz itd.Przy tym ostatnim warunku musi pani najpierw wnieść do sądu wniosek o brak do ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania.
Dodaj odpowiedź
Leszek
2012-09-24 12:58:58
Odpowiedzi: 0
Jakie skladniki wchodzą do odszkodowania za wycinkę drzew i sprzedaż drewna przez Lasy Państwowe w prywatnym lesie? Szkoda powstała przy grnicy nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej i Lasów Państwowych w czasie wykonywania przez LP trzebieży drzewostanu.
Gość
2012-10-25 12:14:05
Odpowiedzi: 1
Spółdzielnia Mieszkaniowa założyła podzielniki na grzejniki ustalając skalę i moc prawie dwa razy większą. Powiadomiłem Prokuraturę, ta odmówiła wszczęcia dochodzenia, napisałem zażalenie, które Sąd odrzucił, co mogę dalej zrobić.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-07-27 21:30:53
Such an <a href="http://nbuhmaha.com">imepssrive</a> answer! You've beaten us all with that!
Dodaj odpowiedź
Iwona
2012-11-19 22:13:47
Odpowiedzi: 0
pzu odmówiło mi wypłaty odszkodowania z tytułu niezdolności do pracy. oto podstawa odmowy: niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - trwałą i całkowitą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy. Moje pytanie brzmi: czy taka klauzula jest zgodna z prawem, czy mogę w jakiś sposób odwołać się od ich decyzji? Proszę o odpowiedź.
Gość
2012-12-14 13:21:33
Odpowiedzi: 0
zawarłem umowę kontraktacyjną na dostawę kukurydzy.Na polu wyrosła kukurydza ale nie powstały kolby i nie miałem co odstawić.W umowie w warunkach zapiano punkt że kary umownej nie stosuje się w wypadku wystąpienia klęski zywiołowej.ponieważ klęski nie było nie mam takiego potwierdzenia.
Ale po zorjętowaniu się przed koszeniem że na polu nie ma kolb zawiadomiłem kontrakującego i powołałem komisję z ich udziałem i producenta nasion kukurydzy . Z tej wizji mam protokuł oględzin i stwierdzenie że nie ma kolb , są tylko małe zawiązki.To spowodowane było wysokimi upałami w momencie zapylenia.
Mimo tego otrzymałem pismoże zostanę ukarany 25% karą kontraktu.
Pytanie czy można się bronić powołując się na- siłę wyższą.
Sylwester

Gość
2013-03-27 12:19:55
Odpowiedzi: 0
Dystrybutor energetycznej sieci przesyłowej zdewastował około 20mb drzewostanu na mojej działce, przez obcięcie wszystkich koron i konarów rosnących,20 letnich modrzewi i sosen.Dewastacji dokonano bez mojej wiedzy, przez samowolne wejscie na teren działki.Przez moją działkę przebiega ich przesyłowa linia napowietrzna średniej mocy która w połowie lat 70-tych przeprowadzili bez zgody poprzedniego własciciela
Na moje żądanie przesunięcia lini poza obręb mojej działki,że względu na zagrożenie porażeniem, zamiast tego przesuniecia dokonano tej dewastacji w drzewostanie.
Czytałem w prasie codziennej,że jest orzeczenie NSA zobowiązujace dystrybutorów do usunięcia takich nieprawidłowości i oddalaniu ich argumentów o zasiedzeniu i przeterminowaniu roszczeń obywateli z tego tytułu.Proszę o informację, czy te informacje mają potwierdzenie w konkretnych aktach prawnych, na które mógłbym sie powołać w sporze sądowym.
Gość
2014-06-24 12:44:55
Odpowiedzi: 0
Czy nagrywanie rozmowy osób na dyktafon w miejscu prywatnym jest zgodne z prawem?Gdzie mam szukać przepisów w K.P.C?
Mira
2019-08-18 20:02:04
Odpowiedzi: 0
mobbing. Co kodeks cywilny mówi na ten temat?
Gość
2020-05-14 07:22:58
Odpowiedzi: 0
Moja mala kuzynka jest gnebiona ze steony niemieckiej podejrzewa kto to jest nie moze ale ufowondnic mala miesxka w posce,ta kobieta otwiera poetale spoleczne dodaje jej zdjecia obraza od kurew co zrobic
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie