Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

Najem

Przepisy ogólne

Art. 659.

§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Art. 660.

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

Art. 661.

Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Art. 662.

§ 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

§ 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

§ 3. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Art. 663.

Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Art. 664.

§ 1. Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

§ 2. Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§ 3. Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Art. 665.

Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko najemcy roszczeń dotyczących rzeczy najętej, najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wynajmującego.

Art. 666.

§ 1. Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.

§ 2. Jeżeli w czasie trwania najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają wynajmującego, najemca powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie.

Art. 667.

§ 1. Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem rzeczy.

§ 2. Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Art. 668.

§ 1. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.

Art. 669.

§ 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

Art. 670.

§ 1. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

§ 2. (uchylony).

Art. 671.

§ 1. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte.

§ 2. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony.

§ 3. W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną usunięte na mocy zarządzenia organu państwowego, wynajmujący zachowuje ustawowe prawo zastawu, jeżeli przed upływem trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził usunięcie.

Art. 672.

Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Art. 673.

§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Art. 674.

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.

Art. 675.

§ 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

§ 2. Jeżeli najemca oddał innej osobie rzecz do bezpłatnego używania lub w podnajem, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.

§ 3. Domniemywa się, że rzecz była wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.

Art. 676.

Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Art. 677.

Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Art. 678.

§ 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

§ 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Art. 679.

§ 1. Jeżeli wskutek wypowiedzenia najmu przez nabywcę rzeczy najętej najemca jest zmuszony zwrócić rzecz wcześniej, aniżeli byłby zobowiązany według umowy najmu, może on żądać od zbywcy naprawienia szkody.

§ 2. Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić zbywcę o przedwczesnym wypowiedzeniu przez nabywcę; w przeciwnym razie przysługują zbywcy przeciwko najemcy wszelkie zarzuty, których najemca nie podniósł, a których podniesienie pociągnęłoby za sobą bezskuteczność wypowiedzenia ze strony nabywcy.

kasia
2011-09-25 18:23:22
Odpowiedzi: 0
en dobry mam problem.podnajmuje lokal uzytkowy z wyposazeniem..Włascicelka oznajniła ze z dniem pierwszym pazdziernika zabiera wyposazenie i nie interesuje ja czy bede miała na czym pracowac czynsz tak czy tak bede jej płacic..Zmusza mnie do tego zebym wyposazenie od niej odkupiła....W umowie mam napisane ze wynajmujacy odaje podnajemcy stanowisko do manicure i ze wynajmijacy wyraza zgode na korzystanie przez podnajemce ze stanowisja do manicure.. czy ma takie prawo zabrac wyposazenie?iI CZY MOGE ROZWIAZAC UMOWE Z TA OSOBA W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM? Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ..POZDRAWIAM
Gość
2011-09-28 13:40:50
Odpowiedzi: 1
dzieńdobry ja mam pytanie dostałam wypowiedzenieumowy najmu w trminie natychmiastowym i mam zdac klucze do mieszkania do konca miesiaca za nie uiszczenie opłaty za czynsz za 3 miesiace nawet o tym nie wiedzac ze zalegam z czynszem nie dostałam wczesniejszego nakazu zapłatyi nie wiedziałam ze taka zaległosc nastapiła i mam w zwiasku z tym pytanie czy nalezy mi sie lokal socjalny gdzyz zmieszkuje ze mna 2 małoletnich dzieci i czy eksmisja nie powinna zostac zasadzona przez sad. z góry dziekuje za szybka odpowiedz.
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-10-01 13:55:26
Art. 672.

Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Więc niestety wypowiedzenie umowy działa natychmiastowo. Nie rozumiem tylko jak mogła Pani nie wiedzieć,że zalega z czynszem przez 3 miesiące skoro prawdopodobnie wcześniej podpisywała Pani umowę najmu. Nic nie musi być zasądzane przez sąd,a kwestia lokalu socjalnego nie ma tutaj nic do rzeczy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-10-02 09:36:04
Odpowiedzi: 0
Witam,mam pytanie odnosnie nie wywiazania sie z umowy najmu czesci domu,we wrzesniu podpisalem umowe najmu czesci domu,najem mial sie rozpoczac z poczatkiem pazdziernika,ale ze wzgledu na brak finansow zrezygnowalem z najmu powiadamiajac wlascicielke kilka dni przed rozpoczeciem najmu,w chwili obecnej rzada ona ode mnie zaplaty za miesiac wrzesien w ktorym to nie zamieszkiwalem wynajetego budynku,czy ma do tego prawo?a po drugie nasze umowy nie sa identyczne,na jej umowie wpisany jest okres najmu,a na mojej brak terminu,prawdopodobnie jeszcze jakimis szczegolami sie roznia,wiec jesli umowy nie sa identyczne to sa wazne???
ewa
2011-10-03 18:09:13
Odpowiedzi: 1
Witam!
Chcę wynająć dom młodemu małżeństwu z niepełnosprawnym dzieckiem.Chcę pomóc tej rodzinie ,ale mam wątpliwości. Czy to prawda,że w razie niewypłacalności takiej rodziny ,wygaśnięciu umowy najmu ,będą mogli zamieszkiwać mój dom w dalszym ciągu?Czy prawo chroni dodatkowo taką rodzinę?Czy tego typu lokatorzy( rodzina z dzieckiem) mimo umów są nie do usunięcia z cudzej własności?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-12-14 07:40:36
Szanowana pani decydując się na wynajem musi brać pod uwagę szereg aspektów wynajmu, w szczególności nie kodeks cywilny, skoro mówimy o najmie lokalu mieszkalnego a ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Najem lokalu mieszkalnego tak określonego czasowo jaki nie oznaczonego czasowo reguluje wspomniana przeze mnie ustawa. Musi Pani mieć intuicję co do najemcy no i w sumie "szczęście" do uczciwego najemcy ( co nie oznacza, że wynajmujący są uczciwi, ale musi być jakakolwiek doza zaufania )Kończąc oddając w najem lokal mieszkalny, bo o nim teraz mówimy pozbywa się pani na czas trwania umowy "prawa do własności" Na poparcie niniejszego: „prawo własności, dające największy zakres uprawnień do rzeczy, nie jest prawem nieograniczonym. Pomijając nieistotne teraz, choć możliwe ograniczenia wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, często sam właściciel doprowadza do sytuacji, w której nie może np. wejść do swojego mieszkania. Taka sprawę rozpoznał Sąd najwyższy Izba Karna w postępowaniu o sygnaturze I KPZ 5/1. Sąd orzekł, ze nawet jeśli jest się właścicielem mieszkania, które wynajęto innej osobie, to wchodząc do tego mieszkania - wbrew woli użytkującego lokal – można popełnić przestępstwo naruszenia miru domowego ( art. 193KK).
Sąd zauważył, że również starożytne systemy prawne jaki kodeksy zaborców respektowały nienaruszalność mieszkania – jako miejsca prywatnego jego użytkowników, a gdy właściciel mieszkania wynajmuje je komuś innemu, wydzierżawi zrzeka się tym samym części praw do nieruchomości, która w pewnym sensie staje się dla niego „cudzą”” Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Witold
2011-10-07 11:58:50
Odpowiedzi: 0
Wynajmuje mieszkanie 2 pokojowe w umowie właśćcielka napisała w umowie 900 zł napisała że to jest czynsz ja dowiedziałam się w BSM że czynszu jest 250 latem a sezonem grzewczym 335 zł co ma zrobić jesili nie chce mi oddać kaucj rozwiązała umowe że nie zostal zapłcony czysz jedno miesięczny
Gość
2011-10-18 21:22:29
Odpowiedzi: 0
Wynajmuję mieszkanie od marca. Umowa jest na czas nieokreślony z 6-tygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W połowie października wynajmująca wręczyła mi wypowiedzenie najmu lokalu ze względu na konieczność remontu. dała mi czas na wyprowadzenie do 1 lutego następnego roku. Moje pytanie brzmi:czy jeśli otrzymałam wypowiedzenie najmu od właścicielki, to gdybym znalazła nowe mieszkanie to obowiązuje mnie te 6 tygodni wypowiedzenia, czy mogę się wyprowadzić w każdej chwili?
Gość
2012-02-19 11:09:51
Odpowiedzi: 0
Jeżeli jest dwóch najemców(dwóch braci) jednego mieszkania i jeden z braci nie korzysta ani nie łoży na mieszkanie(czynsz,rachunki, remonty itp)od ok 10 lat to na jaką ustawę mam się powołać aby napisać pismo do ZBMu o pozbawienie go praw do najmu lokalu?
Gość
2012-04-17 12:47:40
Odpowiedzi: 1
Wynajmowałam mieszkanie przez prawie 1,5 roku i w tym czasie pewne elementy wyposażenia uległy normalnemu życiu, ściany nie są już tak śnieżnobiałe, itp.Mieszkanie jest niezniszczone, wszystkie opłaty regulowałam na bieżąco. Czy wynajmujący może odmówić zwrotu kaucji wpłaconej przez najemcę argumentując ten fakt koniecznością dokonania remontu mieszkania, wynikającego z normalnego jego użytkowania?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-04-21 11:19:47
Zgodnie z prawem Ustawa o ochronie lokatorów, kaucja jest zabezpieczeniem czynszu i opłat z nim związanych i nie może być zabezpieczeniem na poczet remontów i uszkodzeń w mieszkaniu. W takim przypadku przy spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego można wnieść uwagi. Ale w tym przypadku mają zastosowanie zapisy mówiące o zwykłym użyciu - np. najemca nie może być obciążony za wymianę paneli które noszą ślady normalnego zużycia, kosztami mógłby być obciążony tylko w wypadku ich zniszczenia mechanicznego - pęknięcia,przypalenia itp. Jeżeli ściany były białe proponuję je odmalować, w tym przypadku spełni Pani warunki zapisu mówiące o zostawieniu mieszkania w stanie dobrym technicznym w dniu przejęcia, koszt nie duży i w tym przypadku właściciel nie będzie miał podstaw do negowania stanu faktycznego. Jednocześnie przypominam iż mimo to właściciel mieszkania nie może zatrzymać kaucji na poczet ewentualnych remontów. Kaucja musi być zwrócona w całości maksymalnie w ciągu 30 dni od terminu określonego w ustawie. Koszty remontu które chce przeprowadzić właściciel, może odzyskać tylko na podstawie osobnego wezwania określonego w kodeksie cywilnym. Oczywiście właściciel w tym przypadku może być nieobiektywny. Wynajmując firmę do remontu może znacznie zawyżyć koszty tego remontu.Dlatego dobrze by było sporządzić protokół prac które miały by być wykonane.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-05-19 14:13:50
Odpowiedzi: 0
A jesli lokator zniszczyl mienie (kot podarl wersalke, zniszczony zostal blat biurka) i konieczna jest wymiana, a ja posiadam nadal kaucje, to czy moge wyslac fakture za naprawe bylemu lokatorowi? Zostala zakupiona nowa wersalka, bo poprzednia nie nadawala sie do uzytku. Czy musze oddac kaucje i wyslac wezwanie do zaplaty, ktore najprawdopodobniej nigdy nie bedzie uregulowane (lokator zoatal przylapany na kradziezy mediow)?
Gość
2012-09-17 22:12:13
Odpowiedzi: 0
Ja mieszkam w bloku 12 rodzinnym i wlasciciel ma to na siebie jako dzielalnosc gospodarcza i pali nam sam w piecu jednak ze nie rozlicza sie z fakturami wogole z niczym a tez twierdzi ze ogrzewanie oplacamy do tylu i co jeszcze to twierdzi ze przez 7 miesiecy masz piec na ekogroszek wypalil 20ton wegla bo jest stratny a w mieszkaniech mamy zimno i wilgoc to co my lokatorzy mozemy wtej sytuacji z i do kogo mozemy sie poradzic aby nam ktos pomogl. Pytanie drugie czy jak bym nie zaplacila za wynajem w okres zimowy to wlasciciel moze mnie z malym dzieckiem z podaczka wyzucic z mieszkania i sam wejsc bo ma zapasowe klucze . BARDZO PROSZE O POMOC PRAWNA bo z tego co czlowiek slyszy od wlasciciela to wydaje sie ze jest nikim ...sabina k.
Margo
2012-09-18 22:13:32
Odpowiedzi: 0
Wyrzucić pani z mieszkania właściciel bez sądowego nakazu eksmisji nie może-to jest wbrew prawu.Natomiast,jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe to jest z tym trochę problem.Hm,myślę,że najlepiej jakby skontaktowała się pani w tej sprawie z jakimś redaktorem gazety lokalnej,poza tym może pani iść do Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w pani miejscowości.
Asia
2012-09-23 22:50:19
Odpowiedzi: 1
Witam.Pisze z zapytaniem ,poniewaz bardzo stresuje mnie sytuacja rodzicow.Rodzice mieszkaja w domku jednorodzonnym na ktorym jest takze gospodarstwo dziadka ktory jest glownym wlascicielem ziemi.Tato zamieszkuje owe gospodarstwo od urodzenia czyli 52lata.Tato niema zadnego dokumentu swiadczacego o jego prawach do mieszkania tam .opiekuje sie domem,podrowrkiem,dba o ogrod,garaz.Dziadek jest juz w podeszlym wieku i niesty nie opiekuje sie juz pracami zwiazanymi z dookola domow(sam tez mieskza)tylko ze w oddzielnym domku.Rodzice maja sporo nieprzyjemnosci ze strony taty siostr(dziadka dzieci).Tato jest zastarszany ze ma placic czynsz.Gdzie niama na to nawet sporzadzonej zadnej umowy.Jak wczesniej wspomnialam wszelkie naprawy dokonuje sam,a ziemie ta jako jedyny z rodzenstwa zamieszkuje sam od ponad 52lat.Jest zastraszany,siostry wszczynaja klotnie o to ze na gospodarstwie jest balagan,mimo ze same nie czynia nic aby utrzymywac je w porzadku.Mam pyatnie.Odnosnie tgo czy jest mozliwe aby siostry w jakikolwiek sposob mogly tate wraz z mama stamtad wyeksmitowac lub wyrzucic.Dodam ze ja tez sie tam wychowalam i zamieszkiwalam tam przez 30 lat.Zadna z siostr nie mieszka na danym gospodarstwie ani tez nie zamieszkiwala przez dluzszy okres.Same maja swoje gospodarstwa a dziadka odwiedzaja okazjonalnie.Nie jestem pewna czy testament majatkowy jest juz spisany miedzy tata a rodzenstwo.I czy nawet jesli majatek dostalaby ktoras z siotr jest mozliwosc eeksmisji taty mimo ze mieskza on tam tyle czasu.Czy jest jakies parwo co do tzw zasiedzenia?Prosze o rade.Wiem ze moj list moze byc troche haotycznej tresci ale pierwszy raz pisze w takiej sprawie i dosyc trudno mi jest sie w niej odnalezcc.Dziekuje i czekam na odpowiedz.
Odpowiedzi (1):
Margo
2013-04-13 09:14:44
Witam. Cyt. ".Wiem ze mój list może być trochę chaotycznej treści"... Przyznam szczerze, że tak, Pani list jest nieco chaotyczny, ale wiem o co Pani konkretnie chodzi. Więc tak: Pani tata spełnia wszelkie dane tzw. zasiedzenia czyli mieszka tam ponad 20 lat(tyle jest określane prawem prawo zasiedzenia). Także spokojnie może z tego prawa skorzystać, tym bardziej, że wszystko, co jest związane z domem i gospodarstwem wykonuje sam. Nie mogę tylko zrozumieć, kto konkretnie zastrasza Pani tatę: cyt. "Rodzice maja sporo nieprzyjemnosci ze strony taty sióstr(dziadka dzieci)"... Czyżby chodziło tutaj o jego siostry, a Pani ciotki? No cóż, gdy chodzi o majątek, to i w rodzinie panuje "prawo dżungli"...
Dodaj odpowiedź
Władysław
2012-11-15 23:14:58
Odpowiedzi: 1
W jakim czasie przedawniają się odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za najem miejsc noclegowych?
Odpowiedzi (1):
Margo
2013-04-13 08:39:09
Witam. Odsetki, o których Pan pisze przedawniają się po upływie 3 lat.
Art. 118.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
Dodaj odpowiedź
Marcin
2013-03-16 17:44:35
Odpowiedzi: 2
Witam,
Postanowiłem wynająć swoje mieszkanie, chcę podpisać zabezpieczającą mnie umowę i zgłosić ją do US.
Zastanawia mnie tylko jedna kwestia: w przypadku gdy najemca zwleka z uregulowaniem opłaty za najem, mam prawo eksmitować go z lokalu? Czy muszę się zabezpieczyć dodatkowymi zapisami w umowie? Na jakich warunkach mogę takiego najemcę eksmitować?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Odpowiedzi (2):
Margo
2013-04-13 08:48:47
Witam. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie sformułowana umowa o wynajem mieszkania.
Art. 673.

§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.
W przypadku, gdy najemca zwleka z opłatą za wynajem, to procedura jest następująca:
1. najpierw upomina Pan osobiście.
2. w przypadku dalszej zwłoki wysyła Pan najemcy pisemne upomnienie dając mu tym samym miesiąc czasu na uregulowanie zaległości.
3. gdy to nie skutkuje, to wnosi Pan do sądu o eksmisję.
Al można też od razu w umowie wszystkie szczegóły według swojego punktu widzenia wyznaczyć.
Gość
2013-10-31 12:28:12
witam mam pytanie wynajełam mieszkanie i zapłaciłam z góry za 4 lata a chciała bym je opuscic po 3 w umowie mam zapisane ze wynajmujacy zobowiazuja sie do spłaty za pozostałe miesiace ale tez pisze za porozumeniem stron a strony sie rozwiodły i nie chca mi wypłacic naleznosci ze mam mieszkac do wygasniecia umowy,a jest w umowie uwzglednione ze moge opuscis mieszkanie ze wczesniejszym 3 miesiecznym wypowiedzeniem co mam w tej sytuacji zrobic?
Dodaj odpowiedź
andrzej
2013-04-11 11:54:41
Odpowiedzi: 1
jak postąpić w sprawie odzyskania kaucji za mieszkanie dziękuję za odpowiedz
Odpowiedzi (1):
Margo
2013-04-13 08:28:09
Witam. Proszę uważnie przeczytać umowę o wynajem mieszkania. Jeżeli jest zawarta w niej klauzula, że kaucja będzie zwrócona, to sprawa jest wygrana. W przeciwnym wypadku nie masz szans odzyskania tej kaucji, chyba, że była ona wpłacana przy świadku( najlepiej niespokrewnionym z Panem). W przypadku braku dobrowolnego zwrotu kaucji, należy złożyć do sądu pozew o zwrot.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-10-11 22:07:48
Odpowiedzi: 0
witam, mam pytanie daliśmy z mężem wypowiedzenie lokatorom, z którymi mieliśmy problem. Raz, że był problem żeby zapłacili rachunek za wodę gdzie było rozliczenie od grudnia do czerwca to jeszcze się ciągle awanturowali. Daliśmy im tydzień żeby się wyprowadzili, a przyczyna naruszenie warunków umowy. Oczywiście się nie wyprowadzili, wręcz pisali że nie wiemy z kim zadarliśmy a umowę i wypowiedzenie możemy sobie do dupy wsadzić. Sprawa zapewne skończy się w sądzie bo Państwo nie raczy się wyprowadzić. Mamy jednak pytanie, czy teraz gdy nie wiąże nas umowa i nie musimy im zapewniać dostawy mediów, wody itp. możemy np. zakręcić wodę i pozbawić ich dostawy prądu?? czy to działa na naszą niekorzyść?
agnieszka
2013-10-21 20:32:11
Odpowiedzi: 0
wynajmowałam lokal z powodu zaległosci za czynsz z dnia na dzien wymienili zamki i przez tydzien czas nie wpuszczono mie po moja wlasnosc ,tj,maszyny imaterialy niezbedne do pracy,narazili mie na powazne straty poniewaz wycofali sie klienci co moge w tej sprawie zrobic
Gość
2013-11-18 19:16:39
Odpowiedzi: 0
nabyłem lokal w wyniku licytacji. Lokal jest opuszczony z odłączonymi mediami i grzybem na ścianie , obecnie nie nadaje się do zamieszkania Były właściciel przedłożył mi dwie umowy najmu zawarte po terminie zajęcia lokalu przez komornika oraz aneksy do tych umów z terminem gwarantowanym na 10 lat (potwierdzone przez notariusza) zawarte po terminie licytacji. Czy takie umowy mają moc prawną a jeżeli tak to jak je prawnie wymówić
Gość
2013-12-30 17:20:28
Odpowiedzi: 0
Wynajmujący wypowiedział nam umowę najmu ( 3 studentów ) z powodów osobistych. Przekazaliśmy klucze właścicielce, odebrała osobiście mieszkanie, nie zgłaszała żadnych uwag oprócz odklejonego krzesła, za które zażądała 50 zł. Obiecała w ciągu kilku dni zwrócić kaucję. Po kilku następnych dniach zmieniła zdanie, stwierdziła, że zniszczyliśmy jej mieszkanie i nie zwróci nam kaucji ( 1750zł). Niestety nie zadbaliśmy o podpisanie protokołu zdawczego. Właścicielka również nie wskazała nam na piśmie żadnych usterek. Na żądanie, żeby pokazała nam niby zniszczone mieszkanie, odmówiła, stwierdzając, że ma taki kaprys. ( rozmowa nagrana). Co możemy zrobić w tej sutuacji?
Gość
2014-01-03 22:42:27
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie. Mam dosyć duży problem. Od 1 listopada przestałam wynajmować mieszkanie, jednak po miesiącu czasu wynajmujący przesłał do mnie pismo, iż po dokładnym obejrzeniu mieszkania stwierdził usterki i niedługo wyśle mi faktury za dokonane naprawy: zdjęcie grzyba w okolicy wanny, wymiana muszki z powodu kamienia, wymiana progu w drzwiach. Chciałabym się dopytać czy właściciel może po takim okresie domagać takiej rzeczy. Dopisze również że została zabrana kaucja na poczet malowania, a teraz dostałam informacje, że to jednak za mało i mam dopłacić. Bardzo proszę o informację co w takiej sytuacji mam zrobić.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-11 09:44:13
Skontaktuj się z agencją z którą wynajmowałaś. Powinni pomóc.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-02-01 08:41:30
Odpowiedzi: 0
Witam.MOj syn otrzymal zwyrokim otrzymal eksmisje z mieszkania bez prawa do lokalu socjalnego.za 4 miesiace wychodz na wolnosc .gdzie ma pisac oo jakies lokum po wyjsciu i prosze o podanie wzoru pozwu .jakie ma prawa w/d kodeksu.dziekuje i prosze o wskazuwki
IloNick
2014-06-06 13:38:10
Odpowiedzi: 1
Witam!!Od dwuch lat wynajmuje(jestesmy lokatorami) wraz z meżem i dzieckiem mieszkanie w bloku.Jednak w kwietniu dostałam wypowiedzenie najmu lokalu od włascicieli mieszkania.Oczywiście termin w którym mieliśmy sie wyprowadzić z mieszkania minął dnia 30.04.2014r.Niestety nie znależliśmy jeszcze drugiego mieszkania,jednak właścicielka mieszkania nas poinformowała że w najbliższych dniach przyjedzie z ekipa pod nadzorem policji żeby wynieść nasze meble oraz rzeczy z tego mieszkania.Czy ma do tego prawo???Nie posiada żadnego nakazu z sądu.Wiec jak to jest z ta ustawą o ochronie praw lokatorów.???Prosze o pomoc.
Odpowiedzi (1):
marzena
2015-04-28 16:47:55
wynajmuje mieszkanie ale do mojego mieszkania nikt nie może przysc nawet na dwa tygodnie co tej sytuacji mogę zrobic
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-23 13:04:25
Odpowiedzi: 0
Mam problem gdyż wlaściciel nie chce nam oddac kaucji mówi ze to na remąt mieszkania a my nie zrobilismy zadnych szkod tylo sa sciany do odmalowania na bialo bo tak bylo w sumie to byla farba na farbe położona i wykładzina przybrudzona i nie ma innych szkód czy ma trawo nie oddac nam kaucju a w umowie jest napisane ze najemca zobowiazuje sie wplacic wynajmujacemu 1600zl na poczet kaucju.Prosze o odpowiedz.Mieszkanie musimy opuscic do konca lipca 2014
Marzena
2014-07-29 08:02:33
Odpowiedzi: 0
Wynajmuję w działalności gospodarczej wiatę, której dach przez opadające konary drzewa z działki sąsiada uległ niewielkiemu zniszczeniu Przez powstałe szczeliny przez pewien czas przedostawała się woda, która spowodowała zardzewienie maszyn tam znajdujących się Wynajmujący żąda ode mnie rekompensaty finansowej za te maszyny . Czy ma do tego prawo?
Gość
2019-08-12 19:04:13
Odpowiedzi: 0
Wynajmuję dom. Właściciel nie powiedział jak należy użytkować piec, przez co pompa się uszkodziła. Czekam bardzo długo na to, aż ją wymieni. Nie mogę się umyć, pozmywać ani posprzątać, bo brakuje ciepłej wody. Dodatkowo jestem straszona sądem. Na nową pompę czekam tydzień. Właściciel mnie podał terminu naprawy. Ponadto przychodzi bez zapowiedzi. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie