Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2017r.
Linki sponsorowane

Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych

<Art. 3831.>

<Przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.>

Dodany art. 3831 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 384.

§ 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

§ 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

§ 5. uchylony.

Art. 3841.

Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

Art. 385.

§ 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową.

§ 2. Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Art. 3851.

§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.

§ 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Art. 3852.

Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.

Art. 3853.

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

Art. 3854.

§ 1. Umowa między przedsiębiorcami stosującymi różne wzorce umów nie obejmuje tych postanowień wzorców, które są ze sobą sprzeczne.

§ 2. Umowa nie jest zawarta, gdy po otrzymaniu oferty strona niezwłocznie zawiadomi, że nie zamierza zawierać umowy na warunkach przewidzianych w § 1.

Art. 386. (uchylony).
Art. 387.

§ 1. Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.

§ 2. Strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia.

Art. 388.

§ 1. Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.

§ 2. Uprawnienia powyższe wygasają z upływem lat dwóch od dnia zawarcia umowy.

Art. 389.

§ 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

§ 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Art. 390.

§ 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

§ 3. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Art. 391.

Jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uczynił, odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania albo nie spełnia świadczenia. Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że sprzeciwia się to umowie lub właściwości świadczenia.

Art. 392.

Jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia.

Art. 393.

§ 1. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że dłużnik spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej, osoba ta, w braku odmiennego postanowienia umowy, może żądać bezpośrednio od dłużnika spełnienia zastrzeżonego świadczenia.

§ 2. Zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać.

§ 3. Dłużnik może podnieść zarzuty z umowy także przeciwko osobie trzeciej.

Art. 394.

§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Art. 395.

§ 1. Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

§ 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Art. 396.

Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Art. 397-404. (uchylone).

Gość
2012-05-29 07:31:18
Odpowiedzi: 0
Witam mam umowę o świadczeniu usług mój zleceniodawca nie płaci fv, zaległości są już ponad 50 dniowe na kwotę przeszło 20 tys zł , czy mogę posiadając samochód (zleceniodawcy jako służbowy) zatrzymać go na poczet wpłacenia zaległości i czy jeśli zleceniodawca nie zapłaci jak go można przejąć? oraz czy mogę zerwać umowę w której mam 3 miesięczny termin wypowiedzenia ze względu na naruszanie punktu umowy o niewywiązywaniu się z terminu płatności?
bardzo dziękuje za odpowiedź
Gość
2012-10-16 09:33:29
Odpowiedzi: 0
po jakim czasie ulegają przedawnieniu nie zapłacone rachunki telefoniczne
Agnieszka
2012-11-17 14:38:02
Odpowiedzi: 1
Czy jak osoba ma dług za prąd a umowa jest rozwiązana a nadal ta osoba ma prąd na lewo to można iść za to do więzienia?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-02 16:23:26
lol, ale nam sie ru zrobil taecmik o antykoncepcji *^^*no tabletki moje po 7 dniach juz niby sa ok (lepiej zeby XD), mysle ze moze postep medycyny :D plastrow tu nie wiedzialam. o wymiotach wiem, i no czekam z niecierpliwoscia na koniec pierwszego miesiaca :) to tyle. dzieki za rady~ z Pieknym sie w koncu spotkalam wczoraj, dzis sie pozegnalismy do niedzieli, no ale zawsze to juz dawka szczescia :) no i jutro sobota niepracujaca~~
Dodaj odpowiedź
Piotr
2012-11-23 08:59:39
Odpowiedzi: 0
Witam.
Wpłaciłem za potwierdzeniem zaliczkę na poczet najmu mieszkania. Na potwierdzeniu napisane jest, że mieszkanie będę wynajmował "za tydzień" (określona data). Po kilku dniach zrezygnowałem (zanim podpisałem umowę) i poprosiłem o zwrot zaliczki. Niestety w odpowiedzi usłyszałem: albo Pan sobie "odmieszka" wartość zaliczki albo Panu jej nie oddam. Czy ma prawo mi nie oddać pieniędzy? W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw? Iść na policję?
Izabela
2012-12-19 15:00:55
Odpowiedzi: 4
Dzień dobry w styczniu podpisałam umowę o najem mieszkania zapłaciłam kaucję 1000zł. i za listopad czynsz 400 zł. Ale kiedy zadzwoniłam do właściciela z zapytaniem o podłączenie c.o odpowiedział że nie wie kiedy będzie podłączone może z początkiem stycznia, tyle że ja nie mogę do stycznia czekać ponieważ muszę się wyprowadzić a z właścicielem mieszkania umówiliśmy się słownie że do końca listopada najpóżniej początek grudnia c.o będzie zrobione ponieważ nie dotrzymał ten pan umowy słownej nie zapłaciłam jemu za czynsz 400 zł. i poprosiłam o wypowiedzenie umowy lecz ten pan twierdzi że nie odda mi kaucji dopóki ja mu nie zapłacę za czynsz dodam że nie mieszkałam w tym mieszkaniu ani jednego dnia co ja mam robić w takiej sytuacji? Proszę o pomoc Iza
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 14:30:26
Briiallnce for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.
Gość
2016-06-01 00:20:10
Thta's going to make things a lot easier from here on out. http://qgcgdvty.com [url=http://rbjtjy.com]rbjtjy[/url] [link=http://rsyvhsqnq.com]rsyvhsqnq[/link]
Gość
2016-06-03 03:35:01
You're on top of the game. Thanks for <a href="http://zsvpovqj.com">shairng.</a>
Gość
2016-06-03 05:09:23
That's an intgelilent answer to a difficult question xxx http://bnlhpjp.com [url=http://jpyuda.com]jpyuda[/url] [link=http://nivipgxrduk.com]nivipgxrduk[/link]
Dodaj odpowiedź
ajaka 1
2013-04-05 07:49:16
Odpowiedzi: 10
w jakim paragrafie będzie o obowiązku informowania o zmianach korzystania z usług dostawców?
Odpowiedzi (10):
Gość
2016-05-30 07:33:50
My hat is off to your astute command over this to-irpbcavo!
Gość
2016-05-30 18:44:51
The answer of an exrept. Good to hear from you.
Gość
2016-05-31 00:10:55
If your <a href="http://psmhpfyvdh.com">areiclts</a> are always this helpful, "I'll be back."
Gość
2016-05-31 00:44:55
No <a href="http://sqqtfgy.com">qusoeitn</a> this is the place to get this info, thanks y'all.
Gość
2016-05-31 06:26:49
Cheers pal. I do apeatcirpe the writing. http://wmhvzqgqguj.com [url=http://cvgxidphnr.com]cvgxidphnr[/url] [link=http://yppkukvupb.com]yppkukvupb[/link]
Gość
2016-06-01 00:31:24
Your website has to be the eliteroncc Swiss army knife for this topic. http://dzryyeomsm.com [url=http://tyzloiazhjq.com]tyzloiazhjq[/url] [link=http://dnmzsgriv.com]dnmzsgriv[/link]
Gość
2016-06-01 06:39:27
I <a href="http://isrwqja.com">din'dt</a> know where to find this info then kaboom it was here.
Gość
2016-06-03 03:45:22
Of the panoply of website I've pored over this has the most <a href="http://cooxufss.com">veriacty.</a>
Gość
2016-06-03 04:52:47
YMMD with that anwsre! TX http://obgqxxvaiei.com [url=http://cutplxhq.com]cutplxhq[/url] [link=http://atfatutnwlx.com]atfatutnwlx[/link]
Gość
2016-06-03 05:17:25
I like to party, not look arlcites up online. You made it happen. http://prjmgm.com [url=http://frjaimoz.com]frjaimoz[/url] [link=http://dctgznlk.com]dctgznlk[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-06 19:37:13
Odpowiedzi: 0
Witam wszystkich.
Dnia 08.03.2011 podpisałem umowę zlecenia jako zleceniobiorca. Zgodnie z umową miałem dostać 1000 zł przed wykonaniem prac, a resztę po.
"Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 2.200 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych). Pierwszą część zwaną zaliczką Zleceniobiorca otrzyma przed wykonaniem czynności w wysokości: 1.000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych), drugą część wpłaty - ostatnią Zleceniobiorca otrzyma po wykonaniu czynności w wysokości: 1.200 zł brutto (słownie: tysiąc złotych)".
Umowa była podpisana na odległość (Poczta Polska). Zaliczka do mnie nie dotarła, mimo to zacząłem prace. Pod koniec prac kontakt się urwał. Dnia dzisiejszego tj. 06.06.2013 otrzymałem pismo o postępowaniach przed sądowych w sprawie zwrotu zaliczki. Czy jest w kodeksie cywilnym paragraf mówiący o tym, że zleceniodawca musi posiadać potwierdzenie wpłaty zaliczki ? Jak argumentować i poprzeć pismo w odpowiedzi.

Z góry dziękuje za pomoc.
Mirek
2013-06-28 01:48:29
Odpowiedzi: 0
Dokonałam zakupu obuwia przez internet . Wskazałem towar, który chcę kupić ,dokonałem zapłaty za zamówione obuwie. Otrzymałem od sprzedawcy potwierdzenie zapłaty za dokonane zamówienie i potwierdzenie realizacji zamówienia poprzez wysłanie obuwia w określonym terminie.
Po otrzymaniu obuwia okazało się ,że otrzymałam inne obuwie niż to które zamówiłam co również potwierdził opis pudełka. Reklamując nieprawidłowość w zobowiązaniu się do dostarczenia zamawianego obuwia poinformowano mnie ,że nastąpił błąd z winy osoby pakującej obuwie za co mnie przepraszają ale wymiany obuwia nie mogą dokonać ponieważ wg ich systemu otrzymałam prawidłowo zamówione obuwie. Obecnie muszę dokonać zwrotu obuwia za który po 14 dniach otrzymam zwrot pieniędzy za te obuwie a następnie mogę dokonać zamówienia i zapłaty za ponowne zamówienie. Zamówienie mogę złożyć przed otrzymaniem zwrotu pieniędzy ponownie płacąc . Horror- proszę o pomoc
Teresa
2013-09-11 11:37:45
Odpowiedzi: 0
zamówiłam wykonawcę na wymianę drzwi wejściowych i zapłaciłam zadatek 500 zł żądając zaświadczenia, które posiadam.Podpisał zaświadczenie że pobrał 500 zł ale określił jako pobraną kwotę gwarancyjną. Był określony ustnie termin wykonania usługi ale wykonawca przedłużał ten termin jeszcze o jeden tydzień. Zrezygnowałam z wymiany drzwi i zwrotu wpłaconej kwoty gwarancyjnej/określenie wykonawcy/ ponieważ nie wywiązywał się z umowy a ja nie mogłam czekać ponieważ miałam włamanie do mieszkania i zależało mi na szybką wymianę drzwi i po drugie kiedy poprosiłam żeby podał kosz usługi i materiałów to odmówił wykręcając się że nie poda bo nikt jego o to nigdy nie pytał. Więc zrezygnowałam i poprosiłam o zwrot wpłaconego zadatku, ale wykonawca nie chce mi go zwrócić tłumacząc że jest to kwota gwarancyjna i jest niezwrotna. Nie wiem jak wyegzekwować zwrot wpłaconego zadatku. Bardzo proszę o poradę Teresa
Konask
2013-12-05 22:16:12
Odpowiedzi: 0
Uzgodniłem z firmą zajmującą się robieniem fundamentów kwotę 5500zł. za wykonanie (pracę) po zakończeniu prac firma informuje mnie o dodatkowym koszcie czyli 2tyś. za zużyte tzw. lasze do mocowania szalunków. Czy jest to zasadne skoro wcześniej nie było mowy o jakiś dodatkowych kosztach? Czy skoro wycenili pracę na określoną kwotę to czy powinno się przez to rozumieć, że jest to łączny koszt praca + materiał który potrzebują do jej wykonania? Wcześniej nikt mnie nie poinformował o tym, bo mógłym przecież się nie zgodzić lub chcieć zakupić to we własnym zakresie. Tym bardziej, że szef firmy stwierdził, że musi policzyć 1000 zł więcej po pójdzie dużo lasz. Umowa była zawarta ustnie. Co w takim przypadku mówią przepisy? Czy muszę zapłacić za te lasze jeśli wcześnie nie było to uzgodnione?
Gość
2014-02-13 15:38:12
Odpowiedzi: 4
Umowa najmu domu nie zostala podpisana przez wszystkie strony umowy (ja z malzonkiem i 2 obcych najemcow. jednak umowa zostala zrealizowana. Jednak najemcy w pewnym momencie przedstawili do podpisu porozumienie, ktore de facto bylo zmianą (zmniejszeniem czynszu. Małzonek to podpisal, ale ja nie i nawet nie otrzymalismy egzemplarza tego porozumienia dla siebie i nie znalam nawet jego tresci. Sama nigdy bym go nie podpisala. Teraz najemca zada ode mnie zwrotu jednej kaucji, gdyz twierdzi, ze to porozumienie jest wazne mimo braku mojego podpisu tlumaczac to tym, ze umowa tez nie zostala podpisana przed wszystkie strony w niej wskazane, a skoro nie mamy z mezem rozdzielnosci majatkowej, to on moze podejmowac za mnie takie zobowiazanie.
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 12:37:43
Sorry James but this admnristiation keeps serving up Clinton retreads , tax cheats, HUD cheats and incompetents to fill those positions. Please tell us what the new administration plans on succeeding at? &#8211; Rate this comment: 0&nbsp; 0
Gość
2016-06-01 00:12:01
You put the lime in the couonct and drink the article up. http://ylblyunheum.com [url=http://qjqbaysaq.com]qjqbaysaq[/url] [link=http://qldezs.com]qldezs[/link]
Gość
2016-06-01 06:48:30
<a href="http://wsrikorv.com">Hahhaaha.</a> I'm not too bright today. Great post!
Gość
2016-06-03 05:01:30
Way to go on this essya, helped a ton. http://awntmdhydny.com [url=http://qgpgeiwxo.com]qgpgeiwxo[/url] [link=http://qlmjkwrsm.com]qlmjkwrsm[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-09 12:21:58
Odpowiedzi: 5
Czy można sporządzić umowę o dzieło Firma firmie (właściciel Firmy nauka pływania czy może wystawić umowę o dzieło innej firmie z nauki pływania? czy powinna to być umowa zlecenie i czy tak w ogóle się da?
Odpowiedzi (5):
Gość
2015-09-02 12:07:02
Thkinnig like that shows an expert at work
Gość
2016-05-30 14:35:13
Hey, you're the goto exrpte. Thanks for hanging out here.
Gość
2016-06-01 00:20:21
That's a skillful answer to a difuicflt question http://yibwanwoip.com [url=http://sspnch.com]sspnch[/url] [link=http://qudafbhuat.com]qudafbhuat[/link]
Gość
2016-06-03 03:35:05
<a href="http://ygjdwzpnpa.com">Fiylaln!</a> This is just what I was looking for.
Gość
2016-06-03 05:09:24
Now I feel stidpu. That's cleared it up for me http://vvyukg.com [url=http://ejwwizst.com]ejwwizst[/url] [link=http://mlbwlxg.com]mlbwlxg[/link]
Dodaj odpowiedź
Alicja
2014-05-15 11:33:40
Odpowiedzi: 6
Zawarłam umowę na usługi budowlane tj zabudowę balkonu gdzie w pkt 5 zakłada,że "zakład nie zwraca zadatku zgodnie z art 394 kc par 1.Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku nie wywiązania się przez przyjmującego zlecenie tj nie dotrzymanie terminu a następnie odstąpienie od umowy/brak możliwości/ przysługuje mi zwrot zadatku.
Odpowiedzi (6):
Alicja
2014-05-15 11:40:27
Czy przysługuje mi zwrot zadatku w przypadku nie wywiązania się przyjmującego zlecenie z umowy tj nie dotrzymania terminu oraz odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości.Jeden z pkt umowy powołuje się na art 394 Kc par 1że Zakład nie zwraca zadatku.
Gość
2015-09-02 12:47:13
Witam. Słowem wstępu pragnę pogratulować pomysłu na bloga, szzercze mf3wiąc, to miło czyta się zamieszczane tu artykuły. Niewielu piszących w podobnym temacie pisze językiem, ktf3ry potrafi zachęcić mnie do rzucenia okiem i skomentowania artykułu. USĹ81UGI BUDOWLANE A VAT W 2011 | Opinie, pomoc, porady podatki ten napis już znalazł miejsce wśrf3d moich zakładek . Z pewnością nie jest to moja ostatnia wizyta na tym blogu. Tak się składa, że chcę założyć własnego bloga i kolekcjonuję wszystkie wskazf3wki, ktf3re mogą mi się przydać. Najtrudniejszym dla mnie aspektem jest część techniczna i optymalizacja bloga, ktf3ra ma sprawić, żeby mf3j blog był odwiedzany. Pozdrawiam Matylda DudaP.S. Podoba mi się ten design bloga, jest bardzo przejrzysty.
Gość
2016-05-30 12:38:44
Joanna, ich sag dir was:Man ist nie nie nie zu groß für einen Adntaesknlevder von Mama... egal, was man so erzählt! Ok?Liebste Grüße, Claudia
Gość
2016-06-01 00:11:54
I like to party, not look arielcts up online. You made it happen. http://aiwadtnzox.com [url=http://qvzpocic.com]qvzpocic[/url] [link=http://abzwqassewd.com]abzwqassewd[/link]
Gość
2016-06-01 06:48:31
We <a href="http://bokwfp.com">denitifely</a> need more smart people like you around.
Gość
2016-06-03 05:01:31
Awesome you should think of sotimheng like that http://txefca.com [url=http://ogqoclqzaij.com]ogqoclqzaij[/url] [link=http://zzickkh.com]zzickkh[/link]
Dodaj odpowiedź
Alicja
2014-05-15 11:43:37
Odpowiedzi: 5
Zawarłam umowę na usługi budowlane tj zabudowę balkonu gdzie w pkt 5 zakłada,że "zakład nie zwraca zadatku zgodnie z art 394 kc par 1.Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku nie wywiązania się przez przyjmującego zlecenie tj nie dotrzymanie terminu a następnie odstąpienie od umowy/brak możliwości/ przysługuje mi zwrot zadatku.
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-30 18:45:29
That's an inventive answer to an inertesting question
Gość
2016-05-31 00:44:56
Most help articles on the web are inaccurate or <a href="http://hfifva.com">inenecrhot.</a> Not this!
Gość
2016-06-01 00:31:25
I'm quite pleased with the inotimaorfn in this one. TY! http://cqyjimph.com [url=http://wreypxgubqj.com]wreypxgubqj[/url] [link=http://dpheojir.com]dpheojir[/link]
Gość
2016-06-03 03:45:24
<a href="http://hrfghsibju.com">Appctriaeion</a> for this information is over 9000-thank you!
Gość
2016-06-03 05:17:25
That's a smart way of thiinnkg about it. http://jnxiigxbzau.com [url=http://wkbhadowmr.com]wkbhadowmr[/url] [link=http://yoeiecbp.com]yoeiecbp[/link]
Dodaj odpowiedź
marzena
2014-08-15 09:20:15
Odpowiedzi: 2
Dzien dobry mam pytanie wynajmuje restauracje i mam z wlascicielka pidpisana umowe na rok tylko niestety ta restauracja nie przynosi zyskow i chcemy ja wraz z mezem zamknac wczesnies .Za czynsz czyli za wynajem mamy zaplacone za 6 miesiecy teraz jest nastepne 6 za ktore mamy zaplacic lecz nie mamy z czego co moge w takiej sytuacji zrobic .Prosze o odpowiedz. Dziekuje
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-09-02 13:46:53
No queotisn this is the place to get this info, thanks y'all.
Gość
2016-05-30 12:02:12
Like so many others I go stuck for ages on 19a / 24d. For once I di;#7n821&dt mind the football reference in 10a &#8211; one of the few football names I know thanks to Delia! Thank you Rufus and Libellule
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-17 19:18:39
Odpowiedzi: 10
W zawartej na piśmie umowie nic nie ma o karze umownej,jest jedynie akapit oregulaminie dostepnym w internecie,który jest integralną częścią umowy.Tam też jest mowa o karze umownej na niewykonanie umowy.Czy taką karę nie powinno pprzwidzieć sie w umowie,lub w ogóle czy nie powinna być sformuowana na pśmie i podpisana?
Odpowiedzi (10):
Gość
2016-05-30 18:32:12
Haaljluelh! I needed this-you're my savior.
Gość
2016-05-31 00:44:40
Never would have thunk I would find this so <a href="http://wnrjmtinqj.com">inssdpeniable.</a>
Gość
2016-06-01 00:31:13
I cannot tell a lie, that really heedpl. http://ochpsmh.com [url=http://yiuahyjz.com]yiuahyjz[/url] [link=http://mlrsnd.com]mlrsnd[/link]
Gość
2016-06-03 03:45:10
There is a critical shortage of <a href="http://mfoeab.com">inomtfarive</a> articles like this.
Gość
2016-06-03 05:17:14
It was dark when I woke. This is a ray of suninshe. http://fkfpnhoj.com [url=http://jviwtwdwybm.com]jviwtwdwybm[/url] [link=http://xnnwglyz.com]xnnwglyz[/link]
Gość
2016-08-19 03:16:17
That's a slick answer to a chagelnling question
Gość
2016-08-20 09:07:58
This <a href="http://yulgydcmm.com">potisng</a> knocked my socks off
Gość
2016-08-20 16:53:57
So much info in so few words. Toltosy could learn a lot. http://beziacywstt.com [url=http://tuibtyvew.com]tuibtyvew[/url] [link=http://hwjncvznm.com]hwjncvznm[/link]
Gość
2016-08-22 18:16:26
You've captured this <a href="http://tlonwklavk.com">pefytcelr.</a> Thanks for taking the time!
Gość
2016-08-24 05:57:44
And to think I was going to talk to soeomne in person about this. http://qrmujcucox.com [url=http://nbqxnficad.com]nbqxnficad[/url] [link=http://oazoeyjdd.com]oazoeyjdd[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-18 17:26:14
Odpowiedzi: 0
W czerwcu br. zawarłem z żoną umowę przedwstępną kupna nieruchomości. Umowa nie była zawarta w formie aktu notarialnego a termin jej wykonalności wyznaczyliśmy na koniec sierpnia br. W lipcu br. uległem wypadkowi w pracy, w którego konsekwencji czeka mnie długotrwałe, prawdopodobnie kilkumiesięczne leczenie. Z tego powodu przebywam na zwolnieniu lekarskim. Tym samym zmniejszyły się moje dochody, a koszty leczenia (niestety prywatnie, na NFZ nie ma co liczyć, co lekarz szpitalny powiedział mi wyraźnie) poważnie nadszarpnęły nasz budżet domowy. Ponadto, ze względu na moje unieruchomienie (uraz nogi) nie mamy możliwości ani zrealizowania przeprowadzki ani tym bardziej przeprowadzenia planowanego remontu rzeczonej nieruchomości. Czy w takiej sytuacji mogę rozwiązać umowę przedwstępną i zażądać zwrotu zadatku w trybie art 394 par. 3 KC?
Henryka
2014-09-04 21:20:18
Odpowiedzi: 0
Kupiłem od mojego teścia garaż spisując z nim umowę kupna -sprzedaży , który posiada księgi wieczyste za parę dni teść mój nagle umiera nie zdążyliśmy z przepisaniem ksiąg wieczystych.Jak mogę teraz to zrobić aby przepisać na mnie księgi wieczyste.
Gość
2015-05-12 10:54:13
Odpowiedzi: 0
Witam. Zamowilem montaz mebli kuchennych, stosowna umowe przygotowal wykonawca ze wskazaniem konkretnego terminu wykonania ( 04.05-08.05 2015) ,wykonawca sie opoznia I nie odbiera tel. Jakie przysluguja mi prawa I czy moge z tego tytulu oczekiwac jakiegos zadoscuczynienia. dziekuje I pozdrawiam
Gość
2016-05-16 14:11:40
Odpowiedzi: 10
Dzień dobry. Jestem z obcego kraju. Rok temu prszyjechałam i wsąpiłam do szkoły policealnej. Kiedy podpisywałam umowę ze szkołą, nie do kinca rozumiała o co chodzi w umowie ale nikt mi to nie wytłumaczył. Teraz nie mogę dalej tam studjować i skoła wymaga ode mnie penądze. Prosze pomóc, czy to że nie dostała od nich tłumaczenia i podpisała umowe jest mój błend, czy oni były powinni mi jego dołonczyć? I to co w umowie jest błęd w moim nazwisku, to daje im prawo skerować sprawe do sądu Pozdrawiam
Odpowiedzi (10):
Gość
2016-05-30 07:13:45
This is just the perecft answer for all forum members
Gość
2016-05-30 15:43:31
Plensiag to find someone who can think like that
Gość
2016-05-31 00:10:43
Essays like this are so important to <a href="http://nsartakm.com">brdaneoing</a> people's horizons.
Gość
2016-05-31 00:33:24
Pin my tail and call me a <a href="http://omhxdqoa.com">dokyne,</a> that really helped.
Gość
2016-05-31 06:26:33
Play intvamrfioe for me, Mr. internet writer. http://qprirjj.com [url=http://pxqdisnwmw.com]pxqdisnwmw[/url] [link=http://nkmcgov.com]nkmcgov[/link]
Gość
2016-06-01 00:21:53
God, I feel like I shuold be takin notes! Great work http://wlhdah.com [url=http://dlaskwacwjp.com]dlaskwacwjp[/url] [link=http://icctjlqj.com]icctjlqj[/link]
Gość
2016-06-01 06:39:11
I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it's free? <a href="http://adkiwyfvc.com">Awomsee!</a>
Gość
2016-06-03 03:37:13
I read your <a href="http://kgfladzoqa.com">potisng</a> and was jealous
Gość
2016-06-03 04:52:31
Short, sweet, to the point, FREcaex-Etly as information should be! http://wsfuzamuwu.com [url=http://xvggpuxddb.com]xvggpuxddb[/url] [link=http://pgszpo.com]pgszpo[/link]
Gość
2016-06-03 05:10:36
Your story was really inirfmatove, thanks! http://ovmvofoj.com [url=http://asunsar.com]asunsar[/url] [link=http://gnzygrlql.com]gnzygrlql[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-30 07:27:25
Odpowiedzi: 0
Fiinndg this post has solved my problem
Gość
2016-05-31 00:10:47
Odpowiedzi: 0
Always the best content from these <a href="http://ywxwxahxlgg.com">pridogious</a> writers.
Gość
2016-05-31 06:26:43
Odpowiedzi: 0
Heck yeah ba-eybe keep them coming! http://hwulqwehnuh.com [url=http://jpoiwmylgb.com]jpoiwmylgb[/url] [link=http://lkldox.com]lkldox[/link]
Gość
2016-06-01 06:39:21
Odpowiedzi: 0
That's really <a href="http://kxbkdyw.com">thniikng</a> out of the box. Thanks!
Gość
2016-06-03 04:52:41
Odpowiedzi: 0
Thanks for helping me to see things in a difnereft light. http://vbzvfxthmvs.com [url=http://nqlpjxwww.com]nqlpjxwww[/url] [link=http://kntkex.com]kntkex[/link]
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie