Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: luty 2024r.
Linki sponsorowane
Zobowiązania

Przepisy ogólne

Art. 353.

§ 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Art. 3531.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Art. 354.

§ 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.

Art. 355.

§ 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).

§ 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Art. 356.

§ 1. Wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia.

§ 2. Jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika.

Art. 357.

Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czynC ność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej jakości.

Art. 3571.

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Art. 358.

§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.

§ 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.

Art. 3581.

§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 2. Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.

§ 3. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

§ 4. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

§ 5. Przepisy § 2 i 3 nie uchybiają przepisom regulującym wysokość cen i innych świadczeń pieniężnych.

Art. 359.

§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Art. 360.

W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok - jednocześnie z zapłatą tej sumy.

Art. 361.

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Art. 362.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Art. 363.

§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Art. 364.

§ 1. Ilekroć ustawa przewiduje obowiązek zabezpieczenia, zabezpieczenie powinno nastąpić przez złożenie pieniędzy do depozytu sądowego.

§ 2. Jednakże z ważnych powodów zabezpieczenie może nastąpić w inny sposób.

Art. 365.

§ 1. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia.

§ 2. Wyboru dokonywa się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Jeżeli uprawnionym do wyboru jest dłużnik, może on dokonać wyboru także przez spełnienie świadczenia.

§ 3. Jeżeli strona uprawniona do wyboru świadczenia wyboru tego nie dokona, druga strona może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawnienie do dokonania wyboru przechodzi na stronę drugą.

Art. 3651.

Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Gość
2011-01-01 15:05:06
Odpowiedzi: 0
jaką rolę spełniają przepisy ogólne
kasia
2011-01-14 22:34:17
Odpowiedzi: 0
czy komornik może zabrać 13 letni samochód,który potrzebny jest do wykonywania pracy.Obecnie dług jest spłacany u komornika. Czy może też zająć 3/4 wlasności nieruchomości przekazanej w darowiźnie.W nieruchomości tej zamieszkują też dziadkowie z którymi mam notarialnie podpisaną umowę dożywocia.
Gość
2011-06-17 10:22:30
Odpowiedzi: 0
jeżeli w umowie na wykonanie usług nie ma nic na temat kosztów upomnienia to czy wierzyciel może je doliczać do wezwania do zapłaty
Gość
2011-08-18 10:36:16
Odpowiedzi: 0
Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło mi wypłaty odszkodowania z AC za uszkodzenie samochodu. Samochód został uszkodzony na chodniku przez nieznanego osobnika. Z powodu nie zgłoszenia tego faktu na policje Towarz. Ubezp. nie chce wypłacić odszkodowania. Moje pytanie jaki mam termin na złożenie odwołania, na jaki mogę się powołać paragraf ponieważ to miało miejsce w kwietniu.
Andrzej
2011-10-20 13:11:19
Odpowiedzi: 0
Czy dotawca np. gazu, może bez zgody odbiorcy (firma), wystawić fakturę na dostawę w/w gazu, jeżeli faktura jest wystawiona w styczniu (z terminem płatności w listopadzie), a dostawa będzie dokonana w październiku ? Pomimo , że jest to faktura tzw. ,,prognoza'' wydaje mi się , że można ją wystawić dopiero po zrealizowaniu dostawy (np. w listopadzie), a na pewno nie powinno się tego robić przed zrealizowaniem dostawy bez zgody odbiorcy.
Robert
2011-11-03 21:27:57
Odpowiedzi: 1
W sierpniu 1998 kupilem samochod biorac od banku kredyt okolo 18000 zl. Po jakims czasie spoznilem sie z jego splata i na pensje wszedl mi komornik aby zabierajac mi polowe wyplaty splacic kredyt. Dzisiaj (listopad 2011) dostalem list od firmy sciagajacej dlugi ze musze zaplacic ok. 6500 zl gdyz nie splacilem ostatnich 2000 zl i narosly odsetki. Bylem pewien, ze kredyt zostal splacony, gdyz przez 13 lat nie otrzymywalem zadnych wezwan czy powiadomien. Czy musze sie martwic?
Odpowiedzi (1):
ty
2011-12-10 22:05:14
Oczywiście należy się martwić.
Należy sprawdzić czy dług się nie przedawnił. Jeżeli jest inaczej wierzyciel może windykować za pośrednictwem komornika. Jeżeli się przedawnił windykacja będzie dalej trwała ale bez udziału postępowania komorniczego.
Dodaj odpowiedź
AS
2012-01-09 15:26:16
Odpowiedzi: 1
Czy odsetki za opóźnienia w zapłacie (dotyczy usług transportowych - gdzie przedawnienie należności głównej następuje po okresie 1 roku) też się przedawniają w danym terminie? Kontrahent za faktury wystawione w 2009 zapłacił w 2010, czy w takiej sytuacji na dzień 31.12.2011 mogę mu wystawic notę odsetkową?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-03-20 18:53:40
wystawić możesz, jest orzeczenie SN że odsetki przedawniają się swoim 3 letnim terminem, niezależnie od roszczenia głównego
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-04-03 22:17:52
Odpowiedzi: 0
Witam, w imieniu wspólnoty mieszkaniowej została podpisana um. współpracy z firmą zajmującą się instalowaniem i dostarczanniem sygnału telewizyjnego, internetowego. Firma od 9 miesięcy nic nie wykonała, umowa jest zawarta na czas nieokreślony (bez określonych terminów wypowiedzenia, odstąpienia lub braku innych umownych możliwości zakończenia współpracy). Moje pytanie w jaki sposób zakończyć tą współprace zgodnie z literą prawa. Pozdrawiam
Gość
2012-05-29 08:55:41
Odpowiedzi: 0
witam,moje pytanie dotyczy oszustwa matrymonialnego i wyłudzenia .wstyd sie przyznać ale przez ostatni rok żyłam w związku z pasożytem obiecywał piękne życie w rodzinie i tak było puki to ja miałam pieniądze i płaciłam wszystkie rachunki i on z tych pieniędzy chętnie korzystał pożyczał i obiecywał że odda .dziś grozi mi utrata mieszkania ściągnięcie liczników a on nie ma ochoty na oddanie długu,ponadto złożona obietnica małżeńska dotyczyła nie tylko mnie ale także małego chłopca któremu kazał do siebie mówić TATO po czym się od dziecka odwraca .Oszukał nas z pełną premedytacja na co mam świadków bo nie tylko ja się dałam nabrać na jego niby uczciwość i miłość.jest winien nie tylko mi sporo pieniędzy z tym że ja i mój syn jesteśmy jeszcze emocjonalnie poszkodowani .Chcę wiedzieć czy na takiego pasożyta jest kodeks prawny czy mogę przez sąd wyegzekwować od niego oddanie moich pieniędzy i żądać zadość uczynienia z powodu strat moralnych a są one nie banalne ponieważ w społeczeństwie w którym żyliśmy razem zostałam przez niego oczerniona i postawiona w bardzo negatywnym świetle .Ja nie chcę od niego nic czego mu materialnie nie dałam i chciałabym wiedzieć czy mam po swojej stronie prawo .Prosze o jak najszybszą odp na maila , pozdrawiam ,Elżbieta
Gość
2012-08-30 12:40:37
Odpowiedzi: 0
2lata temu zawarłem umowę z firmą NETIA na świadczenie usług m.i.n.szybkiego internetu (20MB),która była następstwem poprzedniej umowy na dostawę internetu (1MB).Po przypadkowym sprawdzeniu szbkości łącza dostarczanego internetu okazuję się ,ż mam nadal internet 1MB.Konkluzja;2 lata płacę za internet 20 MB a otrzymuję 20 razy wolniejszy, czyli Netia nie nie wypełnia warunków umowy.Na liczne moje monity telefoniczne otrzymałem informację przez telefon z działu technicznego, że właśnie wysłali dyspozycję do właściciela lini TP S.A.o zwiększenie łącza do 20 MB.
Co winienem zrobić, bynajmniej nie chcę "odpuścić
Gość
2012-11-13 16:38:22
Odpowiedzi: 0
Witam, czy komornik może zająć rzecz która nie należy do mnie? Jeżeli się mi nie przedstawił, nie pokazał mi spisanego protokołu zajęcia rzeczy mogę napisać na niego zażalenie?
Gość
2013-09-27 13:53:40
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy firma ubezpieczeniowa na prawo żądać rachunków i zdjęć części użytych do naprawy samochodu, w przypadku gdy naprawa ma być wykonana na podstawie kosztorysu (wypłata odszkodowania w gotówce)?
Wanda
2017-11-30 09:25:50
Odpowiedzi: 0
Witam.2dni temu bylam w Tauron sprzedawcy pradu zmienic taryfe z budowlanej na zwykla mieszkaniowa ,Pani porzedstawila mi dokumenty ze zeby wybrac gwarancje ceny na 2 lata to jest bardzo korzystne,Myslac ze tak ta procedura zamiany taryf wyglada podpisalam to,po czym w domu zaznajomilam sie ze to nie jest ta standardowa taryfa tylki cos innego drozszego,w pubkcie powiedziano mi zenie moge juz tego zmienic,czy ja nie mam prawa do odstapienia od umowy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie