Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

[Gwarancja jakości]

<Gwarancja przy sprzedaży>

[Art. 577.]

[§ 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.]

<Art. 577.>

<§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.>

Nowe brzmienie art. 577 oraz dodane art. 5771–5773 wejdą w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

<Art. 577>1.

<§ 1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.>

<Art. 577>2.

<Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).>

<Art. 577>3.

<Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.>

Art. 578.

Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

[Art. 579.]

[Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.]

<Art. 579.>

<§ 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.>

Nowe brzmienie art. 579 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 580.

§ 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

[§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym.]

<§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1.>

§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

Nowe brzmienie § 2 w art. 580 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 581.

§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Art. 582. (uchylony).

iza
2010-11-23 09:50:06
Odpowiedzi: 0
Co mam zrobić z serwisem samochodowym ,który dopuścił się zaniedbań? Nie podjął sprawdzenia zgłaszanego problemu przez klienta w nowym samochodzie czego późniejszym skutkiem jest uszkodzenie tejże części.?
Gość
2011-03-02 13:11:31
Odpowiedzi: 1
Kupiłem aparat, na gwarancji, na raty. Niestety po 2 miesiącach użytkowania coś jest z nim nie tak. Oddałem go do sklepu gdzie był kupiony. Czekam już prawie 6 tygodni, a sprzedawca nawet nie wie gdzie jest ten aparat. Dlatego mam pytanie: ile czasu ma sprzedawca na rozpatrzenie reklamacji i czy w takim wypadku mogę odzyskać pieniądze?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-09-29 17:19:38
Zależy. Jeżeli zgłasza Pan reklamację z tytułu gwarancji termin ten powinien zostac podany w gwarancji. Jeśli z tytułu niezgodności towaru z umową, sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, reklamacje uznaje się za słuszną.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-03-12 09:25:16
Odpowiedzi: 1
CZY CZESCIOWE MALOWANIE KAROSERI W OKRESIE GWARANCJI PRZEDLUZA GWARANCJE NA TE ELEMENTY KAROSERI?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-04-07 17:07:56
nie
Dodaj odpowiedź
GRZEGORZ
2011-03-21 09:09:35
Odpowiedzi: 2
Kupiłem na fakturę VAT dla firmy żarówki energooszczędne. Żarówki się palą więc reklamowałem je w sklepie. Ostatnio zrócono mi uwagę, że termin gwarancji sie kończy i że nie bedzie możliwości wymiany. Na moje pytanie czy te wymienione żarówki maja gwarancje odpowiedziano mi, że czas gwarancji nie ulega przedłużeniu po wymianie. Czy sprzedawca ma rację czy ja, bo twierdzę, zgodnie z art. 581KC że mam pełną gwarancję zgodnie z wydana kartą gwarancyjną.
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-05-07 14:05:51
Moim zdaniem nie ma racji sprzedawca , gdyż przecież Pan otrzymał nowy towar, na który jest znów gwarancja.
marcelina
2011-08-30 20:08:24
Tak, wg. art.581 , jednakże gdy w karcie gwarancyjnej mamy wzmiankę o braku przedłużenia gwarancji- to w tym wypadku warunki ustala gwarant. Najlepiej więc reklamować z tytułu niezgodności - na to mamy rok od daty zakupu
Dodaj odpowiedź
stefan
2011-03-24 22:41:35
Odpowiedzi: 0
jaki jest ustawowy termin na wykonanie naprawy gwarancyjnej,czy po 3 naprawach należy zwrócić przez sprzedawcę pieniądze lub nowy przedmiot zakupu?
Cezar
2011-06-06 15:07:22
Odpowiedzi: 1
Szanowni Państwo!!!
Uszkodzeniu uległa mi lodówka która jest na gwarancji. Została zakwalifikowana do wymiany. W karcie gwarancyjnej istnieje wpis, że gwarancja realizowana będzie poprzez dostarczenie towaru do sklepu. Zakupu dokonałem w sklepie internetowym który oddalony jest od miejscowości mojego zamieszkania o 250 km. Sklep stwierdził że zrealizuje gwarancje ale muszę dostarczyć sprzęt na własny koszt do nich. Czy ja powinienem pokryć koszty transportu uszkodzonego sprzętu?
Odpowiedzi (1):
Sokrato
2011-08-24 18:36:02
Sprawa w tym przypadku jest nieco skomplikowana. Niestety ustawodawca wyłączył w 2002 roku dość korzystne przepisy o gwarancji opisane w kodeksie cywilnym, dając gwarantom dużo swobody w konstruowaniu warunków gwarancji dla sprzedaży konsumenckiej. Dlatego ma pan takie problemy.
Podpowiadam, co należy uczynić.
Jeżeli reklamacja zgłoszono została przed upływem dwóch lat od daty zakupu, należy zrezygnować z naprawy gwarancyjnej, natomiast wystąpić bezpośrednio do sprzedawcy w oparciu o ustawę tzw. konsumencką z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.1). Art. 8 tej ustawy gwarantuje nieodpłatność naprawy bądź wymiany łącznie z dostarczeniem i robocizną. Pierwsze zawiadomienie sklepu internetowego o uszkodzeniu lodówki można z powodzeniem uznać jako powiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Tym samym transport lodówek w obie strony musi ponieść sprzedawca.
Dodaj odpowiedź
grzegorz
2011-09-18 12:55:15
Odpowiedzi: 1
Kupiłem w salonie Plus Nokię. Po miesiącu nastąpiła awaria. Oddałem telefon do autoryzowanego serwisu. Minęło już 30 dni. Serwis milczy. Co mogę dalej.
Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-09-29 17:24:11
W karcie gwarancyjnej powinna być informacja ile czasu mają na naprawę. Jeśli nie ma, to niestety nic nie można zrobić. W takiej sytuacji proopnuję odebrać telefon i zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w Plusie. Mają 14 dnia na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobią można śmiało żadać nowego telefonu,
Dodaj odpowiedź
Tomek
2011-10-23 22:46:11
Odpowiedzi: 1
Parę miesięcy temu kupiłem synowi buty w sieci sklepów CCC. W ciągu dwóch miesięcy trzy razy się rozkleiły. Po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej chcieliśmy wymiany butów lub zwrotu pieniędzy. Niestety producent odmówił, a kierownik sklepu umywa ręce. Co możemy w tej sprawie zrobić?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-10-27 12:04:49
jeśli masz paragon i dokumentację reklamacji to masz 2 lata na zgłoszenie wady ukrytej.W wypadku butów to że buty sie rozklejaja w wyniku zwykłego ich użytkowania ewidentnie jest dla mnie wada ukryta ponieważ nie mozna było sprawdzić przed zakupem jak beda sie sprawowały(chyba że w ofrcie bya podana informacja że te buty sie rozklejaja ;). co więcej: masz dwa lata od usunięcia usterki zakupionego towaru na to ze by zgłosić kolejne wdy ukryte jesli znajdziesz inne. Jeśli zglaszasz że towar ma wady ukryte Spzredawca ma obowiązek w pierwszej kolejności usunąc takie wady a jeśli wadliwość sie powtarza ma obowiązek zwrócic pieniądze lub wymienić towar. Mozna sie sadzic ale to może byc kłopotliwe. proponuje zadzwonic do głównej kwatery CCC i opowiedzieć o sprawie - powinni zareagowac prawidłowo(trzeba wierzyć w rozsądek ludzi)- łącznie z ukaraniem kierownika sklepu a najlepiej napisac maila do nich (CCC) oficjalnego, lunb listu poleconego z opisem szczegółowym sytuacji i roszczen.

Powodzenia
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-10-24 12:56:27
Odpowiedzi: 0
mam zapytanie...
co dzieje sie w przypadku zakupu auta,gdzie w ciagu pół roku posiadania nowego auta oddany byl do serwisu 3 razy gdyz sie psul!!!
czy moge dostosowac pismo o wydanie mi nowego auta? nowy nie powinien sie tak spuc!!!!prosze o pomoc..
K.
Małgorzata
2011-11-16 14:04:14
Odpowiedzi: 0
Czy prawo określa maksymalny termin zgłoszenia wady od chwili jej wystąpienia (stwierdzenia), aby nie utracić na daną usługe gwarancji wykonawcy?
Gość
2011-12-23 20:04:38
Odpowiedzi: 0
Dostałem ostatnio gitarę jako prezent urodzinowy,w związku z czym posiada na sobie napisy od kogo, dla kogo, itp. Jednak podczas strojenia ona pękła. Zawieźliśmy ją więc do sklepu, który w ramach gwarancji przykleił odklejoną część.Dzisiaj kiedy nie bylo mnie w domu ta sama czesc znowu odpadla. Czy moge żądać zwrotu pieniędzy?
Szymek
2012-01-08 10:18:23
Odpowiedzi: 1
Witam,
Wczoraj dostałem kurtkę ze sklepu House. Niestety nie podoba mi się. Nie posiada wad, lecz chciałbym się dowiedzieć czy istnieją podstawy prawne traktujące o obowiązku przyjęcia zwrotu towaru przez sprzedawcę bez podania określonej przyczyny w ciągu x dni?

PS
Podobno House bardzo tolerancyjnie podchodzi do zwrotów (słyszałem dużo dobrych opinii, w tym na forach), lecz chciałbym wiedzieć na przyszłość, gdybym musiał tłumaczyć to w innym sklepie. Pytam, bo na forach w tej kwestii wypowiadano się dwojako, a i w mojej rodzinnie zdania są podzielone :)

Pozdrawiam,
Szymek
Odpowiedzi (1):
Mirek
2012-01-08 16:22:24
Witam

Nie ma żadnych przepisów umożliwiających zwrot zakupionego towaru, chyba że zakup/ umowa doszła na odległość (internet itp,) wtedy na podst. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.1) (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Rozdział 1 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa Art. 2. 1. można od umowy odstąpić w ciągu 10-ciu dni jeśli informację podał sprzedawca, a jeśli jej nie podał termin biegnie 3 mies. od daty zakupu/ odbioru. Wiele jednak sklepów sieciowych umożliwia zwrot towarów podając informację przy kasie/ punkcie obsługi, że przysługuje x dni. Pozdr.
Dodaj odpowiedź
BOGUSIA
2012-03-17 16:33:40
Odpowiedzi: 0
czy przy samodzielnej zmianie kierunku otwierania drzwi w lodówce zachowuję gwarancje?
Elżbieta
2012-06-11 16:37:52
Odpowiedzi: 0
Witam w marcu tego roku kupiłam narożnik, ale po niedługim czasie okazało się że jest wadliwy ma sporo wad. Po zgłoszeniu relamacji po około 2 miesięcy zjawił się przedstawiciel sklepu i uznał że narożnik rzeczewiście jest wadliwy i przyjadą po niego minęło trzy tygodnie i w końcu zadzwoniłam do fabryki mebli,okazuje się, że pan który zajmował sie tą sprawą juz nie pracuje i na nowa przyjedzie przedstawiciel żeby zabrac ją i dokonać ewentualnych napraw oczewiście zostaje bez spania.Mam pytanie czy w tej sytuacji moge żadać wymiany narożnika na nowy bo ten ma naprawdę dużo wad i po naprawie nie mam gwarancji że będzie dobry.Pozdrawiam
Gość
2012-08-02 09:52:21
Odpowiedzi: 0
Witam
Mam pytanie o gwarancję.Kto w firmie produkujacej urzadzenie powinien podpisywac gwarancje i czy musi mieć do tego celu upowanienie właściciela /kierownictwa firmy

Pozdrawiam

Ryszard
tel:669-060-856
maria880912
2012-09-03 13:09:55
Odpowiedzi: 0
Witem, w kwietniu 2011 roku kupiliśmy z mężem blachę dachówkową w Mińsku Mazowieckim woj, mazowieckie firmy Pruszyński. po roku blacha znacznie się odbarwiła oraz z koloru błysk zrobił się mat, w domu jeszcze nie mieszkamy więc nie było w nim używane ogrzewania i inne takie tam. Nie wiecie jakie mamy szansę odzyskać pieniądze za to. kupiliśmy Piękny kolor brązowy błyszczący a mamy jakiś dziwny odcień brązu w dodatku mat. Błagam pomóżcie man może ktoś z Was też miał takie problemy.
Pozdrawiamy.
KKKKK
2012-10-11 18:17:09
Odpowiedzi: 0
3 sierpnia 2012r. kupiłam dekoder do telewizji naziemnej.Po miesiącu( 3 września) oddałam go na gwarancję,ponieważ przestał mi działać.Minął ponad miesiąc a ja wciąż nie mam dekodera.Czy mam prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy?Bardzo proszę o szybką odpowiedź.Pozdrawiam :)
Gość
2013-03-10 09:48:59
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry
Moja corka dostala na komunię laptopa tylko zaczyna się psuć a nie mogę znaleśc karty gwarancyjnej tylko mam fakturę zakupu czy uznają mi maja 2011 zakup laptopa
Andrzej
2014-10-14 16:43:18
Odpowiedzi: 0
Prowadzimy sklep i warsztat samochodowy . Zamontowaliśmy część do samochodu bezpośrednio z hurtowni która po tygodniu uległa awarii. Pytanie moje kto powinien ponieść koszty wymiany części - my czy producent który jest gwarantem
Gość
2018-11-03 17:48:32
Odpowiedzi: 0
zakupiliśmy dźwig osobowy wraz z montażem do budynku wielorodzinnego w umowie ustalono 48 miesięczny okres okres gwarancji, dźwig bez przerwy ulega awarii pokazują się też inne usterki np. w każdą sobotę zanika sygnał dźwiękowy oznajmiający dojazd do wybranego piętra na usunięcie tej usterki czekamy już 7 tygodni a sprzedawca i producent mówi że to usterka która nie zagraża bezpieczeństwu i niech czeka na usunięcie jej przez poddostawce tego aparatu do którego złożyli reklamację czy taki termin jest zgodny z prawem i czy my mamy prawo domagać się wymiany dźwigu na nowy bo ten psuje się prawie codziennie?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie