Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: kwiecień 2024r.
Linki sponsorowane

Sprzedaż

Przepisy ogólne

Art. 535.

§. 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2. (uchylony).

[Art. 5351].

[Przepisy niniejszego działu stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w takim zakresie w jakim sprzedaż ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami.]

Przepis uchylający art. 5351 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 536.

§ 1. Cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia.

§ 2. Jeżeli z okoliczności wynika, że strony miały na względzie cenę przyjętą w stosunkach danego rodzaju, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodziło o cenę w miejscu i czasie, w którym rzecz ma być kupującemu wydana.

Art. 537.

§ 1. Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę w umowie ustaliły.

§ 2. Sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą od ceny sztywnej, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.

§ 3. Kupujący, który według umowy miał zapłacić cenę niższą od ceny sztywnej, a rzecz zużył lub odprzedał po cenie obliczonej na podstawie ceny umówionej, obowiązany jest zapłacić cenę sztywną tylko wtedy, gdy przed zużyciem lub odprzedaniem rzeczy znał cenę sztywną lub mógł ją znać przy zachowaniu należytej staranności. Kupujący, który rzeczy nie zużył ani nie odprzedał, może od umowy odstąpić.

Art. 538.

Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie może być zapłacona cena wyższa od ceny określonej (cena maksymalna), kupujący nie jest obowiązany do zapłaty ceny wyższej, a sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.

Art. 539.

Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie może być zapłacona cena niższa od ceny określonej (cena minimalna), sprzedawcy, który otrzymał cenę niższą, przysługuje roszczenie o dopłatę różnicy.

Art. 540.

§ 1. Jeżeli właściwy organ państwowy ustalił, w jaki sposób sprzedawca ma obliczyć cenę za rzeczy danego rodzaju lub gatunku (cena wynikowa), stosuje się, zależnie od właściwości takiej ceny, bądź przepisy o cenie sztywnej, bądź przepisy o cenie maksymalnej.

§ 2. W razie sporu co do prawidłowości obliczenia ceny wynikowej cenę tę ustali sąd.

Art. 541.

Wynikające z przepisów o cenie sztywnej, maksymalnej, minimalnej lub wynikowej roszczenie sprzedawcy o dopłatę różnicy ceny, jak również roszczenie kupującego o zwrot tej różnicy przedawnia się z upływem roku od dnia zapłaty.

Art. 542. (uchylony).

Art. 543.

Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.

<Art. 5431.>

<§ 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.>

<§ 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 stosuje się.>

Dodany art. 5431 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 544.

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§ 2. Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.

Art. 545.

§ 1. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

§ 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

[Art. 546.]

[§ 1. Sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które jej dotyczą. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu.]

[§ 2. Jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca powinien załączyć instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z rzeczy.]

<Art. 546.>

<§ 1. Sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy.>

<§ 2. Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.>

Nowe brzmienie art. 546 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 5461.

<§ 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

§ 2. Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje, o których mowa w § 1, powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera rzeczy.

§ 3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

§ 4. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

§ 5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.>

Dodany art. 5461 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 547.

§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący.

§ 2. Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący.

§ 3. Koszty niewymienione w paragrafach poprzedzających ponoszą obie strony po połowie.

Art. 548.

§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.

<§ 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.>

Dodany § 3 w art. 548 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 549.

Jeżeli kupujący zastrzegł sobie oznaczenie kształtu, wymiaru lub innych właściwości rzeczy albo terminu i miejsca wydania, a dopuszcza się zwłoki z dokonaniem oznaczenia, sprzedawca może:

Art. 550.

Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżona została na rzecz kupującego wyłączność bądź w ten sposób, że sprzedawca nie będzie dostarczał rzeczy określonego rodzaju innym osobom, bądź też w ten sposób, że kupujący będzie jedynym odprzedawcą zakupionych rzeczy na oznaczonym obszarze, sprzedawca nie może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani pośrednio zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć wyłączność przysługującą kupującemu.

Art. 551.

§ 1. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

§ 2. Sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego.

Art. 552.

Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych, wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

Art. 553. (uchylony).

Art. 554.

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

[Art. 555.]

[Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw.]

<Art. 555.>

<Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody.>

Nowe brzmienie art. 555 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 5551. (uchylony).

Dovima
2010-12-18 23:15:10
Odpowiedzi: 0
Jakie są konsekwencje prawne w związku z nie wywiązaniem się z terminu dostawy przez kontrahenta?
Gość
2011-01-03 08:21:10
Odpowiedzi: 2
witam. kupiłem monitor + mysz za 370 + przesyłka na aukcji allegro. wpłaciłem pieniądze natychmiast i byłem zapewniony że paczka wysłana. zgłosiłem sprawę na allegro i ten pan się wytłumaczył że wysłał dwa razy, a ja nie mogłem doprosić się potwierdzenia wysłania stąd miałem podejrzenie o oszustwie. paczka jednak doszła ale nie kompletna brak w niej myszy za 59 zł. i teraz toczy się spór co w związku z tym zrobić na jaki art. się podać? nie mogę się dogadać z tym panem bo on chce żebym mu wpłacił kolejne 17 zł na wysyłkę to wyśle, jak ja już zapłaciłem za wszystko. druga rzecz to nie tylko ode mnie chciał wyłudzić pieniądze ale i od allegro też, chcąc zwrotu prowizji za sprzedaż- a przecież do transakcji doszło. Proszę o podpowiedz ja nie znam się na tym, chce polubownie to załatwić ale ten pan nie chce mi dosłać myszy, ani nie chce oddać części pieniędzy za nią. teraz chce zwrotu monitora którego też już nie mam bo został sprzedany. ten pan jednak ciągle się powołuje na to, że ja mu nie wpłaciłem całości- na aukcji było 45 zł za przesyłkę, ja za przesyłkę wpłaciłem 40- razem z przesyłką 410 zł nie 415. ale tak się z nim umawiałem, i wysyłałem mu potwierdzenia ile wpłacam, i on jak pakował paczkę też wiedział co pakuje już po wpłaconych pieniądzach. teraz mówi też, że mysz była tylko dodatkiem i że była umowa jak wpłacę całość to ja dostane- jak ja wpłaciłem całość 370. + przesyłka 40 bez tych 5 zł. proszę o pomoc o jaki art. się powołać, albo jak załatwić tą sprawę. Pozdrawiam;)
Odpowiedzi (2):
myszkers
2011-01-03 15:23:04
typie wpłaciłeś za mało sałaty i dziwisz się że koleś robi cię w balona. Jak widać nawet żeby kupować na allegro trzeba przynajmniej skończyć podstawówkę. Mam nadzieję ze pomogłem pozdrawiam :)
Gość
2011-01-03 17:25:11
Widać jak Ty umiesz. Umawiałem się i wpłaciłem 40 zł za przesyłkę dopiero potem koleś wysyłał paczkę wiedział co pakuje. przesyłka kosztowała 25 zł nie 40 do tego tragicznie zapakowana, jesteś jednym z nich taki sam wyłudzacz. gdybyś kupił od kogoś na allegro telefon za 1 zł a sprzedający by się zdążył wycofać bo zepsułby mu się komputer.. nie popuściłbyś, poszedłbyś do sądu co Ci tam-trzeba też liczyć się z innymi ludźmi,a większość ludzi za parę złoty zabiła by drugiego. Żegnam i proszę o odpowiedz kogoś innego.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-01-10 21:29:12
Odpowiedzi: 0
W jakim terminie kupujący powinien odebrać zapłacony towar.Dotyczy części dodatkowych w umowie kupna samochodu osobowego.
Gość
2011-01-25 20:51:41
Odpowiedzi: 0
Kupujący kupił wyposazenie obiektu,firmy,lecz ponad rok nie odebrał sprzętu.Jakie przepisy regulują taką sprzedaz.
Gość
2011-01-30 21:44:45
Odpowiedzi: 0
Myślę że m.in. o zwloce wierzyciela - art. 486 KC np.
Gość
2011-04-03 16:03:32
Odpowiedzi: 0
Cena nabita na towarze(chodzi mi tu o ceny produktów spożywczych. np batonik ma cenę nabitą 1,29gr a sklep sprzedaje towar w cenie 1,50gr) czy właściciel ma do tego prawo?
wika
2011-06-08 06:36:30
Odpowiedzi: 0
A gdzie wzmianka o sprzedaży konsumenckiej?
dariusz
2011-06-16 20:44:36
Odpowiedzi: 0
Kupiłem samochód z komisu, w dowodzie jest inny właściciel niż sprzedający. Próbowałem doprosić się faktury sprzedaży pomiędzy firmą z dowodu rejestracyjnego a komisem ale niestety nie dostałem ani oryginału ani tez kopii potwierdzonej notarialnie. Co mam robić?
Gość
2011-11-12 16:25:38
Odpowiedzi: 0
dokonałem zakupu kilku przedmiotów na allegro. do każdego z osobna doliczono mi opłatę za przesyłkę, zakupy były za 25zł a za przesyłkę zażądano 40zł, dodam że na stronie aukcji są dwa odnośniki do strony "o mnie", na jednej widnieje informacja ze zamawiając kilka sztuk towaru płaci się raz za przesyłkę, a na drugiej ze kazdy przedmiot to osobna przesyłka, wysłałem prośbe o wycofanie oferty, prośbe o zapakowanie w jedną paczkę, pytanie dlaczego nie można wysłać wszystkiego jedną przesyłką ...otrzymuje automatyczne odpowiedzi ze zawarłem umowe ...bla bla bla i ze zmuszeni będą do windykacji należności. w końcu wysłałem prośbe o rozpoczęcie procedury zwrotu prowizji od allego i też nic, cały czas straszenie windykacją. co o tym sądzić i jak to sie może skończyć?
Gość
2012-01-14 02:11:48
Odpowiedzi: 0
Co mowi Kodeks Cywilny w temacie zwrotow zakupionych rzeczy? Czy sprzedawca ma obowiązek przyjąć zwrot? Ile dni po zakupie mozna daną rzecz zwrócić?
Monika
2012-01-28 14:23:19
Odpowiedzi: 0
Witam, kupiłam na stronie internetowej MP4 niestety nie otrzymałam przesyłki, a sprzedawca nie chce wysłać potwierdzenia nadania paczki, twierdzi tylko że wysłał i to wina poczty (dodam że na przesyłkę czekam już 2 miesiąc). Pod jaki artykuł można to podpiąć?
Leszek
2012-01-30 14:07:48
Odpowiedzi: 0
Sprzedałem w ubiegłym roku towary razem z usługą montażu.w tym roku kupujący stwierdza,że kupił dane rzeczy za drogo i posądza mnie o zawyżanie cen.za wszystkie towary zapłacił i od ostatnej faktury mineło juz prawie pól roku.W listopadzie wystawiłem kolejne faktury na towary z montażem, f-rę podpisał i nie chce mi za nie zapłacić gdyż uważa,żę zapłaci za dużo. Proszę o odpowiedz co w takiej sytuacji można zrobić.
Gość
2012-04-16 15:13:06
Odpowiedzi: 0
czy jest jakas ustawowa kwota, od ktorej nalezy uiszczac wplate na konto? np. od x tysiecy zlotych nalezy wplacac pieniadze na konto i nie mozna wykonywac przekazow gotowkowych z rak do rak.
Gość
2012-04-20 23:45:58
Odpowiedzi: 0
Oferuję na Allegro sprzedaż przedmiotów, których kolor oraz rozmiar pozostawiam do wyboru kupującemu. Inaczej mówiąc towar wykonuję na zamówienie kupującego. Czy jest to zgodne z prawem polskim? Dodam, że w regulaminie serwisu Allegro nie znalazłem żadnej wzmianki, która by tego zabraniała.
Gość
2013-10-30 11:22:57
Odpowiedzi: 0
Czy Sprzedaż towaru na fakturę podlega przepisom o Umowach wzajemnych? (Art 487, 488,)
gość
2013-10-30 12:02:50
Odpowiedzi: 1
Kupujący odebrał towar(10 czytników), ale za niego nie zapłacił, pomimo upływu 8 miesięcy od terminu zapłaty. Obecnie jeden z czytników uległ awarii, a kupujący domaga się naprawy z tytułu rękojmi.
Co robić w takiej sytuacji?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-12-13 00:33:14
skopać tyłek beszczelnej świni
Dodaj odpowiedź
gość
2013-11-22 14:22:28
Odpowiedzi: 0
Kupiłem fotelik samochodowy na aukcji internetowej. Podczas rozpakowywania przesyłki w obecności kuriera stwierdziłem uszkodzenia styropianu i spisałem stosowny protokoł szkody. Nadmieniam, że towar nie był należycie zabezpieczony do transportu co stwierdził kurier. Sprzedający przerzuca na mnie odpowiedzialność za szkodę bo jak twierdzi podpierając się K.C., ze ja chcialem otrzymać towar kurierem i na mnie przechodzi cała odpowiedzialność. Zgłosił reklamację u kuriera i każe mi czekać do jej rozstrzygnięcia (zwróci mi ewentualnie odszkodowanie od firmy kurierskiej, jeśli je otrzyma). Nadmieniam, że protokoł szkody to potwierdza ze towar nie był zabezpieczony podczas przesyłki w odpowiedni sposób. Co mam robić?
Gosc
2018-02-05 08:42:21
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie odnośnie odstąpienia od umowy.Zakup był poza lokalem siedziby firmy na tkz.objazdowce.Czy w takim przypadku może zwrócić towar do 10 dni bez podania przyczyny? Z góry​ dziękuję za odpowiedź.
Gość
2020-01-15 12:34:36
Odpowiedzi: 0
Co znaczą teksty w []. co w <> ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie