Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: lipiec 2024r.
Linki sponsorowane

Rękojmia za wady

Art. 556.

[§ 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).]

<Art. 556.>

<Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).>

Nowe brzmienie art. 556 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

<Art. 5561.>

<§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.>

<Art. 5562.>

<Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.>

<Art. 5563.>

<Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).>

Dodane art. 5561–5563 wejdą w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 557.

§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

[§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.]

<§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.>

<§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.>

Nowe brzmienie § 2 oraz dodany § 3 w art. 557 wejdą w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 558.

[§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.]

<§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.>

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

w art. 558 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

[Art. 559.]

[Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.]

<Art. 559.>

<Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.>

[Art. 560.]

[§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.]

<Art. 560.>

<§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.>

[Art. 561.]

[§ 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny.]

<Art. 561.>

<§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.>

Nowe brzmienie art. 559–561 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 5611.

<§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.>

Art. 5612.

<§ 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.>

Art. 5613.

<Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.>

Art. 5614.

<Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.>

Art. 5615.

<Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.>

Dodane art. 5611–5613 wejdą w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 562.

Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

[Art. 563.]

[§ 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.

§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.]

<Art. 563.>

<§ 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.>

[Art. 564.]

[W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.]

<Art. 564.>

<W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.>

Nowe brzmienie art. 563 i art. 564 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 565.

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

[Art. 566.]

[§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.]

<Art. 566.>

<§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.>

[Art. 567.]

[§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości kupujący odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać się o jej przechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, dopóki w normalnym toku czynności sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swego uznania.

§ 2. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności. Powyższe uprawnienie przysługuje kupującemu także wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga znacznych kosztów lub jest nadmiernie utrudnione; w tych wypadkach kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

§ 3. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możności zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży.]

<Art. 567.>

<§ 1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.>

[Art. 568.]

[§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.]

<Art. 568.>

<§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.>

Nowe brzmienie art.566–568 oraz dodany art. 5681 wejdą w życie z dn.25.12.2015 r. (Dz. U.z 2015 r. poz.827).

<Art. 5681.>

<Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6 stosuje się.>

Art. 569. (uchylony).

[Art. 570.]

[Do sprzedaży zwierząt, które wymienia rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu, stosuje się przepisy o rękojmi za wady fizyczne ze zmianami wskazanymi w dwóch artykułach poniższych.]

[Art. 571.]

[§ 1. Sprzedawca zwierzęcia jest odpowiedzialny tylko za wady główne i jedynie wtedy, gdy wyjdą one na jaw przed upływem oznaczonego terminu. Wady główne i terminy ich ujawnienia, jak również terminy do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie głównej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami.

§ 2. Za wady, które nie zostały uznane za główne, sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy to było w umowie zastrzeżone.

§ 3. Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w rozporządzeniu wyjdzie na jaw wada główna, domniemywa się, że istniała ona już w chwili wydania zwierzęcia.]

[Art. 572.]

[§ 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami może postanawiać, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli kupujący w określonym przez rozporządzenie terminie nie zgłosi choroby zwierzęcia właściwemu organowi państwowemu lub nie podda chorego zwierzęcia zbadaniu we właściwej placówce lekarsko-weterynaryjnej.

§ 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady główne wygasają z upływem trzech miesięcy, licząc od końca terminu rękojmi, przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa wydanym w porozumieniu z właściwymi ministrami.]

[Art. 572]1.

[Kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, chociażby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej.]

Przepis uchylający art. 570–5721 wejdzie w życie z dn.25.12.2015 r. (Dz. U.z 2015 r. poz.827).

Art. 573.

Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

[Art. 574.]

[Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może on żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu.]

<Art. 574.>

<§ 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.>

Nowe brzmienie art. 574 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 575.

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Art. 5751.

Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

[Art. 576.]

[§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

§ 2. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jego upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.]

<Art. 576.>

&Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2–5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.>

Nowe brzmienie art. 576 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Daniel
2010-12-23 22:36:51
Odpowiedzi: 1
Sprzedawca wysłał mi meble gastronomiczne( 2 dni po terminie zawartym w umowie), którego jest producentem, nie spełniający żadnych standardów technicznych, niechlujnie i wadliwie wykonany, niebezpieczny w użytkowaniu. Spisałem protokół reklamacyjny, zrobiłem zdjęcia i odesłałem tym samym transportem, którym przyjechały z powrotem. Mam prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy? Mam prawo do odszkodowania? - nie mogę otworzyć lokalu i zarobkować a ponoszę wysokie koszty.
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-07 21:54:29
Tak, bo na mocy art.576 przysługują panu uprawnienia z tytułu rękojmi.
Art. 576.

§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
Dodaj odpowiedź
iza
2011-01-30 21:48:20
Odpowiedzi: 1
Odn. art. 558: Czy zmieniają się prawa kupującego w przypadku, gdy pojazd został sprzedany przez auto-handel również na auto-handel? Czy istnieje możliwość zwrotu towaru w przypadku wykrycia wady ukrytej w momencie sprzedaży?
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-07 22:02:52
Ad.1-tak.
Ad.2-tak, na mocy art.576 par.1 przysługują pani uprawnienia z tytułu rękojmi, o ile oczywiście w umowie kupna-sprzedaży nie zostały one wyłączone.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-02-07 17:04:46
Odpowiedzi: 1
Witam.W roku 2008 nabyłem meble kuchenne na wymiar.Gwarancja skończyła się po 2ch latach.W dniu dzisiejszym zauważyłem że okleina na meblach zaczyna się odklejać.Jakie mam szanse na naprawe wady
Odpowiedzi (1):
Gorg
2011-06-07 21:31:27
art 568
§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-06-13 19:29:42
Odpowiedzi: 1
Kupiłam w październiku 2009r buty. Od tego czasu zdążyłam je 4 razy reklamować, przy każdej reklamacji składałam prośbę o zwrot gotówki, jednak decyzją sprzedawcy była wymiana na nową parę, przy ostatniej reklamacji wymiana na inny model. Czy mogę na jakiejś podstawie wnioskować o zwrot gotówki? Buty objęte są półroczną gwarancją, odnawiającą się przy każdej nowej parze (nadal obowiązuje). Wada butów była za każdym razem taka sama. Czy stąd mogę wnioskować o wadzie fizycznej i starać się o odstąpienie od umowy ze zwrotem gotówki? Czy sprzedawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z dostawą butów do sklepu i czy mogę starać się o zwrot pieniędzy za dostawę za poprzednie reklamacje? Proszę o odpowiedź
Odpowiedzi (1):
Patrycja
2011-12-28 23:17:02
Odstąpienie od umowy sprzedaży z dnia ............ r.
Odstępuje od umowy z uwagi na treść art. 568 §1 j §3 kc, oraz art. 560 §1 kc, oraz na podstawie art. 8 pkt. 4 Ustawy z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 8 pkt. 3 powyższej ustawy. Na Państwa ewentualną propozycję oświadczam, że wymiana towaru na nowy naraziłaby mnie na znaczne niedogodności w związku z powyższym domagam się odstąpienia od umowy.
Na podstawie art. 560 § 2 kc zwrot świadczenia w wysokości ..... zł, proszę przelać na konto bankowe w ..... Dane do przelewu: ..........

Do pisma dołączasz dowód zakupu.
Wystarczy aby dostać zwrot gotówki.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-07-06 21:16:44
Odpowiedzi: 1
Kupiłem mieszkanie w którym pojawiły się usterki techniczne. W chwili zgłaszania usterki do dewelopera mieszkanie było obięte rękojmią. Usterka polegała na pojawiających się zaciekach na suficie i nad konstrukcją rolet nad okanmi. Zacieki zostały usunięte. Rękojmia się skończyła a zacieki nadal się pojawiają w tych samych miejscach. Deweloper odmówił dalszego usówania usterek powołując się na KC Art 568. Czy mam nadal prawo żądać od dewelopera dalszych napraw tego samego problemu ?
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-07 22:09:31
Art. 568.

§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Jeżeli więc nie minęły jeszcze 3 lata od momentu kupna przez pana tego mieszkania,to deweloper musi usterki naprawić.22647
Dodaj odpowiedź
DW
2011-07-27 16:01:19
Odpowiedzi: 1
kupiłem szafkę nocną w jednej z sieci handlowych. Do produktu nie dołączono karty gwarancyjnej. Po zmontowaniu zgodnie z instrukcją okazało się ze szuflady odstają i nie ma możliwości ich regulacji. Zgłosiłem reklamację. Czy mogę zarządać aby oddać ten produkt?
Pytanie 2:
jaka jest róznica między gwarancją a rekojmią?
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-07 22:14:48
Ad.1- o ile brak gwarancji nie jest tu żadną przeszkodą,to tak,może oddać wadliwy produkt.
Ad.2-Rękojmia stanowi generalną zasadę ponoszenia konsekwencji przez sprzedawcę za wadliwość sprzedanego towaru. Obejmuje ona odpowiedzialność sprzedawcy zarówno za wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wadliwość prawną. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za defekty towaru bez względu na to, czy ponosi on za nie winę, czy o nich wiedział, czy miał podstawy do ich poznania.

Odpowiedzialność gwarancyjna nie dotyczy wadliwości prawnej. Zgodnie z Kodeksem cywilnym i ustawą o sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zasadniczo ograniczona do wad fizycznych przedmiotu. Art. 578 KC stanowi, iż „jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy”. Tak więc to producent, sprzedający, decyduje co powinno być objęte w sprzedanym przez niego towarze gwarancją. Gwarancja ma zatem służyć zapewnieniu właściwej jakości sprzedanego towaru. Gwarancja ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia stanowi więc wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez kupującego od sprzedającego bądź producenta towaru.
Dodaj odpowiedź
Edward
2011-08-01 10:45:35
Odpowiedzi: 1
Kupiłem samochód na podstawie faktury w komisie samochodowym przed niespełna dwoma laty. Przed kilkoma dniami zostałem powiadomiony ze samochód posiada wadę prawną o czym zostałem poinformowany w trakcie przesłuchania w charakterze świadka o statucie pokrzywdzonego. Czy i w trybie którego artykułu mogę rościć zwrot zapłaconej ceny za jego nabycie od sprzedawcy.
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-07 22:36:04
Na mocy art.574 i 575 może pan żądać zwrotu gotówki za auto.
Art. 574.

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może on żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu.
Art. 575.

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-10-23 15:14:52
Odpowiedzi: 0
sprzedałam dom kobieta przeprowadziła remonty i po 2 miesiacach chce załozyc sprawę w sadzie zarzuca nam ze zatailiśmy stan faktyczny budynku, gdzie niejednokrotnie była nawet z brygada rmontową przed spisaniem umowy
Gość
2011-11-16 12:41:30
Odpowiedzi: 0
jaki jest okres gwarancji czy rękojmi na schody drewniane klejone do schodów betonowych wewnątrz budynku
Marek
2011-11-19 14:07:28
Odpowiedzi: 0
kupiłem perfumy poprzez allegro od osoby prywatnej. Przysyłka przyszła zle zapakowana jak na perfumy( kopercie bąbelkowej) oczywiście wiecej perfum było na zewnatrz niz w flakoniku. Napisałem do sprzedawcy, że w ramach rękojmi chce aby obbniżył cene, doprowadził do stanu jaki miał być albo oddwał pieniądze i aby wybrał co zrobi. Oddał cała kwote wraz z kosztami przesyłki. Mineły dwa tygodnie i sprzedawce zmieniał zdanie,że jednak chce oddać tylko połowe pieniedzy za to. Czy jest takie coś możliwe, czy chce mnie naciągnąć ?
Wojtek
2012-01-06 00:53:03
Odpowiedzi: 0
Omówienie transakcji odbyło się przez GG za pośrednictwem którego sprzedawca dokładnie opisał towar. Zapłaciłem przy odbiorze przesyłki, niestety zapomniałem poprosić o możliwość rozpakowania paczki przed dokonaniem płatności a to przy używanym przedmiocie za 310 zł jest raczej konieczne. Niestety po odopakowaniu towar okazał się po prostu niezgodny z opisem.
Omówiłem problem ze sprzedającym który zgodził się na reklamację towaru. Ponieważ dokonałem płatności na przesyłce podałem kwotę i inne potrzebne informacje, o wszystkim poinformowałem sprzedającego. Mimo że błąd nie leżał po mojej stronie (towar nie zgodny z opisem) wysłałem paczkę na swój koszt. Po kilku dniach paczka do mnie wróciła znowu na mój koszt. Zero kontaktu ze sprzedającym. Nawet jak jest na gg to najzwyczajniej nie odpisuje...

Jak odzyskać pieniądze ? Mam się zgłosić na komisariat ?
Gość
2012-07-11 22:15:21
Odpowiedzi: 0
sprzedałem motor,kupujący oświadczył mi po miesiącu meilem że pojazd nie nadaje się do użytkowania,że jest wyciek oleju z lewego teleskopu i że dał zrobić wycene do autoryzowanego serwisu i mchce zwrotu za naprawę.Motor kupiłem używany i sprzedałem jako używany nic nie wiedziałem o takiej usterce i nie jestem pewien czy kupujący sam nie uszkodził motoru.
Zagroził mi że założy mi sprawę o obciązy mnie dodatkowymi kosztami,co mi może grozić z jego strony?
Stanisław
2012-09-04 07:11:23
Odpowiedzi: 1
Prowadzę działalność gospodarczą.W kwietniu br. kupiłem witrynę do przechowywania i sprzedaży lodów. Obecnie zauważyłem, że ma wadę polegającą na zaparowywaniu przedniej szyby i zbieraniu się szronu nw wylotach zimnego powietrza. Zaznaczam, że w umowie sprzedaży nie ma wzmianki o wyłączeniu rękojmi. Jakie przysługują mi uprawnienia z tytułu rękojmi
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-07 21:50:49
Uprawnienia z tytułu rękojmi na mocy art.576 par.1 przysługują panu przez rok czasu od daty kupna-sprzedaży czyli w pana przypadku obowiązują do kwietnia 2013r.(mam nadzieję,że umowa była tu spisana). Natomiast,gdy sprzedawca świadomie,celowo ukrywał tą wadę i pan może to udowodnić,to powyżej roku też przysługują te uprawnienia( z tym,że w ciągu tego roku musi pan o tej wadzie powiadomić osobę,od której kupił ta witrynę-art.576 par.3)-art.576 par.2
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-18 17:41:43
Odpowiedzi: 0
Witam,
kupiłam używane spodnie na pewnej stronie internetowej. Użytkowniczka zgodziła się na zwrot kosztów po zgłoszeniu sprawy do administracji strony. Jednak jak to jest ze zwrotem kosztów wysyłki towaru? Administracja tej strony napisała mi, że spodnie muszę odesłać na własny koszt, czy maja oni rację? Dlaczego tak jest, na jaki artykuł mogę się tutaj powołać?
ogrody
2012-09-18 21:12:22
Odpowiedzi: 1
prosze o informację jak mają sie przepisy dotyczące rękojmi w przypadku sprzedaży i wykonania usługi nasadzeń roślin, prowadze małą firmę ogrodnicza i klient wymaga ode mnie gwarancji na materiał i usługę, co robić?
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-19 11:14:14
Myślę,że zasady z tytułu rękojmi w pani przypadku obowiązują takie same,jak w przypadku innych branż czyli podstawą prawną jest tu art.576 KC.
Art. 576.

§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
Dodaj odpowiedź
Tomek
2012-09-23 13:40:47
Odpowiedzi: 0
Witam, kupiłem używane auto i w godzinę póxniej pękł pasek rozrządu uszkadzjąc silnik. Sprzedawca, osoba fizyczna, napisał w ogłoszeniu, że pasek był wymieniany. Czy mogę dochodzic od niego kosztów naprawy?
Mariusz
2013-01-03 19:06:33
Odpowiedzi: 1
Moja firma kupiła na Allegro wadliwy toner do drukarki. Zareklamowałem go i odesłałem do sprzedawcy. Sprzedawca napisał:
Przesyłki reklamacyjne są wysyłane na własny koszt.
Czy ma rację ?
Odpowiedzi (1):
Mario80
2015-07-30 16:50:42
Sądze, że tak i nie. Do reklamacji musi ustosunkowac sie sprzedawca i za nim nie dostanie towaru nie wie czy ja uzna czy tez nie, dlatego wysylamy na wlasny koszt. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca zobowiazany jest nie tylko do pokrycia kosztow dostawy ale i np. demontazu urzadzenia (np. plyta indukcyjna, TV powieszony na scianie).
Dodaj odpowiedź
Beata
2013-07-02 19:05:23
Odpowiedzi: 0
Kupiłam samochód używany i na drugi dzień uszkodził się silnik. Sprzedawca mówił, że wymienił rozrząd, ale mechanik powiedział, że wymieniono tylko napinacz, gdyż sprzedawca stwierdził, że to i tak na sprzedaż. Teraz oczywiście nie poczuwa się do odpowiedzialności. Czy można dochodzić sprawy bez sądu, żeby krócej trwało, bo teraz nie mam ani pieniędzy, ani samochodu
Gość
2013-10-30 09:44:11
Odpowiedzi: 0
1. Sprzedałem nowy czytnik firmie prowadzącej działalność gospodarczą. Firma ta odsprzedała czytnik innemu przedsiębiorcy.
Czy moje zobowiązania z tytułu rękojmi przechodzą na kolejnego nabywcę?
2. Kupujący nie dokonał zapłaty, pomimo, że upłynęło już 9 miesięcy od terminu płatności. Czy mimo to muszę wykonać zobowiązanie z tytułu rękojmi?
Marek
2017-12-13 18:51:22
Odpowiedzi: 0
Mama kupiła blendera w sklepie. Po powrocie do domu okazało się, że blender jest nieszczelny i cieknie z niego woda po napełnieniu pojemnika. Poszła do sklepu, aby oddać uszkodzony towar. Sprzedawca przyjął uszkodzony towar, ale na żądanie zwrotu gotówki przez mamę - odmówił informując, że towar zostanie wysłany do naprawy. W sklepie w tym czasie nie było innego blendera, by móc go wymienić na nowy - wolny od wad. Mama chciała odstąpić od umowy kupna - sprzedawca gotówki nie zwrócił, ani też nie zaproponował zamiennego - tego samego towaru z powodu jego braku na sklepie. Poinformował jednocześnie, że towar idzie do naprawy i będzie 14 dni (roboczych ? - tak poinformował) z powrotem. Czy w takiej sytuacji mama może odstąpił od umowy kupna już naprawianego na samym początku towaru ? Na obecny czas nie ma ani towaru, ani gotówki za ten towar od sprzedawcy !? Mama chce już odstąpić od umowy i nie kupować towarów w tym sklepie - czy może tego dokonać ? Co w przypadku przyjścia towaru z naprawy po 14 dniach (roboczych ? - czy kalendarzowych ?), gdy mama nie chce już tego towaru ? Na jaki telefon można zadzwonić ? - dotyczy to miejscowości Przedbórz - woj. łódzkie
Gość
2018-03-20 20:09:32
Odpowiedzi: 1
Kupiłam spodnie i po miesiącu zaczęły pękać szwy i pruć się. Złożyłam reklamacje o naprawę spodni. Mija kolejny miesiąc i szycia w spodniach znowu popękały. Ponowna reklamacja była o odstąpienie od umowy. Została rozstrzygnięta jako, ze zadania we wniosku są bezpodstawne i towar został zakwalifikowany do kolejnej naprawy. Czy mogę na jakiejś podstawie wnioskować o zwrot pieniędzy? Wada tego produktu jest taka sama.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-06-23 07:32:05
Jeżeli w obu przypadkach było wyraźnie zaznaczone że składasz reklamację z tytułu rękojmi ( a nie gwarancji o ile była ) masz prawo otrzymać zwrotu gotówki. Możesz powołać się na poprzednią reklamację, najlepiej jakiś dokument przedstawić i jeśli polubownie nie będą oddać pieniędzy wtedy możesz postraszyć ich że rozwiążesz tą sprawę przez pozasądowe rozwiązanie sporów konsumenckich. Zwrot pieniędzy możesz żądać z Art. 560
Dodaj odpowiedź
Szymon C.
2018-08-08 08:41:17
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, Jak się ma cały ten zapis do sprzedaży rzeczy używanych, a konkretnie samochodu 15etniego? Gdy w momencie sprzedaży nie zataiłem żadnych wad, bądź nie zdawałem sobie z nich sprawy, a czynności podejmowane z danym samochodem świadczą o należytej trosce o samochód (przegląd robiony 2 miesiące temu, oparagonowana wymiana części z naprawą [za prawie połowę wartości sprzedanej]). Gdzie kupujący wykrywa, iż samochodowi coś dolega, a jest to związane z eksploatacją pojazdu? Z poważaniem, Szymon C.
Gość
2018-09-09 12:28:51
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Przeczytałem wszystkie artykuły dotyczące rękojmi i do końca nie wiem jak rozwiązać mój problem. Trzy miesiące temu zakupiłem używaną maszynę produkcyjną ze sterowaniem CNC. Zakup odbył się przez leasing 5 letni. W trakcie zakupu maszyna pracowała a sprzedający mówił że jest w dobrej kondycji. Maszyna przyjechała do mnie i pracowała 3 miesiące. Po tych trzech miesiącach awarii uległo sterowanie maszyny, a ja zostałem z ratami leasingu. Prawdopodobnie nie ma możliwości naprawienia maszyny przez serwis bo jest ona zbyt stara. Bardzo proszę o poradę. Dziękuję Pozdrawiam
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie