Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Umowa o dzieło

Art. 627.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonaniaoznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

[Art. 627]1.

[Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej.]

Przepis uchylający art. 6271 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 628.

§ 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

§ 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.

Art. 629.

Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.

Art. 630.

§ 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

Art. 631.

Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Art. 632.

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Art. 633.

Jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część.

Art. 634.

Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

Art. 635.

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Art. 636.

§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

<Art. 636>1.

<Jeżeli konsument zamówił dzieło będące rzeczą ruchomą, stosuje się przepisy art. 5431, art. 5461 i art. 548.>

Dodany art. 6361 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

[Art. 637.]

[§ 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.]

Przepis uchylający art. 637 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

[Art. 638.]

[Jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.]

<Art. 638.>

<§ 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.>

Nowe brzmienie art. 638 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 639.

Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Art. 640.

Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Art. 641.

§ 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył.

§ 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła.

Art. 642.

§ 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Art. 643.

Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.

Art. 644.

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Art. 645.

§ 1. Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy.

§ 2. Jeżeli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło częściowo wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz odpowiedniej części wynagrodzenia.

Art. 646.

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Paulina
2011-09-08 21:40:11
Odpowiedzi: 1
zawarłam z pracodawcą umowę zlecenie, której okres wynosi rok(jest to określone w umowie). Czy możemy się "rozstać" za porozumieniem stron, jeśli pracuję w tej firmie już 3ci miesiąc?
Obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia (zawarte w umowie) czy grożą mi powodu wcześniejszego zakończenia umowy jakieś konsekwencje? (kara czy coś podobnego?)
Jestem studentką (jeszcze).
Pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-12-04 19:48:22
Proponuje zajrzeć do Kodeksu Pracy.
Tam jest zawartych więcej informacji dotyczących umowy zlecenie, gdyż jest ona już nawiązaniem "pełnego" stosunku pracy, ze wszystkimi zobowiązaniami. Tam równiez jest odpowiedni rozdzial.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-09-20 19:53:47
Odpowiedzi: 0
co zrobic w przypadku kiedy zleceniodawca nie wyplaca naleznosci za wykoanane dzielo faktura zostala wystwiona na termin 7 dni do zaplacty i platnosc zostala przeterminowana.
Stefania
2011-12-16 16:21:41
Odpowiedzi: 0
Mąż od czterech lat pracował na umowę o dzieło / polegające na uprzątnięciu terenu na obszarze firmy/Umowa zawierana była na dwa miesiące. Ostatnią umowę ma od 1-11 do 31-12/Faktycznie wykonywana praca to ochrona zakładu pracy w systemie 12 godzin dniówka 12 godzin nocka i dwa dni wolne.Ustalana stawka wynagrodzenia na umowie 1400 zł za dwa miesiące.Wczoraj 15.XII został odesłany przez pracownika do domu, a ja w rozmowie telefonicznej z szefem zakładu dowiedziałam się,że jest to jego ostatni dzień w pracy, bo nie podoba się kierownikowi zakładu który ochraniają.Pytanie - czy mąż powinien dostać wynagrodzenie za cały miesiąc, w jaki sposób powinna być rozwiązana umowa i czy praca którą mąż wykonywał lub też wymieniona w umowie może być wykonywana na umowę o dzieło.Mąż jest emerytem. Pozdrawiam. Bardzo proszę o odpowiedź
syl
2011-12-21 20:02:09
Odpowiedzi: 1
czy ma obowiązek przyjścia w święto do pracy jeśli mam umowę o dzieło i pracuję w sklepie monopolowym??szef każe przyjść mi w I i II dzień Swiąt Bożego Narodzenia. I na dodatek powedział ze za te dwa dni zapłaci mi tylko 50 zł więcej..to chyba absurd!!mam chyba jakieś prawa też..może mi ktoś napisać czy jest to zgodne z prawem ??
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-18 07:55:23
Oczywiscie, ze masz. Jesli masz w umowie napisane, ze musisz pracowac w te dni, to znaczy,ze podpisales sie pod tym i przyjsc musisz. Jesli nie ma nic zapisanego, wiec nie musisz. Wez tez pod uwage, ze w dni wolne od pracy ustawowo, musisz miec wyagrodzene za ten dzien. Nie mozna pracownikowi w te dni nakazac pracy. Jedyna osoba, ktora moze pracowac jest tylko i wylacznie wlasciciel sklepu. On decduje o otwarciu sklepu i on ma w ten dzien pracowac.
Dodaj odpowiedź
Marta
2011-12-23 22:47:31
Odpowiedzi: 0
Jestem osobą przyjmującą zamówinie, chciałabym odstąpic od umowy. Co powinnam zrobic? Czy umowa zostaje automatycznie rozwizana z chwila niedostarczenia jej , czy bede z tego powodu miala jakies konsekwencje? Czy z powodu nie podania pełnych danych przez zamiawiajacego moge odstąpic od umowy?
Gość
2011-12-30 15:15:33
Odpowiedzi: 0
Wynajęłam firmę budowlaną na wykonanie budynku mieszkalnego-stan surowy otwarty.Niestety firma ta nie wywiązała się z umowy i przekroczyła termin oddania budowli zawarty w umowie.Niestety w umowie nie mieliśmy zaznaczone jaką karę ponosi wykonawca za opuznienia.Dodatkowo zarządali dopłaty do materiału gdyż cena wzrosła w trakcie budowli mimo iż mieliśmy inną ustaloną w kosztorysie.Proszę o pomoc czy muszę zapłacić za różnicę w cenie i jaką karę może ponieść wykonawca w związku z opuznieniem.
Gość
2012-01-02 23:49:45
Odpowiedzi: 2
Proszę o pilną podpowiedź! Czy zgodnie z prawem pielęgniarka może być zatrudniona w nzoz-ie na umowę o dzieło???
Odpowiedzi (2):
Gość
2012-01-19 20:39:42
A co będzie dziełem? Bo jakoś ciężko cokolwiek dopasować.Chyba że będzie to wykonanie opatrunku:). A na każdy kolejny opatrunek będzie kolejna umowa:)
Gość
2012-08-01 17:26:36
Dziełem może być ogólnorozumiane świadczenie usług pielegniarskich w określonym czasie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-02-17 08:10:44
Odpowiedzi: 0
Jestem pojebany co zrobić??
Jagoda
2012-02-22 15:13:46
Odpowiedzi: 0
Czy na wykonanie pracy przez PILOTA WYCIECZEK może być sporządzona UMOWA O DZIEŁO ?
Zakres prac obejmuje: przygotowanie na trasę informacji do programu wycieczki (realizacja wg własnego dzieła i wiedzy)- interpretacja na forum grupy wiadomości dotyczących miejsca zwiedzania, rozliczenie finansowe,realizacja programu, opieka nad uczestnikami wycieczki itp. prace.
askakoll
2012-08-10 20:32:48
Odpowiedzi: 0
Jeżeli w umowie o dzieło jest zawarta błędna data wykonania dzieła (np. 01.10.2012 - 30.06.2012) to czy jest ona ważna? I jeżeli data rozpoczęcia wykonania dzieła to 01.10.2012, a na wstępie jest napisane, że umowa została zawarta 22.10.2012, to czy jest to ważna umowa?
Gość
2012-09-04 17:18:59
Odpowiedzi: 1
A jakim prawom podlega umowa o dzieło w stosunku pracy. Tzn. jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło czy taki stosunek prawny podlega kodeksowi cywilnemu czy pracy ?
Odpowiedzi (1):
Margo
2012-09-07 14:06:22
Tak,obecnie umowa o dzieło ma prawie takie konsekwencje,jak umowa o pracę.Różni się tylko nieobowiązkowością płacenia składek zdrowotnych i wypadkowych( z małym wyjątkiem)oraz brakiem urlopu wypoczynkowego.
Umowa-zlecenie oraz umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, stanowi tytuł zarówno do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jak i ubezpieczenia zdrowotnego. W odróżnieniu od umowy o pracę, ich zawarcie nie rodzi obowiązku ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy praca wykonywana jest w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Umowa o dzieło nie stanowi natomiast tytułu do powyższych ubezpieczeń. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że w każdym przypadku wypłacone na podstawie takiej umowy wynagrodzenie jest wolne od składek na te ubezpieczenia. Niekiedy zamawiający - wypłacając przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło - jest zobowiązany do potrącenie i rozliczenia od niego składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Artykuł 8 ust. 1 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.) definiuje pojęcie "pracownika", nadając mu znaczenie daleko szersze od tego, którym posługuje się kodeks pracy. Za pracownika - zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami - uważa się, poza osobą pozostającą w stosunku pracy, także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Z uwagi na powyższą definicję pracownik, który zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła - na podstawie zawartej ze swoim pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz umowy o dzieło - traktowany jest również w ramach tej umowy jako pracownik.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-15 10:56:17
Odpowiedzi: 0
Chciałem się zapytać, jak to jest z zawarciem umowy o dzieło, przez dwie osoby fizyczne. Zleceniobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej. Na jednym forum przeczytałem, że nie można, a na drugim pani z kancelarii prawnej napisała, że nie ma przeszkód, aby dwie osoby fizyczne zawarły między sobą umowę o dzieło. Jak jest naprawdę?
Gość
2012-09-15 11:02:12
Odpowiedzi: 0
Odpowiedź znalazłem przy odpowiedziach do pytania Pana Macieja. :] Więc mam kolejny, słyszałem, że niektóre Urzędy Skarbowe, mówią że taka umowa nie jest możliwa, między dwoma osobami fizycznymi. Na jaki artykuł lub paragraf powołać jeśli urząd będzie upierał się przy swoim zdaniu?
Gość
2012-12-16 19:28:17
Odpowiedzi: 0
Jeśli w umowie o dzieło jest określone tylko wynagrodzenie kwotowo, to należy przyjąć,że jest to kwota brutto czy netto do wypłaty ?
Gość
2013-03-22 10:21:04
Odpowiedzi: 1
Witam.Chcę zatrudnic pracownika w sklepie na umowe o dzieło.Mogę? jesli tak to czy ma to być umowa jednorazowa z okresleniem czasu.Czy mogę taka umowę zawierac z jednym pracownikiem wielokrotnie? Ile razy można?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-05 11:16:50
typowa praca w sklepie to raczej umowa o pracę lub umowa zlecenie.
Dzieło ma inny charakter, sprzedawca nie oddaje dzieła tylko wykonuje czynności
Dodaj odpowiedź
RUBEX
2013-07-11 13:31:08
Odpowiedzi: 1
Czy umowa o dzieło musi być podpisana zanim wykonawca przystąpi do realizacji czy może być podpisana po realizacji ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-18 07:46:31
zawsze przed. Każda umowa.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-07-17 04:10:03
Odpowiedzi: 0
umowa o dzielo (druk ksiazki i wysylka do zamawiajacego) zostala calkowicie zaplacona lecz w ciagu ok. 3 lat wykonawca nadeslal mniej niz 50% ksiazek ktore wg umowy powinien wyslac. Jakie par. K.c. maja zastosowanie?
heniek
2013-09-13 18:12:39
Odpowiedzi: 0
wykonywalem zlecenie do konca nie zadzialalo poprawnie zleceniodawca material zakupil teraz zada przez sad zwrotu pieniedzy za material nic minie zaplacil czy to prawnie
Gość
2013-09-17 18:35:24
Odpowiedzi: 1
Podpisałem umowę o dzieło z zamawiającym na utwardzenie placu, dwa dni po podpisaniu umowy zamawiający telefonicznie rozwiązał umowę. Umowa nie określa wysokość kar za zerwanie umowy.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-18 07:42:22
W takim razie dochodź swoich praw. Teraz im wszystkim wydaje sie, ze mogą. Musisz prawnie dostać wynagrodzenie za dwa dni swojej pracy. Telefonicznie umowy się nie rozwiązuje, chyba, ze tak napisane jest w umowie. Umowa ma stanowic porozumienie stron. Wlasnie dlatego podpisjemy sie na koncu. Ma ona moc prawna wtedy, gdyz obie strony zgadzaa sie z powyzszym.
Dodaj odpowiedź
Marek
2013-12-10 23:40:59
Odpowiedzi: 0
Czy wykonywana praca w postaci ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW powinna być objęta umową o dzieło czy umową zlecenia ?
Mieczysław
2014-05-28 18:27:27
Odpowiedzi: 0
Czy z jednego zródła dochodu jaki posiadam z umowy zlecenia komornik ma prawo zabierać 100 % wynagrodzenia na zaległości niespłaconych pożyczek. Na inne rozwiązanie (dobrowolne spłaty na raty komornika nie interesują )
Gość
2014-06-11 09:45:57
Odpowiedzi: 0
Czy na umowe o dzielo jest wskazana liczba godzin w miesiacy czy tygodniu . Pracodawca powiedzial mi ze nie wyrabiam swoich godzin
Gość
2014-07-08 12:43:56
Odpowiedzi: 0
Podpisalam umowe o dzielo ale tego samego dnia chcialam od niej odstapic. Poniewaz umowa miala mnie obowiazywac dopiero od pazdziernika a firma nadal szuka pracownikow to nie ma zadnej szkody, prawda? Bez problemu powinnam miec mozliwosc odstapienia a jednak zlecajacy uparl sie i chyba chodzi mi o kary umowne lub tez zmuszenie mnie do wykonania tego dziela. Nie chce pracowac dla tej osoby! Co robic?
Gość
2017-11-14 14:30:25
Odpowiedzi: 0
PROSZĘ MI POWIEDZIEĆ CZY : Jeśli jako pracownik zatrudniony w połowie września na umowę o dzieło do końca września dostaje wypłatę a z dniem 1.10 .2017 r do 7 .11 br . nie dostałam żadnej formy umowy do podpisania a mam czekać do 20 każdego miesiąca na wypłatę kolejno za październik i listopad.Kiedy określam si byłemu pracodawcy ze jestem chora i zachorowałam mówi mi o nagannej , nie rozumiem tez na podstawie czego .W tym okresie o którym mowa powyżej żadnej umowy cywilno prawnej czy o pracy nie podpisywałam i nie mogę dostać swojej pensji , oraz każą mi oddać kluczyki do szafki , mogę myśleć że jeśli nie oddam odliczą mi od pensji .Co mam robić .Twierdzą że na rozmowie kwalifikacyjnej informowali mnie ze do 20 każdego miesiąca będzie wypłacane wynagrodzenie.Żadnych dokumentów potwierdzających że pracowałam tam legalnie niema oprócz mojej samej obecności tj wystawienie fv na moje imie i nazwisko oraz monitoring i świadkowie .Prosze o pomoc co dalej!.?
Zofia
2018-01-11 22:33:35
Odpowiedzi: 0
witam, jeśli pojawiło się już gdzieś takie pytanie to z góry przepraszam. moje pytanie brzmi,więc czy umowę o dzieło można wypowiedzieć bez większych konsekwencji?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie