Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Umowa o roboty budowlane

Art. 647.

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Art. 6471.

§ 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.

Art. 648.

§ 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.

§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy.

§ 3. (uchylony).

Art. 649.

W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

Art. 650. (uchylony).

Art. 651.

Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Art. 652.

Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Art. 653. (uchylony).

Art. 654.

W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Art. 655.

Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

Art. 656.

§ 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

§ 2. (uchylony).

Art. 657.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez przepisy szczególne.

Art. 658.

Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.

Gość
2011-01-04 12:33:16
Odpowiedzi: 0
Jaka powinna być procedura w przypadku, gdy w trakcie przeglądu pogwarancyjnego stwierdzone zostaną wady? jakie to ma konsekwencje dla Wykonawcy i Inwestora?
Gość
2011-01-04 12:45:30
Odpowiedzi: 0
jaka data jest datą, od której naliczane są kary umowne? data zgłoszenia do odbioru? data odbioru częściowego? data usunięcia wad? data odbioru końcowego?
Gość
2011-03-20 17:35:34
Odpowiedzi: 1
czy Inwestor może zakwestionować odstąpienie od umowy z powodu braku współdziałania Inwestora z Wykonawcą w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-03-13 09:20:06
Jest to czynność jednostronna Wykonawcy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-06-30 23:03:59
Odpowiedzi: 0
Czy zawarcie umowy o roboty budowlane w formie pisemnej jest zgodne z prawem?
Gość
2011-06-30 23:09:48
Odpowiedzi: 0
Czy zawarcie umowy o roboty budowlane w formie ustnej jest zgodne z prawem? PIP żąda ode mnie umowy na podstawie której znajomi wykonują prace u mnie.
Gość
2011-10-14 13:50:43
Odpowiedzi: 0
czy ktoś ma materiały, artykuly o prawie budowlanym w Niemczech lub Belgii?
Gość
2012-03-15 21:32:50
Odpowiedzi: 0
czy w trakcie trwania umowy zlecający może podpisać umowę z inną firmą na prace które ja wykonałem a nie otrzymałem zapłaty
Gość
2012-04-10 13:27:58
Odpowiedzi: 1
Zleciłam firmie budowlanej wymianę dachu na domu w którym mieszkam. Spisaliśmy umowę dostarczoną przez wykonawcę. Wg. niej płaci on karę umowną 100zł za każdy dzień zwłoki a ja 10% wartości, jeśli odstąpię od umowy. Wpłaciłam też zaliczkę za materiały, około 30% wartości całej inwestycji. Prace miały się rozpocząć 16 stycznia br. a zakończyć 30marca br. Wykonawca wziął zaliczkę ale nie kupił za nią materiału dla nas. Dopiero w końcu marca przywiózł trochę materiału, do dziś prace są zaawansowane w niewielkim stopniu a wykonawca usiłuje wyłudzić od nas więcej pieniędzy bo twierdzi, że ktoś mu nie zapłacił za robotę i nie ma za co kupić dla nas potrzebnych materiałów. Jest to niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Jak powinnam się zachować, czy mam podstawy do zerwania umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Jak mam wyegzekwować zainwestowane już pieniądze?
Będę wdzięczna za każdą wskazówkę.
Pozdrawiam
Elżbieta
Odpowiedzi (1):
Piotr
2012-04-22 20:59:54
UWAGA: proszę rozróżniać pojęcie wypowiedzenia umowy od odstąpienia od umowy. To dwie zupełnie różne sytuacje prawne. W skrócie: W pierwszym przypadku umowa zostaje rozwiązana, ale jej zapisy w pełni obowiązują. W drugim - umowę traktuje się jak nie byłą, a Strony zobowiązane są wydać sobie co w wyniku tej umowy uzyskały.
Teraz co do tego przypadku. To niestety jest standard. Niestety. Co robić? Pod żadnym pozorem nie wręczać żadnych dodatkowych pieniędzy. Jeśli wykonawca jest dobry, ale miał pecha, to co najwyżej można zakupić za własne pieniądze towar spisując wcześniej porozumienie, iż wpłacona zaliczka z kwestii materiałów przechodzi na zaliczkę na wykonane roboty. Ale odradzam taką współpracę, bo to jest droga przez mękę.
Lepiej wezwać listem poleconym do usunięcia naruszeń umowy (wszystkie wymienić), dać termin 7 dni na ich usunięcie (tj. dostawę materiałów niezbędnych do budowy, przedstawienie programu naprawczego, dosprzętowienie budowy i przedstawienie dodatkowego personelu etc.). Po tym terminie umowę wypowiedzieć naliczając kary umowne za każdy dzień zwłoki. 90% takich pseudo wykonawców po piśmie będzie chciała się dogadywać. WAŻNE: nie odpuszczać żadnych kar! Zawsze można to zrobić na końcu, jak się jednak wezmą do roboty. Ale nie na tym etapie!
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-04-28 15:57:02
Odpowiedzi: 0
Dziękuję za odpowiedź.
Niestety, sprawy działy się dużo szybciej.
Trafiłam na wyrachowanego oszusta. Gdy dowiedział się, że nie dostanie żadnych dodatkowych pieniędzy z góry, odpowiedział dosłownie: cyt. " to nie ma mnie, nie ma firmy i dachu też nie ma" , następnie odwołał robotników i zostawił nas z odkrytym dachem. Było to tuż przed świętami Wielkanocnymi, więc pogoda w kratkę. W razie deszczu, groziło nam zalanie i utrata dachu nad głową. Cóż było robić? Musiałam sama kupić brakujące materiały i opłacić ludzi.
Dziś mam już dach i wielkie poczucie niesprawiedliwości, bo w tym momencie oszust wygrywa. Tak na marginesie: odnalazłam innych oszukanych przez tego samego człowieka i niestety, obawiają się wejść na drogę prawa. Liczą na to, że w końcu Pan Mirecki dokończy dzieła. Ich straty byłyby dużo większe, zapłacili mu z góry po 80 tys. Pln. Będę wdzięczna za jakiekolwiek sugestie, aczkolwiek, nie liczę na odzyskanie pieniędzy. Jednak z wielką ochotą przyczyniłabym się do ukarania tak perfidnego oszusta, żeby nikogo więcej nie skrzywdził.
Pozdrawiam
Ela
marek
2012-07-30 11:30:27
Odpowiedzi: 0
Pęka mi klej na ociepleni zrobiony przez wykonawcę .Wykonawca twierdzi że to efekt szlifowania kleju i ze to było zrobione na moją odpowiedzialność .Totalna jakaś bzdura .nie ma tego na piśmie . Nie chce zrobić naprawy gwarancyjnej.Jak mogę założyć mu sprawę i gdzie.Marek
stanisław
2012-08-18 17:02:11
Odpowiedzi: 0
pracowałem w francji 3 MIESIĄCE, miałem zarabiać w euro polski szef szybko zmienił podstępem umowę na polską a co najgorsze to wpisał w umowę ze praca odbywa się w polsce w WAŁCZU,W UMOWIE NAPISAŁ ZAROBKI 1400ZŁ.A DIETY DELEGACJA NIE WIEM JAK TO ROZUMIEĆ CZY MÓGŁ TO ZROBIĆ NA JAKIE PRZEPISY SIĘ POWOŁAĆ PŁACIŁ TYLKO ZALICZKI PO TYSIĄC ZŁOTYCH WYPŁATY ŻADNEJ NIE OTRZYMAŁEM ZAŁICZEK BYŁO 4 PO 1 TYSIĄC ZŁOTYCH,A JA NIE MAM ZA CO ŻYĆ SZEF TWIERDZI ŻE ZADUŻO JUŻ ZAROBIŁEM ŁOCZNIE 5TYSIĘCY ZŁ.POLSKICHPROSZE O9 RADĘ
ryszard
2014-06-02 11:12:39
Odpowiedzi: 0
Zawarłem umowę o remont lokalu w systemie generalnego wykonawstwa.W umowie jest punkt wykonanie gładzi(ogólnie)nie ma nic o wyrównywaniu ścian pod gładż cena w kosztorysie jest za samą gładż bez wyrównywania scian inwestor nie chce zapłacic czepia sie nie gladkosci scian tylko krzywizn byl uprzedzony ze sciany przed gladzia powinno sie wyrównac za co jest wieksza cena za m2 ale sie nie zgodzil uznal ze sama gladz za nizsza cene za m2 wystarczy teraz sie czepia i nie chce zaplacic co mam zrobić prawnie żeby zapłacił cenę którą mam w umowie z nim zawartą,czy musi zaołacić ,a pózniej może rościć pretensje na drodze sądowej/
Gość
2015-08-27 16:55:14
Odpowiedzi: 0
Jak rozwiązać umowę z wykonawcą docieplenia domu, który kolejny raz nie dotrzymał terminu wejścia na budowę i nie zamierza zwrócić pobranej zaliczki.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie