Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

Skutki niewykonania zobowiązań

Art. 471.

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 472.

Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.

Art. 473.

§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.

Art. 474.

Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

Art. 475.

§ 1. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa.

§ 2. Jeżeli rzecz będąca przedmiotem świadczenia została zbyta, utracona lub uszkodzona, dłużnik obowiązany jest wydać wszystko, co uzyskał w zamian za tę rzecz albo jako naprawienie szkody.

Art. 476.

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 477.

§ 1. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jednakże gdy wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Art. 478.

Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz oznaczona co do tożsamości, dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za utratę lub uszkodzenie przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Art. 479.

Jeżeli przedmiotem świadczenia jest określona ilość rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, wierzyciel może w razie zwłoki dłużnika nabyć na jego koszt taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku albo żądać od dłużnika zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki.

Art. 480.

§ 1. W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika.

§ 2. Jeżeli świadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.

§ 3. W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.

Art. 481.

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Art. 482.

§ 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Art. 483.

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Art. 484.

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Art. 485.

Jeżeli przepis szczególny stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego dłużnik, nawet bez umownego zastrzeżenia, obowiązany jest zapłacić wierzycielowi określoną sumę, stosuje się odpowiednio przepisy o karze umownej.

Art. 486.

§ 1. W razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

§ 2. Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.

Pytania prawne (8):
Większe okno
Gość
2011-07-14 09:00:57
Odpowiedzi: 0
Zawarłam w marcu umowę o wykonanie mebli pod zabudowę, których montaż powinien być wykonany 4 lipca. Po wprowadzeniu zmian w zabudowie kazano mi podpisać nową umowę w czerwcu , w której wprowadzono zmiany co do koloru mebli. Termin określono już jednak na pierwszą połowę lipca. Ja wykonałam stosowny remont w kuchni i czekam na wykonanie montażu mebli. Dowiaduję się,że meble będą pod koniec lipca lub początek sierpnia. W chwili obecnej mam nieczynną kuchnie. Remont zaczęłam od 10 czerwca. Jestem bez gazu i tym samym bez możliwości gotowania od 10 czerwca. Czy mogę egzekwować od firmy nie wywjązanie się z umowy.Remont zamiast trwać 2 tygodnie będzie trwać ponad półtora miesiąca.
Marta
2011-07-22 14:21:48
Odpowiedzi: 0
Mam podobny problem 11 kwietnia podpisałam umowe na wykonanie kuchni pod zabudowe termin wykonamia był wytyczony na 30 czewrca poniewaz stolarz tłumaczył ze ma duzo zlecen i sie nie wyrobi, jednak 30 czerwca juz minoł i kuchni nadal nie ma,na co podpisal mi na papierze ze kuchnia bedzie na 18 lipca jednak w tym terminie tez sie niewyrobil po rozmowie telefonicznej zapewniał mnie ze kuchnia bedzie na 21 lipca lecz nadal nie wyziazal sie z termin i czy w takiej sytuacji mozna egzekfowac jakas kare za niewykonanie usługi gdy umowe mamy spisana tylko miedzy soba.
Gość
2011-10-24 17:07:43
Odpowiedzi: 0
Jaka jest wysokość kar za zwłokę za niedotrzymanie terminu oddania mieszkania przez dewelopera? (czy są kary ustawowe?)
Gość
2012-08-06 14:46:58
Odpowiedzi: 0
inwestor po zakończeniu robót remontowych mieszkania dopatrzył się usterek , nie powiadomił wykonawcę o nich tylko zatrudnił inną firmę w celu usunięcia domniemanych usterek,następnie złożył wniosek do sądu o zwrot poniesionych kosztów,z dokumentów dołączonych do wniosku wynika,że usunięcie usterek kosztowało 6.000,00 a od wykonawcy żąda 20.000,00 , podkreślam nie było wezwania do usunięcia usterek , GDZIE NALEŻY SZUKAĆ PROCEDUR JAKIE POWINIEN ZACHOWAĆ INWESTOR ABY MIAŁ PRAWO ŻĄDAĆ POKRYCIA KOSZTÓW NAPRAWY USTEREK PRZEZ WYKONAWCĘ
Leonard
2012-10-01 19:03:00
Odpowiedzi: 0
Czy art.471 ma zastosowanie w przypadku opóźnienia pociągu expresowego , gdy jest to rzeczywiście nie z winy kolei (trąba powietrzna) ale w zakresie tylko ceny biletu (obniżenia) a nie straconego czasu? Czy nie powinno się tu zastosować analogii do obniżenia ceny z powodu wady sprzedanej rzeczy,gdyż w KC nie ma pojęcia wady usługi?
Iguanarte
2012-12-11 03:59:33
Odpowiedzi: 0
Witam!
Zapisałam się do szkoły policealnej na płatny kierunek barman. Jednak z materiałów zamieszczonych na mailu grupowym, oraz z planu zajęć wynika, iż jest to gastronomia-kucharz i zajęcia są zupełnie inne niż na stronie internetowej.Rozwiązałam umowę, powołując się na art.471 i żądałam zwrotu kosztów, jednak uzyskałam odpowiedź, że zajęcia na kierunku barman są połączone z gastronomia, o czym nie zostałam poinformowana!Nie byłam ze względów zdrowotnych na zajęciach. Także usługa nie została wykonana. Proszę o pomoc, jakieś akty prawne, którymi mogę się zasugerować pisząc kolejny wniosek.
PSM
2013-07-27 09:18:54
Odpowiedzi: 0
Czy codzienna kapitalizacja odsetek (skrajny anatocyzm), przy przeterminowanym kredycie hipotecznym, z sądowym nakazem zapłaty jest legalna? Jeśli odsetki w opisie banku wynoszą 13% w skali rocznej a ani w umowie kredytowej ani w orzeczeniu sądowym o nakazie zapłaty nie ma ściśle określonego okresu kapitalizacji odsetek, jak również w umowie zawartej z bankiem przez dłużnika także nie ma takiej adnotacji, to czy bank ma prawo ja stosować?
Gość
2020-11-13 11:09:00
Odpowiedzi: 0
weterynarz pobrał krew od kota do badań i nie przedstawił wyniku mimo pobrania należnej kwoty PLN. Cz art 477$ 2 ma w tej sytuacji zastosowanie wobec dłużnika ? / żądanie zwrotu PLN/
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie