Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: lipiec 2024r.
Linki sponsorowane

Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

Art. 487.

§ 1. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych podlegają przepisom działów poprzedzających niniejszego tytułu, o ile przepisy działu niniejszego nie stanowią inaczej.

§ 2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Art. 488.

§ 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.

§ 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.

Art. 489. (uchylony).

Art. 490.

§ 1. Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia.

§ 2. Uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony.

§ 3. (uchylony).

Art. 491.

§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stroniebędącej w zwłoce.

Art. 492.

Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stroniebędącej w zwłoce.

<Art. 4921>.

<Jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.>

Dodany art. 4921 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 493.

§ 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić.

§ 2. W razie częściowej niemożliwości świadczenia jednej ze stron druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.

[Art. 494.]

[Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.]

<Art. 494.>

<§ 1. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

§ 2. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.>

Nowe brzmienie art. 494 wejdzie w życie z dn. 25.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r . poz. 827).

Art. 495.

§ 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

§ 2. Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.

Art. 496.

Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

Art. 497.

Przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w razie rozwiązania lub nieważności umowy wzajemnej.

Pytania prawne (10):
Większe okno
Gość
2011-02-12 09:46:00
Odpowiedzi: 0
Zatrudniłam pracownika do wykonania remontu w mieszkaniu, lecz zawarliśmy tylko umowę ustna.Pracownik wykonał część zlecenia i przestał przychodzić. Do dziś remont nie jest skończony. Po 1,5 miesiąca zaczął ubiegać się o zwrot narzędzi,które u mnie pozostawił. Dodam, że pracownik dostał zaliczkę. I moje pytanie brzmi: czy muszę mu oddać narzędzia? Czy on ma prawo do ubiegania się o nie? Czy ja mam prawo zwrotu zaliczki bądź dokończenia remontu przez pracownika?
Iwo
2011-02-26 21:35:40
Odpowiedzi: 0
Czy w ramach zapisu art.488 § 1. nadrzędne nad postanowieniami ustawy K.C. są zapisy umowne, czy jeżeli byłyby one sprzeczne lub niezgodne z K.C. to winny być potrakrowane jako nieobowiązujące ? Chodzi o zakup internetowy z wymogiem sprzedawcy o konieczności wniesienia opłaty przed wysyłką towaru - sprzeczny chyba z wymogiem Art.544 K.C.
Gość
2011-07-24 12:48:58
Odpowiedzi: 0
Proszę o informację czy Bank PKO BP po otrzymaniu informacji o śmierci właściciela rachunku bankowego, morze wysyłać monity o zadłużeniu i doliczać odsetki karne mimo, że zostało zgłoszone pismo o przejęciu spadku (potwierdzone notarialnie)z prośbą o restrukturyzację zadłużenia.
Ponadto jak mam interpretować odpowiedź banku, który:
1) wysyła pismo z nakazem zwrotu podpisania umowy w terminie 3 dni do 15,07,2011 a data pieczęci opcztowej 18,07,2011
2) bank otrzymał informację o zmianie adresu korespondencji mimo to wysyła na poprzedni adres co dodatkowo wydłuża czas przesyłki
3) w piśmie zobowiązuje mnie do podpisani umowy w której potwierdzam że zapoznałem się z umową kredytu właściciela konta,której nie widziałem na oczy
4)w umowie restrukturyzacji wyznacza tylko pierwszą ratę resztę wyznacza jako równe raty anunitetowe (co to jest)
dokładny harmonogram spłat przyślą dopiero po siedmiu dniach od otrzymania podpisanej umowy
proszę o pilną odpowiedź
Pozdrawiam
Gość
2011-07-30 21:22:32
Odpowiedzi: 0
W dniu 28.04.2008 zawarłem umowy w punkcie TP na świadczenie usług neostrady z TP oraz telewizji z Cyfry+. Oferta ta wystepowala w pakiecie. Ponieważ do 13.05.2008 nie otrzymalem po licznych telefonicznych monitach świadcznia usług w dniu 13.05.2008 w tym samym punkcie TP złożyłem wypowiedzenie umowy. Firma Cyfra+ nie przyjęła do wiadomości tego faktu twierdząc że zgodnie z umową wypowiedzenie należało złożyć na adres w Warszawie. Czy zgodnie z prawem konsumenckiem punkt zawarcia umowy jest jednocześnie miejsciem właściwym do wypowiedzenia umowy z powodu nie rozpoczęcia świadczenia usług przez Cyfre+?
Gość
2011-12-02 08:26:44
Odpowiedzi: 0
Umowa pożyczki stanowi o kolejności podziału wpłaty raty następująco: 1.koszty, 2.kapitał, 3.odsetki
Wskutek różnego rodzaju zawirowań długotrwała przerwa w spłacie pożyczki mimo ugody. Sądowy nakaz płatniczy. Kapitał, odsetki karne, odsetki ustawowe na dzień pozwu skapitalizowane i od tego kapitału odsetki ustawowe do dnia zapłaty. Kolejna ugoda spłaty ratalnej realizowana. Które artykuły K.C. NAKAZUJĄ wierzycielowi rozliczać w tej sytuacji raty spłaty w kolejności: 1.koszty, 2.odsetki, 3. kapitał.
Wierzycielem jest Fundacja korzystająca z pieniędzy Min. Pracy, które odżegnuje się od działania Fundacji powołującej się na zalecenia w tej sprawie tegoż min. Po 5-ciu latach spłacona została 1/2 ciągle procentującego kapitału.
renata
2011-12-13 09:50:36
Odpowiedzi: 0
kto moze zawrzec umowe ustną?
aska gosc
2012-02-02 13:24:31
Odpowiedzi: 0
dzień dobry.mam nadzieję że pomożecie mi i odpowiecie na mój problem.miałam podpisaną umowę na czas nieokreślony z netią,wystąpiłam o jej rozwiązanie z 30-dniowym wypowiedzeniem.kiedy uzyskałam informację,iż umowa została rozwiązana przysłano mi fakturę w wysokości 300 zł do zapłaty za rzekome aktywacje internetu i telefonu,bo rozwiązałam z nimi umowę,czy jest to słuszne żądanie z ich strony?nadmiiienie,iż przy podpisywaniu umowy,nikt niepoinformował mnie o skutkach rezygnacji umowy ani o jakichkolwiek sołatach z tego tytułu.proszę o odpowiedż,bo ja już jestem bezsilna.dziękuję.
Kacper
2012-09-29 13:54:03
Odpowiedzi: 0
Witam.
Prowadzę firmę sprzątającą i zamierzam spisać ze wspólnotą mieszkaniową umowę na "Usługi porządkowe". Zarząd wspólnoty proponuje mi umowę w której "kara umowna" za nienależyte wykonanie usługi, bądź niewykonanie usługi jest według mnie rażąca!!! Oto treść umowy odnośnie kary umownej:
"W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:
a) za wykonanie umowy z wadami - kara w wysokości 25% wynagrodzenia miesięcznego netto;
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 40% wynagrodzenia za cały okres umowy po jednokrotnym, bezskutecznym poinformowaniu Wykonawcy o nie wykonaniu czynności wg § 2;
c) za spowodowanie przerwy w realizacji usług z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 40% wynagrodzenia miesięcznego brutto;
d) zamawiający wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy tylko za dni przepracowane;"

Według mnie ta "kara umowna" jest zbyt wysoka i rażąca! Proszę o opinie w tej sprawie. Pozdrawiam
Gość
2013-03-06 10:38:53
Odpowiedzi: 0
W ogólnych warunkach /umów jest zapis: "wszelkie szkody wynikajace dla odbiorcy z opóznienia realizacji zam/umowy obciązają dostace na zasadach ogólnych.|' Jakich ? prosze o pods prawną.
Mikołaj
2014-10-15 09:01:32
Odpowiedzi: 0
Witam, Jestem zatrudniony na umowe zlecenie, w ktorej jest zapis, ze jesli chcialbym zwolnic sie w ciagu 30 dni od jej zawarcia, bede musial zaplacic za szkolenie. Koszt szkolenia nie jest zawarty w umowie, podobno ustalany jest indywidualnie, po czym pracownik podpisuje klauzule o zakazu mówienia o tej kwocie. Czy moge zadać pisemnego przedstawienia kosztów szkolenia? Szkolenie trwało 4 godziny.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie