Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo administracyjne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: styczeń 2020r.
Linki sponsorowane

Kodeks postępowania administracyjnego

Przepisy ogólne

Załatwianie spraw

Art. 35.

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnieznane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36.

§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37.

§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Art. 38.

Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Linki sponsorowane

Pytania prawne (5):
Większe okno
Gość
2011-01-28 15:11:27
Odpowiedzi: 0
A jezeli wynik zalatwienia sprawy, w tym przypadku skargi zalatwionej w terminie, mija sie calkowicie z zawartymi w skardze zarzutami, to jak nalezy postapic i jakie moga byc skutki dydcyplinarne wobec osob zalatwiajacych sprawe? W tym przypadku chodzi o komisje rewizyjna sejmiku wojewodztwa i oczywiscie sejmik wojewodztwa.
Gość
2011-08-21 09:35:52
Odpowiedzi: 0
urząd miasta i gminy Żukowo sprzedał ogrodzoną działkę z domem gdzie wjazd na posesję jest od 50 lat w tym samym miejscu. Na nowej mapce geod.jest brak odniesienia,wystąpiliśmy o ustanowienie dojazdu od ul.przemysłowej gdzie znajdują się dojazdy do innych użytkowników.dlaczego urząd przeciąga sprawę o 2 miesiące przecież sprawa jest prosta.Tym bardziej że sprzedał nam posesję z tym stanem
Luiza
2011-09-01 00:42:55
Odpowiedzi: 0
Czy Urząd ma prawo odmówić potwierdzenia złożenie przez mnie dokumentów w sprawie admin? Jeśli nie ma prawa, to na jakiej podstawie mogę egzekwować to prawo? I w jakiej formie powinno to potwierdzenie wyglądać? Pieczątka? Czy ksero dokumentu wcześniej opieczętowanego datą przyjęcia? Czy w inny sposób?
Magda
2011-09-10 11:10:39
Odpowiedzi: 0
Moja sprawa jest taka. Otóż Urząd Pracy pozbawił mnie statusu osoby bezrobotnej z dniem 1.09.2011 r., uzasadniając fakt tym, że podjęłam zatrudnienie (na umowę o dzieło), co jest totalną bzdurą! Sprawa ma się tak: w tym czasie, gdy zostałam skreślona z ewidencji osób bezrobotnych, byłam w trakcie szkolenia w pewnym zakładzie pracy. Szkolenie to miało trwać do końca września b.r., więc jakim cudem zostałam zatrudniona w dniu 1 września? Pozbawiono mnie statusu bezrobotnego moim zdaniem bezprawnie.Pani ze stanwiska puściła plotkę, ze ja jestem zatrudniona. Mówiłam tej pani, że jastem dopiero w trakcie szkolenia, więc nie rozumiem skad taka decyzja? O tym fakcie Urząd Pracy poinformował mnie dopiero 7 września. Ciekawe gdzie przez tydzień czasu pracuję? bo ja nie wiem, niech mi urząd wskaże miejsce pracy. W związku z zaistniałą sytuacją, chcę zapytać, kogo mam pociągnąć do odpowiedzialności i w jakim trybie? Do kogo i jakiego formatu pismo mam wystosować o ukaranie pracowników urzędu, w tym dyrektora instytucji? Bardzo mi zależy na szybkiej odpowiedzi, gdyż jestem poważnie chora, muszę być pod stałą kontrolą lekarza, być może czeka mnie zabieg lub operacja, dlatego muszę być ubezpieczona, a takiej śmieciowej umowy jaką jest umowa o dzieło, nigdy bym nie przyjęła. Pza tym personel urzędu bardzo źle odnosi się do interesantów.Interesanci są zbywani, kiedy potrzebują informacji, nie są informowani o wielu sprawach, które ich osobiście dotyczą, są poniżani przez tamtejszego kierownika, i bezprawnie pozbawiani praw osoby bezrobotnej. Takie przykłady można mnożyć, i nie dzieje się to rok czy dwa, takie praktyki dokonywane są już od wielu wielu lat.
Ela
2012-03-26 11:52:53
Odpowiedzi: 0
Starostwo powiatowe wezwało mnie do doręczenia dokumentu potwierdzającego ze pojazd został zarejestrowany za granica wraz z tłumaczenien przez tłumacza przysiegłego by wyrejestrować ten pojazd z ewidencji Wydziału Komunikacji. Ja sprzedałam auto za pośrednictwem komisu arabowi, który nie podał nawet kraju wywozu tego auta. Czy nie wystarczy moje ośewiadczenie pod odpowiedzialnoscia karną ze nie mam tego auta i kopia sprzedazy auta? Powołują sie na art50 kpa. Sprawa pilna Proszę o pomoc
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry