Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo administracyjne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: styczeń 2020r.
Linki sponsorowane

Kodeks postępowania administracyjnego

Postępowanie

Zawieszenie postępowania

Art. 97.

§ 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:

§ 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Art. 98.

§ 1. Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

§ 2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Art. 99.

Organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 1-3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy.

Art. 100.

§ 1. Organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4, wystąpi równocześnie do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się w tej sprawie do właściwego organu lub sądu.

§ 2. Jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się także wówczas, gdy strona mimo wezwania (§ 1) nie wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. W tym ostatnim przypadku organ może uzależnić załatwienie sprawy od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.

Art. 101.

§ 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony.

§ 2. W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 § 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 § 2.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.

Art. 102.

W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Art. 103.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Linki sponsorowane

Pytania prawne (4):
Większe okno
Gość
2010-12-28 23:36:12
Odpowiedzi: 0
Jest prowadzone postępowanie administracyjne, prze wydaniem decyzji jedna osoba -strona ze spółki cywilnej zmarła. Co w tej kwestji, mozna umorzyć jako bezprzedmiotowe czy druga osoba ze spółki przejmie zobowiązanie wyniakjące z wydanej decyzji?
Gość
2011-04-27 16:31:22
Odpowiedzi: 0
JEST WSZCZĘTE PRZECIWKO MNIE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ART41 UST 2PKT 5 W ZWIĄZKU Z ART 45 UST1 USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1990RO POLICJI ART 10&1 USTAWY Z DNIA 140 CZERWCA 1960 RKPA -CZY COŚ MOŻNA ZROBIC W TEJ KWESTJI ,MIĘDZYCZASIE SKIEROWANO MNIE NA KOMISJĘ LEKARSKĄ MSWIA
Gość
2011-10-06 21:36:33
Odpowiedzi: 0
córka złożyła wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawnosci do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnosci pani oznajmiła ze postępowanie zostanie zawieszone bo toczy się sprawa w sądzie pracy o rentę socjalną .Czy słusznie
Gość
2011-11-24 16:38:44
Odpowiedzi: 0
1. Czy strona, która żądała wszczęcia postepowania może wnioskować o jego wstrzymania przed upływem terminu w którym właściwy organ w trakcie postepowania zażąda uzupełnienia przez nią wymaganych dokumentów? Z powodu niemożliwości ich dostarczenia w wymaganym terminie.
2. Czy strona, która zażądała wszczęcia postepowania może wnioskować o jego zawieszenie bądź wstrzymanie? Czy może to zrobić bez podawania powodu, czy też powód musi być podany?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry