Kodeks cywilny
 
Kodeks Cywilny | Koszty Sądowe | Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy | Kodeks Spółek Handlowych
A A A   Poleć znajomemu     Wydrukuj     Strona główna  

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

SPIS TREŚCI

Księga druga Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział II Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
Rozdział 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze
Oddział 3 Sprawy o przysposobienie Art. 585. § 1. Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie na wniosek przysposabiającego. § 2. Wniosek ten należy zgłosić w sądzie opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną. § 3. Art. 87 § 3 stosuje się odpowiednio. Art. 586. § 1. Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy. § 2. Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna. § 3. Nie wzywa się na rozprawę rodziców, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. W wypadku takim rodzice nie mogą brać udziału w postępowaniu. § 4. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy zasięga opinii ośrodka adopcyjnoopiekuńczego lub innej specjalistycznej placówki. Art. 5861. Na postanowienie w przedmiocie określenia sposobu i okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym przysługuje zażalenie. Art. 587. § 1. W razie śmierci przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną, sąd opiekuńczy postępowanie umarza. § 2. Jednakże postępowanie zawiesza się w razie śmierci przysposabiającego, który złożył wniosek o przysposobienie wspólnie z małżonkiem, do czasu ustanowienia przez sąd opiekuńczy kuratora. Art. 588. Postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy nie może zmienić ani uchylić. Art. 589. § 1. Zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego rodzice mogą wyrazić także w sądzie opiekuńczym swego miejsca zamieszkania lub pobytu. Dotyczy to również oświadczenia o odwołaniu takiej zgody. § 2. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, powinny zawierać: 1) imię i nazwisko dziecka oraz miejsce jego zamieszkania lub pobytu; 2) treść wyrażonej zgody lub jej odwołanie. § 3. Z przyjęcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości lub o odwołaniu takiej zgody sąd opiekuńczy sporządza protokół. O odwołaniu zgody należy nadto uczynić wzmiankę w protokole, w którym wyrażono zgodę na przysposobienie.
Nie zadano jeszcze żadnego pytania. Bądź pierwszy!
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
 
O serwisie . Regulamin . Polityka prywatności . Kontakt . Uwagi i błędy . Koszty sądowe
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy