Kodeks cywilny
 
Kodeks Cywilny | Koszty Sądowe | Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy | Kodeks Spółek Handlowych
A A A   Poleć znajomemu     Wydrukuj     Strona główna  

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

SPIS TREŚCI

Księga druga Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział II Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
Rozdział 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze
Oddział 5 Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką Art. 5981. §1. W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prokuratorowi doręcza się odpis wniosku i zawiadamia się go o terminach rozprawy. §2. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 472 stosuje się odpowiednio. §3. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 570 nie stosuje się. Art. 5982. §1. W czasie trwania postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, toczącego się w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 oraz z 1999 r., Nr 93, poz. 1085), nie można rozstrzygać w przedmiocie władzy rodzicielskiej lub opieki nad tą osobą. Postępowanie w tych sprawach sąd zawiesza z urzędu z chwilą wszczęcia postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. §2. Po zakończeniu postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd podejmie zawieszone postępowanie. §3. W przypadku innym niż określony w § 1, jeżeli do rozstrzygnięcia wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką niezbędne jest jego łączne rozpoznanie ze sprawą dotyczącą władzy rodzicielskiej, postępowanie toczy się z zachowaniem przepisu art. 579. Art. 5983. Jeżeli miejsce pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie jest znane, sąd przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia jej miejsca pobytu. W szczególności sąd może zażądać ustalenia miejsca jej pobytu przez Policję. Art. 5984. Orzeczenie co do istoty sprawy może być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Art. 5985. W postanowieniu o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd określa termin, w jakim zobowiązany powinien oddać uprawnionemu osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką. Art. 5986. Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 5985, sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby. Art. 5987. W razie potrzeby sąd zwraca się o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego działającego w sądzie, w którego okręgu osoba ta faktycznie przebywa. Art. 5988. Kurator sądowy jest uprawniony do odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką od każdej osoby, u której ona się znajduje. Art. 5989. Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką i oddanie jej uprawnionemu może nastąpić tylko w obecności uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej. Jeżeli żadna z tych osób nie stawi się w terminie wyznaczonym przez kuratora sądowego, czynność nie będzie dokonana. Art. 59810. Na żądanie kuratora sądowego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Art. 59811. §1. Jeżeli przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką napotyka przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynności przedsięwziętej w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator sądowy zawiadomi prokuratora. §2. Jeżeli zobowiązany nie ujawnia miejsca pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, która ma być odebrana, sąd na wniosek kuratora sądowego zarządzi jego przymusowe sprowadzenie celem złożenia oświadczenia o miejscu pobytu tej osoby. Pod względem skutków karnych oświadczenie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego oświadczenie. §3. Jeżeli zobowiązany lub inne osoby przeszkadzają w wykonaniu orzeczenia w miejscu pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, na żądanie kuratora sądowego Policja usunie te osoby z miejsca wykonywania orzeczenia. Art. 59812. §1. Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką kurator sądowy powinien zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby dobro tej osoby nie zostało naruszone, a zwłaszcza aby nie doznała ona krzywdy fizycznej lub moralnej. W razie potrzeby kurator sądowy może zażądać pomocy organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji. §2. Jeżeli wskutek wykonania orzeczenia miałoby doznać poważnego uszczerbku dobro osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, kurator sądowy wstrzyma się z wykonaniem orzeczenia do czasu ustania zagrożenia, chyba że wstrzymanie wykonania orzeczenia stwarza poważniejsze zagrożenie dla tej osoby. Art. 59812a. Postępowanie określone w art. 5986–59812 może być podjęte na nowo na podstawie tego samego postanowienia, o którym mowa w art. 5985, jeżeli zobowiązany w okresie trzech miesięcy od wydania tego postanowienia postąpił sprzecznie z treścią postanowienia dotyczącego władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, opieki lub kontaktów z dzieckiem, a okoliczności uzasadniające jego wydanie nie uległy zmianie. Art. 59813. Przepisy art. 5986–59812 stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń wydanych na zasadzie art. 569 § 2, dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, a także orzeczeń o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej. Art. 59814. § 1. Dla przymusowego odebrania, zgodnie z art. 5986–59812, osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, na podstawie orzeczenia sądu albo innego organu państwa obcego, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia. Przepisy art. 1150–11512 i 11514 stosuje się odpowiednio. § 2. Wniosek, o którym mowa w art. 5986, uprawniony składa do sądu opiekuńczego, który byłby właściwy w sprawie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.
Pytania prawne (4):
Większe okno
Gość
2011-07-30 11:42:30
Odpowiedzi: 0
Wniosłam pozew przeciwko mojemu byłemu mężowi w spr. pozbawienia władzy rodzicielskiej nad moimi dwiema mał. córkami. Sąd przysłał mi pismo iż w terminie 7 dni mam uzupełnić braki formalne poprzez nadesłanie Sądu oświadczenia o moim stanie majątkowym. Ja jako powód tego nie uczyniłam ponieważ doszłam do porozumienia z moim byłym mężem i napisałam wniosek o cofnięciu pozwu. po około 3 tygodniach Sąd przysłał mi pismo iż:
Postanawia Umorzyć Postępowanie na zasadzie art. 512 k.p.c oraz poprzez zastosowanie art. 13 paragrafu 2 kpc, także art.203 par 2-4 kpc i art.355kpc,art570 kpc . Zgodnie z dyspozycją art 512 par 2 kpc.
Jednak po zapoznaniu się z sytuacją rodzinną mał.i powodem cofnięcia wniosku Sąd doszedł do przekonania, iż brak jest w niniejszej sprawie podstaw do wszczęcia postępowania opiekuńczego z urzędu i dlatego wobec cofnięcia wniosku postępowanie umorzył.

Moje pytanie:
CO TERAZ? Czy będą mnie nachodzić kuratorzy, opieka społeczna. Czy będzie jeszcze jakieś posiedzenie w tej sprawie czy na tym koniec, czy mój były mąż również dostał takie pismo o umorzeniu sprawy jeżeli posiedzenie odbywało się niejawnie. Czy ja teraz i moje dzieci będę oWniosłam pozew przeciwko mojemu byłemu mężowi w spr. pozbawienia władzy rodzicielskiej nad moimi dwiema mał. córkami. Sąd przysłał mi pismo iż w terminie 7 dni mam uzupełnić braki formalne poprzez nadesłanie Sądu oświadczenia o moim stanie majątkowym. Ja jako powód tego nie uczyniłam ponieważ doszłam do porozumienia z moim byłym mężem i napisałam wniosek o cofnięciu pozwu. po około 3 tygodniach Sąd przysłał mi pismo iż:
Postanawia Umorzyć Postępowanie na zasadzie art. 512 k.p.c oraz poprzez zastosowanie art. 13 paragrafu 2 kpc, także art.203 par 2-4 kpc i art.355kpc,art570 kpc . Zgodnie z dyspozycją art 512 par 2 kpc.
Jednak po zapoznaniu się z sytuacją rodzinną mał.i powodem cofnięcia wniosku Sąd doszedł do przekonania, iż brak jest w niniejszej sprawie podstaw do wszczęcia postępowania opiekuńczego z urzędu i dlatego wobec cofnięcia wniosku postępowanie umorzył.

Moje pytanie:
CO TERAZ? Czy będą mnie nachodzić kuratorzy, opieka społeczna. Czy będzie jeszcze jakieś posiedzenie w tej sprawie czy na tym koniec, czy mój były mąż również dostał takie pismo o umorzeniu sprawy jeżeli posiedzenie odbywało się niejawnie. Czy ja teraz i moje dzieci będę objęta opieką kuratorską jeżeli do tej pory nikt u mnie nie był i nie przeprowadzał żadnego wywiadu . Proszę o odpowiedż objęta opieką kuratorską jeżeli do tej pory nikt u mnie nie był i nie przeprowadzał żadnego wywiadu . Proszę o odpowiedż
Lidia
2011-08-16 12:40:25
Odpowiedzi: 0
Ojciec dzieci wystapił o widzenia na godziny naszych wspólnych dzieci.Ja nie bronię widzeń ale wolę by zabierał je na jeden pełny weekend miesiąca w związku z problemami organizacyjnymi i dezorganizacja mojego życia prywatnego przez ex-męża.Na jaki wyrok po rozpatrzeniu sprawy moge liczyć, jeśli ojciec dzieci nie chce ich zabierać na weekend?
Lidia
2011-08-16 12:42:29
Odpowiedzi: 0
Czy sąd może zabronić ojcu spotykania się z dziećmi po rozwodzie i w jakim przypadku to robi?
Lidia
2011-08-16 12:45:03
Odpowiedzi: 0
Sąd odroczył sprawę o ustalenie kontaktów o 3 miesiące.Czy ojciec dzieci może dostać kontakty zgodnie ze swoim wnioskiem jeśli matka nie wyraża na to zgody lub umozliwia ojcu częstsze i dłuższe kontakty z małoletnimi?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
 
O serwisie . Regulamin . Polityka prywatności . Kontakt . Uwagi i błędy . Koszty sądowe
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy