Kodeks cywilny
 
Kodeks Cywilny | Koszty Sądowe | Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy | Kodeks Spółek Handlowych
A A A   Poleć znajomemu     Wydrukuj     Strona główna  

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

SPIS TREŚCI

Księga druga Postępowanie nieprocesowe
Tytuł II Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział III Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Rozdział 3 Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem
Art. 611. Zarządca nieruchomości ustanowiony na podstawie art. 203 i 269 § 1 kodeksu cywilnego obowiązany jest niezwłocznie zgłosić wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów. Art. 612. § 1. Od chwili ustanowienia zarządcy współwłaściciele lub użytkownik mogą używać rzeczy tylko o tyle, o ile nie przeszkadza to wykonywaniu zarządu. Na wniosek innego współwłaściciela lub zarządcy współwłaściciel lub użytkownik może być pozbawiony używania rzeczy, jeżeli przeszkadza zarządcy w wykonywaniu czynności. § 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Art. 613. § 1. Nadwyżkę dochodów po pokryciu wydatków wypłaca się współwłaścicielom lub użytkownikom w terminach przez sąd określonych. § 2. Sąd może postanowić, aby zarządca wydawał współwłaścicielom nadwyżkę dochodów w naturze. Art. 614. Sąd uchyli zarząd, gdy odpadnie podstawa dalszego jego trwania. Art. 615. Jeżeli powyższe przepisy nie stanowią inaczej, do wyznaczenia zarządcy i sprawowania zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości. Art. 616. Z wyjątkiem spraw przewidzianych w art. 199, 201 i 202 kodeksu cywilnego, jak również spraw dotyczących powołania i odwołania zarządcy, wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu.
Pytania prawne (1):
Większe okno
Gość
2011-01-24 12:59:56
Odpowiedzi: 0
czy potrzebny jest zarządca w małej wspólnocie mieszkaniowej jeżeli jedno z mieszkań jest własnością gminy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
 
O serwisie . Regulamin . Polityka prywatności . Kontakt . Uwagi i błędy . Koszty sądowe
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy