Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Prawo rodzinne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Małżeńskie ustroje majątkowe

Ustawowy ustrój majątkowy

Art. 31.

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

Art. 32. (uchylony).
Art. 33.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 34.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Art. 341.

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Art. 35.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Art. 36.

§ 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

§ 2. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

§ 3. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

Art. 361
.

§ 1. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

§ 2. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

§ 3. Przepis art. 39 stosuje się odpowiednio.

Art. 37.

§ 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Art. 38.

Jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem.

Art. 39.

Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Art. 40.

Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym; może również postanowić, że na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 zamiast zgody małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu. Postanowienia te mogą być uchylone w razie zmiany okoliczności.

Art. 41.

§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. § 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Art. 42.

Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Art. 43.

§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

§ 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Art. 44. (uchylony).
Art. 45.

§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Art. 46.

W sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

Linki sponsorowane

Pytania prawne (7):
Większe okno
Gość
2010-12-13 10:54:21
Odpowiedzi: 1
Jestem spadkobiercą (testament) po moim ojczymie. Spadek to 1/2 mieszkania, na kupno którego ja dałem pieniądze czyli przyczyniłem się do powstania majątku ojczyma i mojej matki. Ojczym z pierwszego małżeństwa ma dwoje dzieci którym z mocy prawa należy się zachowek. Czy w tej sytuacji (moje pieniądze na kupno) sąd może wyznaczyć inną wysokość zachowku a może w ogóle nie muszę wypłacać dzieciom ojczyma zachowku ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-03-28 15:34:37
Przekazanie pieniędzy na kupno w jakiej formie się odbyło? Darowizna? Co do darowizny - darowane pod tytułem darmym, nie można żadać nic w zamian. Zasadą jest , że odlicza się darowizny, ale uczynione na rzecz spadkobierców jedynie, w drugą stronę nie. Wiele zalezy od sądu w tym temacie, który może zapytać wprost, dlaczego nie uczynił się Pan właścicielem czy współwłaścicielem chociażby z tytułu tego wkładu pieniężnego i chcieć dokumentu na tą darowiznę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-04-28 23:31:32
Odpowiedzi: 0
Witam.
Niedawno wzięłam rozwód z orzeczeniem o winie męża (bicie, nękanie, utrata zdrowia fizycznego, silna depresja- wszystko udowodnione przez sąd). Były mąż jest alkoholikiem, ma założoną niebieską kartę, raz w tygodniu w domu jest interwencja policji. Mąż w czasie trwania małżeństwa narobił bez mojej wiedzy długów (karty debetowe) i domaga się, a raczej szantażuje, że mam po sprzedaniu mieszkania uregulować jego długi. Czy muszę? Mam tez pełnoletnie, niepełnosprawne dziecko, które zamieszka za mną po sprzedaży nieruchomości. Czy mogę domagać się części majątku po sprzedaży na rzecz dziecka? Bardzo proszę o pomoc.
Gość
2012-03-28 14:04:03
Odpowiedzi: 0
Witam, Chciałbym uzyskać poradę w takiej sprawie:
-Od pewnego czasu spłacam zadłużenie u komornika. Co miesiąc zostaje potrącona mi część pensji. Potrącenia są regularne co miesiąc. Co roku rozliczam się wspólnie z żoną z Urzędem Skarbowym z PITu. Żona jest głównym podatnikiem a ja rozliczam się jako współmałżonek. Mamy nadpłatę za dwoje dzieci (jedno dziecko jest żony z poprzedniego związku) i Internet. W tym roku dostałem zawiadomienie z Urzędu Skarbowego o przekazaniu całości nadpłaty (ponad 2000zł) na konto komornika. Teraz moje pytania:
- czy rozliczając się wspólnie z żona komornik mógł zająć nadpłatę? bo wyczytałem w Internecie ,że: „Jeśli klauzula komornicza jest na jednego małżonka a rozliczają sie małżonkowie wspólnie to nie podlega to zajęciom. To jest wspólny majątek i bez nałożenia klauzuli na oboje małżonków nadpłata jest bezpieczna.”
- jeżeli jednak komornik mógł zająć nadpłatę, to czy całość czy nadpłata za dziecko z poprzedniego związku żony też podlega egzekucji.
Chciałbym napisać odwołanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego, tylko nie wiem czy mam jakiekolwiek podstawy. Czy Urząd Skarbowy zgodnie z prawem przekazał komornikowi NASZĄ WSPÓLNĄ nadpłatę? Jakimi paragrafami opierać się przy pisaniu odwołania? I w końcu jak napisać odwołanie?
Bardzo proszę o pomoc. Z góry serdecznie dziękuje.
Gość
2013-02-13 11:50:33
Odpowiedzi: 0
25 lat temu matka dała mi 2 tys.USD(bez jakiekolwiek umowy i pokwitowania)czy ma prawo żądać dzisiaj zwrotu tej kwoty.
Gość
2014-03-18 21:14:48
Odpowiedzi: 0
podczas zycia w konkubinacie zona nabyla nieruchomosc w kredycie ktory splacalismy rowniez po zawarciu malzenstwa .Obecnie jestesmy prawdopodobnie przed rozwodem.Czy zona moze sprzedac nieruchomosc bez mojej zgody?
Gość
2014-07-08 00:03:53
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie, Jestem chwilę przed ślubem. Posiadam mieszkanie i inny majątek osobisty. Ponieważ zasłyszałam, że nastąpiła jakaś zmiana w prawie, chciałabym się dowiedzieć czy rzeczywiście tak jest oraz czy po zawarciu małżeństwa mój osobisty majątek przechodzi na wspólnotę małżeńską? Czy jednak wg wcześniejszych ustaw pozostaje mój i dopiero po zawarciu małżeństwa pracujemy na wspólne konto? Nigdy nie wiadomo co się w życiu przydarzy :-) Jednocześnie chciałabym się dowiedzieć, czy gdy np zakupię ziemię/dom (będąc już w związku małżeńskim), mogę podczas jej przepisywania zaznaczyć, że posiadam większy udział finansowy i np większa część należy do mnie? Z góry dziękuję za informację. GOŚĆ :-)
Gość
2021-08-15 22:04:13
Odpowiedzi: 0
Jestesmy przed sprawą rozwodową i przed sprawą o rozdzielność majątkową, Sprzedałem samochód i zona podała mnie na policję że przywłaszczyłem pieniądze ze sprzedaży, a art. 35 mówi że nie może żądać ode mnie połowy pieniędzy. Więc muszejej oddać połowę jak twierdzą policja czy nie muszę?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry