Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Prawo rodzinne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: wrzesień 2023r.
Linki sponsorowane

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Małżeństwo

Zawarcie małżeństwa

Art. 1.

§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

§ 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Art. 2.

Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa.

Art. 3.

§ 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach.

§ 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu.

§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.

Art. 4.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Art. 41.

§1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

§2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

§3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Art. 5.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

Art. 6.

§ 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Art. 7.

§ 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

§ 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba niemogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa.

§ 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte.

Art. 8.

§ 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2

– bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.

§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Art. 9.

§ 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

§ 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 10.

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął.

§ 4. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.

Art. 11.

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

Art. 12.

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby.

Art. 13.

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.

Art. 14.

§ 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.

§ 3. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

Art. 15.

§ 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.

Art. 151.

§ 1. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone:

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu okoliczności wymienionych w § 1 może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą.

§ 3. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Art. 16.

W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika mocodawca może żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli brak było zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane. Jednakże nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie.

Art. 17.

Małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach działu niniejszego.

Art. 18.

Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim.

Art. 19.

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd.

§ 2. W razie śmierci małżonka, który wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, unieważnienia mogą dochodzić jego zstępni.

Art. 20.

§ 1. Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze.

§ 2. Za będącego w złej wierze uważa się małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia.

Art. 21.

Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Art. 22.

Powództwo o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa może wytoczyć także prokurator.

Linki sponsorowane

Ryszard
2011-09-12 18:25:52
Odpowiedzi: 1
Czy po ustanowieniu rozdzielności majatkowej malżonkowie w dalszym ciagu dziedzicza po sobie?
Odpowiedzi (1):
PK
2011-09-13 21:12:02
Nie, nie dziedziczą po sobie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-10-04 20:36:28
Odpowiedzi: 1
Czy kobieta która nie ukończyła 18 roku życia może zawrzeć związek małżeński w dniu swoich 18 urodziń??
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-10-11 18:26:41
Tak ponieważ w dniu swych urodzin masz już ukończone 18 lat :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-02-07 18:28:09
Odpowiedzi: 2
Witam. Czy jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego i pozostania każdy z małżonkó przy swoim nazwisku? (Z powodu zakazu szkoły o zmianie nazwiska)
Odpowiedzi (2):
m*a
2012-03-28 10:34:47
Tak każde z małzonków może zostać przy swoim nazwisku. Możliwości jest wiele np: Nowicka+Piotroski lub
Nowiccy lub
Piotrowscy lub
Nowicka + Piotrowski-Nowicki lub
Nowicka-Piotrowska +Piotrowski lub
Nowick - PIotrowska + Piotrowski - Nowicki
*są to przypadkowe nazwiska
Gość
2012-04-05 12:15:34
czy biorąc ślub cywilny ja mogę zostać przy swoim, narzeczony przy własnym?? A dziecko w takiej sytuacji może mieć nazwisko męża??
Dodaj odpowiedź
Narzeczona
2012-04-05 12:22:34
Odpowiedzi: 1
Czyli biorąc ślub cywilny ja mogę zostać przy swoim nazwisku, a narzeczony przy własnym?? A dziecko w takiej sytuacji może mieć nazwisko męża?? np.EWA BĄK(żona)+ADAM NOWAK(mąż)=MARIA NOWAK(córka)?? Nazwiska przykładowe
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-07-21 21:29:52
Nie ma obowiązku przyjmować nazwisko małżonka -możesz pozostać przy swoim, a o nazwisku dziecka decydujecie wspólnie składając oświadczenie w USC
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-06-30 16:20:19
Odpowiedzi: 1
co to jest rozwód
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-09-06 13:31:04
Rozwód jest rozwiązanie małżeństwa wskutek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego - art.56 KRiO.Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-07-14 13:10:13
Odpowiedzi: 1
czy mam jakieś szanse aby sąd dopuścił mnie do ślubu z 23 ja mam lat 16 i mam bardzo trudną sytuacje rodzinna tzn mieszkam u brata który jest moim prawnym opiekunem i sie z nim wogóle nie dogaduje i nie chce z nim mieszkać to czy to jest mozliwe żebym zamieszkała albo wzięła ślub z moim chłopakiem?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-09-06 13:37:17
Zgodnie z art.10 par.1 sąd może dopuścić do ślubu 16-letnią kobietę, o ile okoliczności wskazują tu dobro wiążące się w związku z zało9żeniem rodziny.Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-08-07 20:05:00
Odpowiedzi: 0
Czy poza urzędnikiem UC i duchownym ktoś jeszcze może udzielić ślubu? Chodzi mi o kapitana na statku a dokładnie na wodach terytorialnych lub transport rzeczny?
Anna
2014-03-17 08:23:20
Odpowiedzi: 0
Mam 18 , już skończone 4 miesiące temu. Chciałabym wziąśc cywilny , a jeszcze sie ucze , jakie mam szanse żeby wziąśc ?
Gość
2014-06-16 10:41:22
Odpowiedzi: 0
Czy slub cywilny zawarty po za granicami Polski za posrednicstwem jest zgodny z prawem Polskim?
niepewna
2014-07-06 19:53:05
Odpowiedzi: 0
Jakie powody moga byc uznane za wazne, by 17 letnia dziewczyna mogla zawrzec zwiazek malzenski? Jestem z moim chlopakiem, 25 letnim od dluzszego czasu. Moja mama miszka w Niemczech, przez co moim "doraznym" opiekunem jest teoretycznie ojciec. Teoretycznie, bo praktycznie zneca sie nade mna psychicznie i nie zapwnia mi bytu materialnego (zaniedbuje mnie). Moj chlopak zaproponowal malzenstwo, bym byla wg. Prawa samodzielna badz pod jego opieka (jako malzonka). Myslicie, ze Sad moze uznac, iz jest to wystarczajacy powod? Zaznacze, ze przeprowadzic sie do mamy nie moge, poniewaz mieszka na wyspie gdzie szkola konczy sie na gimnazjum a ja nie moglabym kontynuowac nauki, chyba ze mieszkalabym na ladzie - czyli i tak z daleka od mamy i nie mialabym z jej strony "doraznej opieki".
Gość
2014-10-16 20:37:26
Odpowiedzi: 1
Czy można zawrzeć związek małżeński przed 18 rokiem życia za zgodą tylko jednego z rodziców? Jeżeli obydwoje mają takie same prawa rodzicielskie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-22 20:41:58
Szanowna Pani, przed ukończeniem 18-go roku życia nie można co do zasady w ogóle zawrzeć związku małżeńskiego, żadnego znaczenia w tej kwestii nie ma zgoda rodziców. Wyjątkowo, zgodnie z art. 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 rok życia. Wyjątek ten ogranicza się jednakże niemal wyłącznie do przypadków urodzenia dziecka przez taką osobę.
Dodaj odpowiedź
Emila
2018-03-06 21:38:02
Odpowiedzi: 0
Czy polski urzad stanu cywilnego moze zatrzymac dokumenty w oryginalach nieswojego obywatela?chodzi mi o mojego narzeczonego, ktory jest turkiem.Jego dokumenty do zawarcia zwiazku malzeskiego i jego rozwod w tlumaczeniu i po turecku, nie zostaly nam oddane przez poslkiego urzednika.Te dokumenty wymaga niemiecki urzednik, gdzie chcemy zawrzec malzenstwo.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry