Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Prawo rodzinne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: maj 2020r.
Linki sponsorowane

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Pochodzenie dziecka

Ojcostwo

Art. 62.

§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub nieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Art. 63.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Art. 64.

§ 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

§ 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

Art. 65.

Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

Art. 66.

Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Art. 67.

Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Art. 68.

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę.

Art. 69.

§ 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.

§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Art. 70.

§ 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Art. 71.

utracił moc

Na podstawie wyroku TK z dn. 26.11.2013 r., sygn. akt P 33/12 (Dz. U. poz. 1439).

Art. 72.

§ 1. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

§ 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Art. 73.

§ 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

§ 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio.

Art. 74.

§ 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. Przepisy art. 73 § 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

§ 3. Protokół zawierający oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być niezwłocznie przekazany do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Art. 75.

§ 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.

Art. 76.

§ 1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

§ 2. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Art. 77.

§ 1. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

§ 2. Osoba, o której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Art. 78.

§ 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Art. 79.

Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo.

Art. 80.

Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo.

Art. 81.

§ 1. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem.

§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Art. 82.

§ 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

§ 2. Matka wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko dziecku i mężczyźnie, który uznał ojcostwo, a jeżeli mężczyzna ten nie żyje – przeciwko dziecku.

§ 3. Dziecko wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko mężczyźnie, który uznał ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie żyje – tylko przeciwko temu mężczyźnie. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Art. 83.

§ 1. Po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne.

§ 2. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, stosuje się odpowiednio przepisy art. 82 § 1 i 2, przy czym powództwo powinno być wytoczone nie później niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy na miejsce dziecka.

Art. 84.

§ 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku.

§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.

Art. 85.

§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Art. 86.

Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania.

Linki sponsorowane

Gość
2012-09-14 12:39:41
Odpowiedzi: 0
czy sąd może nadac tylko jedno nazwisko np.matki?mam dziecko nie ślubne,ojciec dziecka zmusza mnie do nadania nazwiska jego.mówi ze inaczej nie będzie płacić alimentów
Gość
2012-11-20 19:14:28
Odpowiedzi: 0
jestem w trakcie sprawy rozwodowej,mój mąż wystapił z pozwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa pomimo że wiedział że uznaje nie swoje dzieci-uznał je w marcu 2006 roku- na dzień dzisiejszy dzieci mają 10 i 12 lat-jak mam im to wytłumaczyc że tata nie chce byc ich tatą-czy to jest możliwe aby wygrał ten proces
magda
2012-11-26 23:38:43
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie, mój syn ma 17 lat i został ojcem. Matka dziecka jest osoba pełnoletnią.Czy dziecko może mieć nazwisko mojego syna a jeśli nie to czy po uzyskaniu pełnoletności przez syna załatwia sie to w USC czy w sądzie?
magdalena
2012-12-29 11:59:23
Odpowiedzi: 0
czy czas oczekiwania na sprawe o zaprzeczenie ojcostwa ma wpływ aby po roku starac sie o 2 tysiac becikowego
Iwona
2013-05-06 14:24:54
Odpowiedzi: 0
witam,mam pytanie,mianowicie chodzi o to ze jestem w 5 miesiacu ciąży i wykryli u mojego dziecka wade serduszka,na konsultacje i badania wszelkiego rodzaju musze jeździć 400km od domu ponieważ w Krakowie (tam tez bede rodzic dla bezpieczeństwa dziecka)jest najbliższy szpital który takimi wadami sie zajmuje no i pytanie mam tego typu czy ojciec mojego który raz sie przyznaje innym razem twierdzi ze ono nie jest jego,ma obowiazek mi w tym momencie pomagać finansowo? czy musze czekac az do porodu,i czekac na ustalenie ojostwa? i kolejny problem tego typu czyli alimenty tylko ze on nie pracuje legalnie,jak sie okazało ma juz 8letnia córeczke i nie płaci jej alimentów,ja pracuje na pełen etat i mój dochód to 1600zł brutto,czy moje dziecko bedzie miało jakies szanse o przyznanie alimentów? a i czy jest możliwość aby dziecko miało moje nazwisko a ojciec płacił alimenty?
Gość
2013-05-14 20:16:49
Odpowiedzi: 1
dwa dni temu otrzymałam wraz z dwójką dzieci 22i 24 lata wezwanie do sądu o zaprzeczenie ojcostwa. Ojciec twierdzi, ze zrobił testy na płodność i wykazały one, że jest bezpłodny gdyż w dzieciństwie chorował na polio. Dodam że wcześniej z pierwszą żoną miał jeszcze 3 dzieci. Jestem pewna jego ojcostwa w 100% ale nie stać mnie na testy DNA. Rozprawa na początku czerwca proszę o pomoc
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-06 12:59:16
Pani nic nie płaci za robienie testów DNA. Tesy muszą być wykonane przez biegłego sądowego, a nie w jakiejś prywatnej klinice.Zatem to ojciec dzieci ponosi koszty tych testów DNA.Fakt, że teraz jest bezpłodny o niczym nie świadczy.Jest wiele czynników, które mogły wpłynąć na jego teraźniejszą bezpłodność. Proszę się nie zamartwiać. Gdyby nawet okazało się, że to nie jego dzieci, to pani nie płaci za testy DNA (chyba że to pani wystąpiłaby do Sądu o zrobienie tych testów DNA, to wtedy pani zapłaciłaby).
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-02 02:03:00
Odpowiedzi: 1
Witam rozstalam sie z partnerem z ktorym bylam w w zwiazku mam 1,5rocznego synka moj byly partner nadal nazwisko poniewaz ojciec biologiczny nie wykazywal zainteresowania od poczatku ciazy jednak je chce zmienic dziecku nazwisko na biologicznego ojca i ustalic ojcostwo. Ojciec biologiczny dziecka wyslal mi oswidczenie ze chce zrobic testy dna ja sie zgadzam na te testy ,tylko czy ojciec biologiczny dziecka po zrobieniu testow dna ma prawo nie nadac dziecku nazwiska i czy ja mam prawo starac sie o darmowego adwokata skoro jestem na zasilku dla bezrobotnych i wychowuje dziecko prosze o pomoc
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-06 12:51:47
Wniosek o ustalenie ojcostwa może złożyć Pani lub ojciec biologiczny dziecka.
Według art. 84 kc. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka.”.
Rozumiem, że pani były partner uznał w urzędzie stanu cywilnego pani dziecko, jako swoje. Zatem wydaje mi się, że aby ustalić ojcostwo (przez biologicznego ojca) należałoby wpierw zaprzeczyć ojcostwo przez pani byłego partnera (który uznał dziecko w urzędzie stanu cywilnego).Wniosek może złożyć pani lub były partner, który uznał dziecko w urzędzie stanu cywilnego. Bowiem wg kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Art. 82. § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce (….). Z tym, że były Pani partner może złożyć wniosek do Sądu nie później niż 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się, że nie jest ojcem dziecka. (Przypuszczalnie pani powiedziała właśnie swojemu byłemu partnerowi, że nie jest ojcem dziecka i od tego dnia ma 6 miesięcy by złożyć wniosek do sądu.) Dotyczy tego Art. 78. § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Należy wpisać w piśmie do Sądu: Powód: pani były partner, Pozwana: imie i nazwisko pani, adres zamieszkania; Pozwana/pozwany: imie i nazwisko pani dziecka, adres zamieszkania.W tytule pisma można napisać „Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka”.
oraz „Uzasadnienie”. I pokrótce uzasadnić: Np. W urzędzie stanu cywilnego uznałem małoletnią powódkę/powoda ...(imie i nazwisko dziecka) . Dowodem tego jest akt urodzenia dziecka. W dniu…. dowiedziałem się od matki dziecka, że w/w małoletnie dziecko nie jest moim dzieckiem, że pochodzi od innego mężczyzny. W związku z w/w faktami uważam, że wniosek mój o bezskuteczności uznania ojcostwa jest zasadny.”
Odnośnie ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa tyczy się również art. 82 § 2. Matka wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko dziecku i mężczyźnie, który uznał ojcostwo…(…)’ Czyli pani wnosi pozew i wpisuje pani siebie jako Powódkę, Pani byłego jako Pozwanego i pani dziecko jako Pozwanego/Pozwaną.
Do pisma do Sądu należy dołączyć w oryginale akt urodzenia się dziecka. Pismo w 3 egzemplarzach składa się, 2 dla sądu ( z czego sad przesyla 1 egzemplarz do strony pozwanej), a 1 egzemplarz –na którym Sąd poświadcza złożenie pozwu (dla strony powoda/powódki).

Co do testów DNA, to wiadome jest mi to, że pani były może złożyć w sądzie pismo o ustalenie ojcostwa bez robienia testów DNA. A sąd i tak w takiej sytuacji może zechcieć wykonać te testy, wtedy on nie płaciłby. Gdy pani były wniósłby wniosek o zrobienie testów DNA, wtedy ponosi on koszt tych testów ( a z tego co wiem to koszt testów DNA może sięgać nawet 2 tys zł). Jeśli chodzi o sprawy uznania ojcostwa i alimenty, to jest się zwolnionym z kosztów Sądowych. W każdej sytuacji może pani napisać do Sądu wniosek o zwolnienie z kosztów Sądowych wykazując, że ma pani małe dochody lub ich brak, przedstawic zaswiaczenie o bezrobociu, czy z Ośrodka Opieki Społecznej o pobieranych zasiłkach. Jeśli chodzi o ustanowienie adwokata z urzędu,bezpłatnego, to należy złożyć wniosek w Sądzie (na stonach internetu można znalesc formularz lub w Sądzie) o ustanowienie adwokata z urzędu wraz z oświadczeniem o pani stanie majątkowym i finansowym, do którego dołącza się zaświadczenie o dochodach, czy też braku dochodów (nz z urzedu pracy o bezrobociu, z Ośrodka Pomocy Społecznej). Pani albo biologiczny ojciec dziecka występuje do Sądu o zmianę bądź nie zmianę nazwiska dziecka. To Sąd decyduje czy zmieniać nazwisko dziecku czy nie. Bo jest art. który mówi, że dziecko przyjmuje nazwisko ojca, ale też są artykuły mówiące że Sąd może ustalić inaczej, kierując się dobrem dziecka.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-07 21:13:56
Odpowiedzi: 1
witam. potrzebuje numer telefomu osoby ktora odpowiada te pytania, bo ja mam takie pytanie ktorego nie da sie opisac. Bardzo prosze o jakis kontakt telefoniczny (najlepiej numer domowy) obiecuje pelna prywatnosc. Pozdrawiam Serdecznie
Odpowiedzi (1):
Margo
2013-06-09 01:18:48
Witam. Hm, potrzebuje pani mojego numeru telefonu... mdomanska64@gmail.com to jest mój adres e - mail. Proszę do mnie napisać, wówczas podam pani numer mojego telefonu. Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-07 21:15:38
Odpowiedzi: 0
witam. potrzebuje numer telefomu osoby ktora odpowiada te pytania, bo ja mam takie pytanie ktorego nie da sie opisac. Bardzo prosze o jakis kontakt telefoniczny (najlepiej numer domowy) obiecuje pelna prywatnosc. Pozdrawiam Serdecznie Jestem kompletnie zalamana i potrzebuje telefonicznej porady
Gość
2013-06-26 19:09:08
Odpowiedzi: 0
czytałam art z tego co czytam gdy dziecko jest pełnoletnie tylko ono decyduje czy wystąpić do sądu o ustalenie ojcostwa , to nie rozumiem dlaczego sąd tak jak w moim przypadku wniósł sprawę na wokandę. W metryce mam już ojca.
Gość
2013-07-20 17:21:07
Odpowiedzi: 0
witam chciałam się dowiedzieć,czy jeżeli dziecko miało nazwisko matki,mialo 3lata.poznajac mezczyzne,matka biorac z nim slub przejela jego nazwisko,,po czym on uznal nie swoja corke jako swoja,,i praktycznie nadal swoje nazwisko dziecku w urzędzie S.C.,czy jest zobowiązany po rozwodzie placic alimenty,czy może od tak zrzec się alimentów i nagle wycofać ze niechce brac na siebie tego,
joanna
2013-08-10 00:57:03
Odpowiedzi: 0
urodziłam syna przed upływem 300 dni od rozwodu z byłym partnerem.syn jest dzieckiem obecnego partnera.z byłym mężem nie mieszkam prawie dwa lata.z partnerem jesteśmy w nieformalnym związku bez ślubu od 13 miesięcy.Będę składać pozew o zaprzeczeniu ojcostwa wobec byłego męza.czy mój partner może być obecny na sprawie.jak długo czeka się na takie orzeknięcie przez sąd,oraz czy przy tym potrzebne będzie nam badanie dna czy wystarczy nam słowne moje i byłego męża potwierdzenie że to nie on jest ojcem
Kla
2013-08-21 17:46:46
Odpowiedzi: 1
jezeli ojciec dziecka chce zrobic testy dna zeby je uznac za swoje. W jaki sposob mam zglosic dziecko do Urzedu stanu cywilnego w ciagu 14 dni po porodzie? Mozliwe ze nie bedzie jeszcze wynikow testow?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-09-11 13:17:22
domniemany ojciec możepo otrzymaniu wyników zaprzeczyc uznaniu
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-01-27 23:03:52
Odpowiedzi: 0
Witam,
Proszę o poradę.
Moja dziewczyna urodziła moje dziecko natomiast nie chce uznać mojego ojcostwa na czym mi bardzo zależy, ponieważ to mój syn. Nie mamy ślubu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Gość
2014-02-17 07:47:02
Odpowiedzi: 0
W takiej sytuacji możesz iść do sądu jeśli sam chcesz uznać dziecko
łukasz
2014-03-01 10:43:05
Odpowiedzi: 0
mam pytanie.jestem 6 lat po slubie mamy z zona 4 dzieci,po 9 latach dziewczyna z która współzyłem 2 razy i która mówiła ze bieze tabletki antykoncepcyjne wniosła pozew o badania dna i alimenty nie wiedziałem o istnieniu dziecka do momentu otrzymania pozwu kto zapłaci za te badania jak okaze sie ze to moje dziecko i czy bede płaciłalimenty .ona wiedziała kto jest ojcem ale to zataiła jest po rozwodzie z innym meszczyzna badania dna wykluczyły jego ojcostwo, jak okaze sie ze jest to moje dziecko moge zadac zadosc uczynienia za zatajenie przez nia prawdy i za to ze mnie oszukała
kasia1234
2014-03-04 13:40:29
Odpowiedzi: 1
witam serdecznie. Mam bardzo poważny problem i nie bardzo wiem jak go rozwiązać . Otóż chodzi o to że mam córke która ma prawie 4 lata, gdy miała pół roku mój obecny mąż uznał ją w urzędzi jako swoją córke i dał swoje nazwisko wiedząc od początku że nie jest jego biologiczną córką Gdyż biologiczny ojciec nie interesował się ani losem ani uznaniem jej jako swoją córkę Czy w takiej sytuacji mogła bym podać biologicznego ojca dziecka o alimenty będąc nadal z związku małżeńskim z obecnym partnerem ???
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-11 14:12:34
Obecny partner musiałby wnieść powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka za swoje, zaś biologiczny ojciec musiałby córkę oficjalnie uznać za swoje dziecko.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-10 14:00:41
Odpowiedzi: 0
Witam, mam pytanie dotyczace umozenia alimentow i ustalenia ojcostwa.
Moj ociec zalozyl mi sprawe i umozenie alimentów oraz o ustalenie ojcostwa. (Mam obecnie 26 lat)Wgłebiajac sie w kodeks rodziny pisze tam " Art. 84.

§ 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności." Czy ktos moze udzielic mi porady?Dziekuje
Gość
2014-05-11 11:57:39
Odpowiedzi: 0
Witam,

jestem mężatką mamy 1,5 roczną córeczkę, ojcem jest mój mąż, ale w tamtym czasie miałam romans i obecnie były kochanek domaga się testów na ojcostwo, czy może taki nakaz uzyskać pomimo tego, ze ja twierdzę że ojcem dziecka jest mój mąż, a mąż również to podtrzymuje i testów takich nie chcemy.
L
2014-05-25 00:19:30
Odpowiedzi: 0
Witam, byłem w konkubinacie i uznałem nie swoje dziecko, w zasadzie nie mając pełnej wiedzy o wszystkim co robię. Dziecko zostało zarejestrowane w Anglii(bariera językowa, brak odpowiednich informacji o wszystkim). Teraz się rozchodzimy. Matka dziecka nie chce nic ode mnie, uważałaby to za nieuczciwe skoro nie jestem biologicznym ojcem dziecka. Czy w sytuacji, gdy dziecko ma już skończone rok jest szansa na wykasowanie mnie z aktu urodzenia dziecka, w momencie gdy oboje się na to godziny?
Malgosia
2014-06-10 16:35:06
Odpowiedzi: 0
Czy brat moze uniewaznic ojcostwo syna jego bylej zony , ktora miala romans , podczas gdy brat byl siedem lat nieobecny ? a dziecko mialo juz trzy lata , gdy powrocil z zagranicy Obecnie jej syn jest sam ojcem . Prosze o porade . Dziekuje
Gość
2014-06-16 14:32:17
Odpowiedzi: 0
Witam, aktualnie jestem w ciąży. Poprzedni związek zakończył się nieprzyjemną sprawą współżycia wymuszonego siłą ze strony ówczesnego partnera niedługo przed tym jak związałam się z obecnym. Aktualnie były dowiedział się o ciąży i grozi mi bez przerwy telefonami, że po porodzie będzie mnie ciągał po sądach bo on chce być uznany jako ojciec dziecka. Z obecnym partnerem planujemy ślub jeszcze w trakcie ciąży no i oczywiście chce on uznać dziecko. Jakie prawa w tej chwili ma były i czy faktycznie może mi założyć sprawe? Nie chce żeby miał z nami cokolwiek wspólnego a tym bardziej żeby był uznany za ojca...
Gość
2014-08-14 22:04:29
Odpowiedzi: 0
Ma kolegę który cierpi z powodu że jego dziewczyna oszukała że jest w ciąży przez trzy mięsiące go oszukiwała a on wierzł bo załatwiła sobie podrobioną karte ciąży i usg czy może jej wytoczyć jakąś sprawe i oskarżyć o oszustwo
Gość
2014-08-25 19:59:55
Odpowiedzi: 0
Witam.Mam takie pytanie obecnie jestem w ciąży termin porodu mam na 26 październik. Obecnie jestem w trakcie rozprawy rozwodowej ale z obecnym partnerem jestem w ciąży. Czy mogę zastosować art 75 § 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego,czy muszę wnosić o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa. Bardzo proszę o pomoc.
Gość
2014-09-08 01:01:33
Odpowiedzi: 0
Mam problem 2 miesiace temu urodzilam coreczke jej ojciec nie interesowal sie nami wogule dopiero miesiac temu zadzwonil aby zapytac czy urodzilo mu sie dziecko a potem stwierdzil ze zalozy sprawe o ustalenie ojcostwa . Czy mam prawo przed sadem nie zgodzic sie na takie badania gdyz niechce od niego zadnych alimentow ani pomocy
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry