Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Prawo rodzinne
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: maj 2020r.
Linki sponsorowane

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stosunki między rodzicami a dziećmi

Władza rodzicielska

Art. 92.

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Art. 93.

§ 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

§ 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109–111 stosuje się odpowiednio.

Art. 94.

§ 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.

Art. 95.

§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Art. 96.

§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

§ 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.

Art. 961.

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 97.

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Art. 98.

§ 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

§ 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:

§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym.

Art. 99.

Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Art. 100.

§ 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej.

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy publicznej zawiadamiają jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o potrzebie udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy. Właściwa jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest obowiązana informować sąd o rodzajach udzielanej pomocy i jej rezultatach.

Art. 101.

§ 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Art. 102.

W umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Art. 103.

Czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

Art. 104.

§ 1. Sąd opiekuńczy może nakazać rodzicom, żeby sporządzili inwentarz majątku dziecka i przedstawili go sądowi oraz zawiadamiali sąd o ważniejszych zmianach w stanie tego majątku, w szczególności o nabyciu przez dziecko przedmiotów majątkowych o znacznej wartości.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w uzasadnionych wypadkach ustalić wartość rozporządzeń dotyczących ruchomości, pieniędzy i papierów wartościowych, których dziecko lub rodzice mogą dokonywać każdego roku bez zezwolenia sądu opiekuńczego, z zastrzeżeniem art. 103.

Art. 105.

Po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka. Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku pobranych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Art. 106.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Art. 107.

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.

§ 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Art. 108.

Rodzice, którzy wykonywają władzę rodzicielską nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie, podlegają takim ograniczeniom, jakim podlega opiekun.

Art. 109.

§ 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych środków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez ten sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w tym prowadzonej pracy z rodziną, a także współpracuje z kuratorem sądowym.

Art. 110.

§ 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.

§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

Art. 111.

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Art. 112.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.

Linki sponsorowane

Gość
2013-01-18 12:20:14
Odpowiedzi: 0
Witam mam poważny problem z rodzicami ale najgłówniej z matką czy jeśli wyprowadzę się z domu przed ukończeniem 18 lat mogą robić mi problemy proszę o pomoc ps za 2miesiące kończę 18 lat
misia
2013-02-03 11:27:22
Odpowiedzi: 1
Bratowa ma 2 córki jest w ciazy chce oddac dziecko ja chciała bym sie nim zajac co musze zrobic??
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-02-26 11:48:29
przedewszystkim jaki jest powód oddania po urodzeniu przez bratową
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-02-04 08:50:41
Odpowiedzi: 0
witam
Mam problem z pełnoletnią córką . w Marcu skończy 19 lat ale uczy sie jeszcze. wyprowadziła sie z domu do chłopaka który ma 26 lat bo stwierdziła ze jej żle i ma za dużo obowiązków ,oboje z męzem pracujemy .Boję się bo dostała się w nieciekawe otoczenie i towarzystwo, proszę o porade co mamy zrobić i jakie mamy obowiązki
Gość
2013-04-13 00:14:29
Odpowiedzi: 0
witam
mam problem jestem z mezem przed rozwodem i mamy dwuletniego synka. Rozwodzimy sie bez orzekania o winie i ja mam sprawowac opieke nad synem ale maz nie ma ograniczonych praw do dziecka. Ja mam nowego partnera i chciala bym wyprowadzic sie z nim za granice i chciala bym aby syn mogl ze mna tam zamieszkac?? i czy potrzebuje zgody na wyjazd i zamieszkanie z syne za granice?? jesli podpisze mi sie pod wnioskiem o dowod osobisty dla syna to czy musze miec dodatkowo jakies oswiadczenie ze maz sie zgadza abysmy tam zamieszkali??? bardzo prosze o pomoc
gość 3
2013-04-22 10:46:35
Odpowiedzi: 0
Przez wzgląd na dobro i zdrowie mojego dziecka chciałabym pozbawić władzy rodzicielskiej jego ojca , gdyż od kilku lat nie utrzymuje on z nami żadnego kontaktu .Dziecko jest pod stałą kontrolą lekarza neurologa i w razie jakiś zabiegów wymagana jest zgoda obojga rodziców . Proszę mi pomóc
Gość
2013-06-15 09:08:16
Odpowiedzi: 1
Witam
Chciałabym się dowiedziec,czy matka,której odebrano prawa rodzicielskie ze względu na warunki może jeszcze odzyskac dziecko? Dziecko w chili obecnej znajduje się u ojca. Matka od niedawna podjęła się stałej pracy, wynajmuje stancje,jest osobą ciepłą i mądrą. Jedynie,co jej uniemożliwiło sprawowania opieki,to dochody,brak stałej pracy. Ostatnio ojciec dziecko zaczął spotykac się z kobietą. Matkę dziecka bardzo to boli,nie może tego znieśc psychicznie,do tego ojciec dziecka zaczął przekładac wizyty. Mówi jej,że nie może się zobaczyc dziecką,bo jadą na ,,rodzinną wycieczkę" Ona nie może przebolec tego,że obca kobieta zaczeła interesowac się jej dzieckiem. Co mozna zrobic w tej sprawie? Czy jest jakieś wyjście?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-03 22:48:22
Radzę zwrócić się o pomoc do mediów. Odebranie matce dziecka z takiego powodu to jakaś bzdura.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-07-21 02:55:26
Odpowiedzi: 1
witam jestem mama 4,5 letniego chlopca syn urodzil sie z rzszczepem wargi i podniebienia ojciec syna wyprowadzil sie od nas po 2 miesaicach od narodzin dziecka.rok pozniej zalozylam sprawe o ojcostwo gdyz dziecka nie uznal i o alimenty alimentow nie placi na syna wyplaca mi je fundusz i dzieckiem takze sie nie interesuje 3 lata (od sprawy o alimenty) chcialabym zalozyc wniosek o pozbawienie wladzy gdyz syn potrzebuje ciaglego leczenia wyjazdow a ojciec dziecka sie nim w ogole nie interesuje powiedzcie mi jakie mam szanse na odebranie mu praw?moglabym przedsatawic orzeczenie o niepelnosprawnosci dziecka akt urodzenia odpis aktu sprawy o alimenty decyzje z centrum swiadczen socjalnych i zeznania swiadkow.prosze o pomoc pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-03 22:31:45
Ma pani nikłe szanse, a sąd nie bierze pod uwagę niepełnosprawności dziecka. Bardzo łatwo pozbawia się władzy rodzicielskiej matki bo one mają obowiązki względem dzieci i są z nich rozliczane, natomiast tatusiowie praktycznie ich nie mają, nie muszą płacić alimentów, pomagać w opiece i w wychowaniu dziecka, latami mogą nie interesować się dzieckiem i jest to całkowicie naturalne i prawidłowe w świetle prawa. Nie zdziwię się jeśli na sprawie ojciec dziecka oskarży Panią o utrudnianie kontaktów i zażąda ukarania Pani grzywną, a sąd natychmiast taką grzywną od Pani go uszczęśliwi.
Dodaj odpowiedź
Małgorzata
2013-09-29 16:54:38
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie mam brata 15 letniego który obecnie jest u taty (rodzice po rozwodzie ,żyją osobno)najpierw opiekę nad bratem miała mama potem brat stwierdził ze nie jest mu tam dobrze ponieważ mama mieszka z nowym mężem wiec tata napisał do sadu i sad wyznaczył opiekę tacie a mamie ograniczył po czasie jednak brat chce z powrotem wrócić do mamy gdyż u taty źle się czuje i to nie z jego powodu a powodu jego konkubiny i jej dzieci.brat nie chce wrocic do domu chce zostac u mamy i co w takim wypadku co grozi mamie jezeli brat zostanie u niej a co tacie jeżeli na to pozwoli ale gdy pozwoli to jego konkubina grozi ze zadzwoni na policje i powie ze brat uciekł z domu do matki.co zrobić w takiej sytuacji jakie konsekwencje mogą wyniknąć z tak chorej sytuacji?
Gość
2013-12-10 01:29:37
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie mam pytanie bo nie wiem czy ojciec dziecka ma dokładnie takie same prawa do dziecka jak ja. No wiec mam 30 miesięcznego synka, z moim partnerem rozstalam sie w październiku, chciałabym dokładnie wiedziec jakie prawa mam do syna a jakie on tzn czy skoro nie mamy ustalonych dokładnych dni z dzieckiem czy on ma prawo niezgodzic sie na to abym mogła wsiąść sobie dziecko I wyjechać na kilka dni do rodziny, czy on moze to samo zrobić???
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-12-13 20:38:08
tak jak kodeks mówi- ojciec ma te same prawa co pani ,do chwili gdy pani mu ich nie ograniczy , czyli może też zabrać dziecko, jednakże powinno to odbywać się za wspólną zgodą, dlatego niektóre kwestie reguluje sąd- kontakty,ograniczenie władzy ,jeśli pani obawia się ojca dziecka iż ten może wyrządzić dziecku krzywdę , proszę złożyć stosowny wniosek w sądzie rodzinnym
Dodaj odpowiedź
małgorzata
2013-12-12 19:39:36
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy jakieś przepisy regulują kwestie czasu pozostawania małoletniego samego? Mój syn dopiero w 2014r. skończy 13 lat, a pracodawca wymusza na mnie przeniesienie miejsca pracy od stycznia ok. 70 km od domu. Mój mąż również dojeżdża do pracy. Praktycznie oznacza to
pozostawienie syna bez opieki na 12 godzin dziennie. Czy to jest dopuszczalne? Proszę o pilną odpowiedź!
Gość
2014-02-15 18:28:45
Odpowiedzi: 0
po rozwodzie mam ograniczone prawa rodzicielskie czy 17 letnia córka może ze mną zamieszkać nie chce mieszkać z matką
GOŚĆ
2014-02-23 04:41:25
Odpowiedzi: 0
JESTEM PO ROZWODZIE 5 LAT OBECNIE MOJA CÓRKA PEŁNOLETNIA WYPROWADZIŁA SIĘ DO OJCA BIOLOGICZNEGO ZRZEKAJĄC SIĘ ALIMENTÓW NA JEGO RZECZ,PODAŁA MNIE DO SĄDU O TO ABYM JA JEJ PŁACIŁA ALIMENTY-PROSZĘ O PILNĄ ODPOWIEDZ CZY MA TAKIE PRAWO-MIESZKA I UTRZYMUJE JA OJCIEC BIOLOGICZNY A ZE MNĄ SIĘ NIE KONTAKTUJE MIESZKA Z OJCEM.
Gość
2014-03-11 17:53:48
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie. Ja i 2 mojego rodzenstwa jestesmy juz dorośli. Rodzice są po rozwodzie, wychowywał nas ojciec. Czy teraz jak kazdy z nas ma swoja rodzine to matka moze przyjsc i rządać od nas jakies pieniadze na utrzymanie? Dodam ze rozwód jest wyłacznie z jej winy, ma innego faceta i dziecko z tego związku. Nie utrzymywała z nami kontaktu. Proszę o odpowiedz i z góry dziekuję.
Gość
2014-04-23 16:31:31
Odpowiedzi: 0
Witam, z byłą zoną mamy zasądzoną opiekę naprzemienną, ona na 3 miesiące wyjeżdża do pracy w USA, chce scedować swoje prawa na ten czas na swoją matkę (babcię dziecka) czy moge w jakichkolwiek sposób sie temu przeciwstawić i przejąć na ten czas całkowitą opieke nad 11 letnią córką?
Gość
2014-06-20 08:15:07
Odpowiedzi: 0
Witam Jestem po rozwodzie, sąd ograniczyl bylemu mezowi wladze rodzicielską.Chcialabym sie dowiedziec o czy moge sama decydowac bez jego zgody ? Sąd ograniczyl mu wladze do wspołdecydowania we wszystkich waznych sprawach osoby i majątku Pozdrawiam
Emila
2014-06-26 14:59:02
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy ktoś orientuje się jaki paragraf mówi o tym że jeżeli jestem najemca mieszkania nabytego w trakcie małżeństwa , to podobno jeśli po rozwodzie chce uzyskać na wyłączność to musi wycenić rzeczoznawca i kwotę podzielić na połowę i jedną część musiałabym ex mężowi spłacić. Dla mnie jest to chore i nie zrozumiałe. Dziś w sądzie tak usłyszałam że takie są przepisy. Nie wierzę . Ją wychowuje dzieci i nie mam gdzie mieszkać . A były u konkubiny mieszka a w mieszkaniu o które walczę wymienił zamek nie pierwszy raz. Tylko ją widnieje na umowie lokalu. On może również mieszkać u matki która ma duży dom . Lecz on jak pies ogrodnika. Sam kości nie zje i drugiemu też nie da.. Czyli nie korzysta z mieszkania ale i nie pozwala bym ją mieszkała.
Gość
2014-06-26 15:15:07
Odpowiedzi: 0
Witam czy ktoś wie jaki artykuł mówi o tym i czy wogóle taki istnieje ., że jeśli jest mieszkanie nabyte po ślubie ale nie jest wykupione i tylko ją jestem najemca mieszkania a były mąż zameldowany .. To podobno żebym mogła uzyskać mieszkanie na wyłączność to sądowy rzeczoznawca musi wycenić i połowę wartości będę musiała spłacić byłemu mężowi. Nie chce mi się w to wierzyć .Bo to mieszkanie nie jest własnościowe przecież. Czy ktoś wie i pomoże .
Anna
2014-06-30 22:45:53
Odpowiedzi: 0
Chcę przeprowadzić się wraz z 6 letnim synem do Niemiec pracować i wynająć mieszkanie. Ojciec wydał zgodę na paszport , ale grozi że na przeprowadzke nie zezwoli. Nie jesteśmy małżeństwem .Co powinnam zrobić gdzie się udać po jakąś logiczną poradę ?
Gość
2014-07-19 17:28:53
Odpowiedzi: 0
Mam 3 letniego syna który obecnie przebywa z matką narkomanką w monarze Sąd odrzucił zabezpieczenie roszczeń dla dobra dziecka co mam zrobić aby ratować dziecko w sądzie nie wygram !!!! masakra co się dzieje boje się że za rok dwa dziecko będzie miało spaczoną psychikę to nie jest miejsce dla 3 laka a najbardziej że zostanie zarażony jakimś wirusem lub chorobą często jak go biorę stamtąd jest pogryziony przez inne dzieci!!! pomocy
Andrzej
2014-07-24 20:02:12
Odpowiedzi: 0
Mój syn pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Przez 1.5 rok mieszkał z nim bo matka mieszkała gdzie indziej a wnukiem opiekowaliśmy się my dziadkowie. Czy możemy starać sie o opiekę nad wnukiem mimo iż syn mieszka z nami?
Agnieszka
2014-08-20 12:32:58
Odpowiedzi: 0
Mam problem moja mama adopcyina nie chce zebym utrzymywala kotktu z mama ktura chce mie wzios jestem pelnoletnia jak sie okazalo nie pelna adopcja jest moge strac sie o widzenia malo tego nie podtym adresem mieszkam co trzeba i gdze zglosic sie
Karol
2014-08-28 22:43:24
Odpowiedzi: 0
Witam, mam pytanie mianowicie: mama syna w wieku 16,5 lat. ma on przepisane mieszkanie, po babci którym będzie pełni praw właścicielem po skończeniu 18 roku zycia. rozwodzę się z żoną, która dała wniosek do Sądu o sprzedaż tego mieszkania w imieniu syna. Osobiście nie chcę się go pozbywać, nie wiem dokładnie jakie dowody mam wykazać ?, i co powiedzieć do Sądu na rozprawie,? żeby mieszkanie zostało u syna i go nie sprzedać. I rozprawa została odroczona, i mamy żona ma wykazać wszelkie dowody na inną nieruchomośc, ktorą niby chce kupic dla syna, jednak wiem ,że ona chcę te pieniądze, nie orientuje się od strony prawnej jestem po cięzkiej chorobie, i psychicznie też nie jest mi łatwo ale chcę aby syn miał gdzie mieszkać w godnych warunkach.
Aga
2014-10-16 09:02:27
Odpowiedzi: 1
Mam ograniczoną władzę i dziecko nie mieszka ze mną, składam pismo o jej odzyskanie oraz o ustalenie miejsca pobytu dziecka, niestety druga strona nie wyraża zgody by dziecko mieszkało ze mną, od jakiego wieku dziecko może samo w sądzie powiedzieć gdzie chce mieszkać, z którym rodzicem?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-20 21:31:11
Szanowna Pani, bardzo mi przykro z powodu zaistniałej sytuacji i życzę Pani, aby sprawa ta uległa jak najszybszemu, korzystnemu dla Pani, rozwiązaniu. Samodzielnie dziecko będzie mogło zdecydować o miejscu swojego zamieszkania dopiero, gdy ukończy 18 rok życia. Jeśli sąd nie przywróci Pani pełnej władzy rodzicielskiej, to miejsce zamieszkania dziecka wyznaczać będzie w dalszym ciągu to miejsce, w którym mieszka osoba, która ma pełnię praw rodzicielskich do niego, a opinia dziecka w tym zakresie nie będzie miała znaczenia (sąd nie może bowiem orzekać odmiennie, niż stanowi ustawa). Jeśli natomiast władza rodzicielska zostanie Pani przywrócona, sąd ustalając miejsce zamieszkania dziecka, zgodnie z art. 216(1) kodeksu postępowania cywilnego, wysłucha dziecko jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, a także uwzględni jego rozsądne żądania. Nie ma więc "sztywno" określonego wieku, który uprawnia dziecko do wypowiadania się przed sądem. Sąd nie ma też obowiązku podjąć decyzji zgodnej z żądaniami i oczekiwaniami dziecka, powinien zaś wydać orzeczenie, które - w ocenie sądu - będzie zgodne z dobrem dziecka.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-20 21:45:03
Odpowiedzi: 0
jak wymeldować córkę z mieszkania która ma ograniczone prawa rodzicielskie na dwójkę swoich dzieci,,,,,co trochę to wraca do domu i są z nią problemy
Gość
2015-01-07 05:21:00
Odpowiedzi: 0
nie mam ograniczonej władzy rodzicielskiej a matka dziecka ogranicza nieustannie mój kontakt z córka praktycznie do zera, ponad to twierdzi iż nie interesuje się dzieckiem, zarazem oczerniając moją osobę w oczach innych ludzi, w miejskim ośrodku pomocy społecznej zwróciwszy się o pomoc w danej sytuacji zostałem odesłany do dzielnicowego, na miejskim komisariacie policji gdy chciałem zgłosić iż z przyczyn nie zależnych ode mnie nie mogę skontaktować się z dzieckiem które ponad to w ten czas znajdowało się z osobami nie mających praw opiekuńczych czy władzy rodzicielskiej, prosząc o interwencję z uzasadnionej obawy o dobro dziecka dyżurny odmówił przyjęcia zgłoszenia twierdząc "ze już tam byli"(musieliśmy minąć się po drodze) po moim wyjściu z komisariatu niespełna 10-15minut otrzymałem telefon od matki dziecka która naśmiewając się, powiedziała "iż poszedłem na darmo i nic nie załatwiłem na policji", masz związek był nie formalny, mieszkaliśmy razem na kilka dni przed rozwiązaniem matka dziecka wraz z własną matką postanowiły że po wyjściu ze szpitala dziecko z matką na pewien czas zamieszkają u dziadków, rodziców matki by babka mogla jej pomóc przy dziecku jak twierdziła zgodziłem się ponieważ praca jaka miałem w tedy związana była z wyjazdami przez co do domu wracałem później popołudniem, do uzyskania becikowego bylem potrzebny a raczej zaświadczenie o zarobkach, zaraz po tym utraciłem prace świadczenia jakie uzyskałem z tego powodu ,ZUS przelewał na konto matki wtedy jeszcze miałem kontakt z córka, ale z chwilą gdy pieniądze przestały wpływać na konto, wniosek o alimenty wpłynął do sądu, i komtakt mój z corką stał się zadszy również nie miałem na to wpływu, choć starałem się dzien w dzien to zaczeły się wymówki ze jest pózno rodzice jej spia, ze mna nie zamieszka bo przeszkadza moj tato, nie ma warunków, w wynajetym mieszkaniu tez waeunków nie było, choc sama razem z babka znalazły ofertę najmu, po czym najczęściej było tak iz stojąc przed dzwiami matka dziecka czekając aż wejdę do góry witałasi "masz kase?" po czym dodawała "widzenia dzisiaj nie ma" zamykając drzwi, a pytanie z jakim sie zwracam jest czy mogła ograniczyć i dosłownie zabrać dziecko tłumacząc sie pezpodstawnymi zarzytami nawiązującymi do wydarzeń sprzed kilku a nawet killku dziesięciu lat?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry