Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks Spółek Handlowych

Prawo handlowe
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne
Stan prawny: luty 2024r.
Linki sponsorowane

Kodeks spółek handlowych

Spółki kapitałowe -> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Art. 291.

Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 2 lub art. 262 § 2 pkt 3, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

Art. 292.

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Art. 293.

§ 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Art. 294.

Jeżeli szkodę, o której mowa w art. 292 i art. 293 § 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie.

Art. 295.

§ 1. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

§ 2. Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony.

§ 3. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda.

§ 4. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.

Art. 296.

W przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika na podstawie art. 295 oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Art. 297.

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Art. 298.

Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki.

Art. 299.

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

Art. 300.

Przepisy art. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Linki sponsorowane

Pytania prawne (3):
Większe okno
Gość
2011-06-07 11:07:01
Odpowiedzi: 1
Mąż jest prezesem zarządu spółki z o.o..Zlożył wniosek o upadlość.Nie mamy rozdzielności majątkowej.Czy po przeprowadzeniu procedury upadłościowej wierzyciele ,których roszczeń nie udalo się zaspokoić mają określony czas na podważenie terminu złożenia wniosku o upadłoś spółki.Kiedy nasz wpólny majątek będzie bezpieczny?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-08-11 14:22:55
Jeżeli jest Pani zainteresowana poradą proszę opisać sytucję Pani męża i wysłać na adres airborne85@tlen.pl
Dodaj odpowiedź
Jerzy1961
2011-10-25 12:06:27
Odpowiedzi: 1
Proszę o poradę.Na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników pełnię funkcję prezesa zarządu Spółki z o.o. Nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem Spółki. Właściciele Spółki podjęli decyzję o podpisaniu z bankiem umowy kredytu Zaliczki w formie odnawialnego limitu. W związku z tym, że pełnię funkcję prezesa i reprezentuję Spółkę w KRS - mam podpisać tę umowę oraz jako zabezpieczenia: 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy; 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę. Wg. właścicieli Spółki jest to tylko formalność - gdyż ja jako prezes lecz nie właściciel tylko reprezentuję Spółkę. Sytuacja ta budzi jednak u mnie wątpliwości. Mam pytanie - w przypadku ewentualnej niewypłacalności Spółki - wobec kogo będzie prowadzona egzekucja wg. przepisów k.p.c. - majątku Spółki,majątku właścicieli Spółki czy wobec mojego majątku jako osoby podpisującej umowę z bankiem ? Jak odnosi się ta sytuacja do wspólnoty majątkowej małżonków ? Jakie są podstawy prawne regulujące tę kwestię ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-21 20:20:01
Szanowny Panie, odpowiedź na dwa pierwsze z Pańskich pytań jest zależna od treści dokumentów, które Panu przedstawiono do podpisu. Jeśli chodzi o weksel, należy zachować szczególną ostrożność przy jego podpisywaniu. W szczególności, przy swoim nazwisku należy koniecznie sprecyzować to, w jakim charakterze Pan występuje, np. w następujący sposób "XYZ Sp. z o.o., reprezentowana przez zarząd w osobie Jana Kowalskiego". Brak tego zastrzeżenia może doprowadzić do powstania zobowiązania osobistego, nie zaś zobowiązania spółki (zob. np. wyrok z 16 kwietnia 2008 r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,sygn. I ACa 235/08). Proszę również zadbać o to, aby weksel zawierał datę wystawienia, oraz upewnić się, że w tej dacie, zgodnie z dokumentami rejestrowymi spółki (tzw. KRS-em) jest Pan uprawniony do jej reprezentacji. Jeśli zaś chodzi o oświadczenie o poddaniu się egzekucji, musi być w nim jasno sprecyzowane, że dłużnikiem jest spółka, Pan zaś jedynie ją reprezentuje. Odnośnie pozostałych pytań, dotyczących niewypłacalności, to nie jest możliwym udzielenie szczegółowej odpowiedzi na nie w takiej formie. Generalnie kwestie odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki regulują przepisy art. 291 - 300 kodeksu spółek handlowych.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-07-09 20:50:23
Odpowiedzi: 0
Czy Rada Nadzorcza odpowiada materialnie za złe wyniki finansowe Spółki z o.o.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry